АНАЛІЗ ФАКТОРІВ МОТИВАЦІЇ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА КОМАНДИ В ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЄКТАХ ПІД ЧАС КРИЗИ ТА ВІЙНИ

Ключові слова: проектна команда, мотивація, інструменти мотивації, зовнішнє середовище, інновації

Анотація

У статті проаналізовано класичні фактори мотивації з теорії Маслоу, які впливають на роботу команд в інноваційних проєктах. Визначено, що їх пріоритетність змінюється через середовище, яке на сьогодні є стресовим, постійно змінним та невизначеним. В такий час, як криза та війна менеджери повинні змінити підходи до роботи. Якщо в умовах стабільності вони багато часу витрачали та планування роботи команд, забезпечували їх сучасними інструментами роботи то сьогодні цього є недостатньо. У роботі команд в інноваційних проєктах важливим є результат проєкту, психологічний комфорт та безпека. Ефективність роботи в таких проєктах залежить також і від індивідуальних потреб членів команди, що пов'язано із викликами сьогодення. При досліджені, автором до команд інноваційних проектів було віднесено працівників творчих колективів, сфери інформаційних технологій, науковців, дослідників тощо. Саме ці групи прийняли участь у інтерв’ю та досліджені. За результатами спостережень у статті запропоновано інструменти мотивації членів команд та описано їх вплив на роботу команд інноваційних проєктів. Виокремлено наступні мотиваційні інструменти: відкрита комунікація, фокус на ментальне здоров’я, анкетування, релокаційні бонуси, безпека, довіра, розвиток та навчання. Запропоновані інструменти дозволять організувати працю команди в інноваційних проектах максимально ефективно, комфортно та допоможуть пережити складний період війни та кризи.

Посилання

Муха Р.А. Особливості мотивації роботи в команді. проблеми системного підходу в економіці. 2017. URL: http://psae-jrnl.nau.in.ua/journal/1_57_2017_ukr/16.pdf. (20.06.2022).

Капінос Г.І. Мотивація творчої праці в інноваційній діяльності підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2008. № 2, Т. 2. С. 106–110.

Щетініна Л.В., Рудакова С.Г., Лобунець І.С. Негрошова мотивація персоналу як спосіб підвищення ефективності його роботи. Економіка та управління підприємствами. 2018. URL: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2018-2_0-pages-268_275.pdf. (дата звернення: 20.06.2022).

Peterson T.M. Motivation: how to increase project team performance. URL: https://pdfs.semanticscholar.org/4a0e/de0b3d2ca95602d6a39b99c278027d1e5d1a.pdf (дата звернення: 20.06.2022).

Фандєєва А.Є. Теоретичні положення стратегічного управління людськими ресурсами. Економіка праці та соціальна політика. 2012. URL: http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2012-11_0-pages-230_233.pdf. (дата звернення: 20.06.2022).

Устіловська А.С. Мотивація персоналу як один з основних інструментів успішного управління персоналом. Молодий вчений. 2017. № 4.4 (44.4). URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/4.4/26.pdf. (дата звернення: 20.06.2022).

HR під час війни. Як підтримувати та спрямовувати тисячі співробітників під час кризи. Кейси трьох великих українських компаній. 2022. URL: https://forbes.ua/inside/hr-pid-chas-viyni-yak-pidtrimuvati-ta-spryamovuvati-tisyachi-spivrobitnikiv-pid-chas-krizi-keys-trokh-velikikh-ukrainskikh-kompaniy-21042022-5566. (дата звернення: 10.06.2022).

Мігура А. Як підтримати та мотивувати співробітників у воєнний час. 2022. URL: https://happymonday.ua/ru/yak-pidtrymaty-ta-motyvuvaty-spivrobitnykiv. (дата звернення: 10.06.2022).

Що таке резильєнтність, або Як мотивувати й надавати сил команді під час війни? 2022. URL: https://hrliga.com/index.php?module=news&op=view&id=24098. (дата звернення: 10.06.2022).

Mukha R.A. (2017) Osoblyvosti motyvatsii roboty v komandi. problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi. Available at: http://psae-jrnl.nau.in.ua/journal/1_57_2017_ukr/16.pdf. (accessed: 20.06.2022).

Kapinos H.I. (2008) Motyvatsiia tvorchoi pratsi v innovatsiinii diialnosti pidpryiemstv. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky. № 2, T. 2. S. 106–110.

Shchetinina L.V., Rudakova S.H., Lobunets I.S. (2018) Nehroshova motyvatsiia personalu yak sposib pidvyshchennia efektyvnosti yoho roboty. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy. Available at: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2018-2_0-pages-268_275.pdf. (accessed: 20.06.2022).

Peterson T.M. Motivation: how to increase project team performance. Available at: https://pdfs.semanticscholar.org/4a0e/de0b3d2ca95602d6a39b99c2 78027d1e5d1a.pdf (accessed: 20.06.2022).

Fandieieva A.Ye. (2012) Teoretychni polozhennia stratehichnoho upravlinnia liudskymy resursamy. Ekonomika pratsi ta sotsialna polityka. Available at: http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2012-11_0-pages-230_233.pdf. (accessed: 20.06.2022).

Ustilovska A.S. (2017) Motyvatsiia personalu yak odyn z osnovnykh instrumentiv uspishnoho upravlinnia personalom. Molodyi vchenyi. № 4.4 (44.4). Available at: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/4.4/26.pdf. (accessed: 20.06.2022).

HR pid chas viiny. Yak pidtrymuvaty ta spriamovuvaty tysiachi spivrobitnykiv pid chas kryzy. Keisy trokh velykykh ukrainskykh kompanii. 2022. Available at: https://forbes.ua/inside/hr-pid-chas-viyni-yak-pidtrimuvati-ta-spryamovuvati-tisyachi-spivrobitnikiv-pid-chas-krizi-keys-trokh-velikikh-ukrainskikh-kompaniy-21042022-5566. (accessed: 10.06.2022).

Mihura A. (2022) Yak pidtrymaty ta motyvuvaty spivrobitnykiv u voiennyi chas. Available at: https://happymonday.ua/ru/yak-pidtrymaty-ta-motyvuvaty-spivrobitnykiv. (accessed: 10.06.2022).

Shcho take rezylientnist, abo Yak motyvuvaty y nadavaty syl komandi pid chas viiny? 2022. Available at: https://hrliga.com/index.php?module=news&op=view&id=24098. (accessed: 10.06.2022).

Переглядів статті: 520
Завантажень PDF: 689
Опубліковано
2022-06-28
Як цитувати
Когут, І. (2022). АНАЛІЗ ФАКТОРІВ МОТИВАЦІЇ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА КОМАНДИ В ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЄКТАХ ПІД ЧАС КРИЗИ ТА ВІЙНИ. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-16
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ