ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

Ключові слова: бухгалтерський облік, дебіторська і кредиторська заборгованість, автоматизована система, фінансування, розрахунки, залізничний транспорт

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням організації контролю та бухгалтерського обліку дебіторської та кредиторської заборгованості залізничної галузі. Акцентовано увагу на застосуванні автоматизованої системи бухгалтерського обліку «ФОБОС» для обліку розрахункових операцій на різних рівнях корпоративного управління на залізничному транспорті. Наведено специфічні аспекти організації обліку внутрішньогосподарських розрахунків в межах галузі. Наголошено, що застосування єдиної консолідованої (зведеної) бази даних на рівні фінансово-економічної служби АТ «Укрзалізниця» дозволить забезпечити формування аналітичної інформації різної деталізації щодо основних облікових об’єктів в частині розрахункових операцій. Доведено, що дієвим інструментом контролю за станом дебіторської та кредиторської заборгованості є автоматизована система «Дебітори-Кредитори» у середовищі Єдиного корпоративного інформаційного порталу залізничної галузі.

Посилання

Скриньковський Р., Гладун В., Крамар М. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку на підприємстві. Traektoriâ Nauki = Path of Science. Section “Economics”. 2019. Вип. 5. № 2. С. 3001–3010. DOI: http://dx.doi.org/10.22178/pos.43-3

Манчур І. Рівень використання блокчейн-технології підприємствами України в сфері бухгалтерського обліку та аудиту. Економічний аналіз. 2021. Том 31. № 3. С. 183–189. DOI: https://doi.org/10.35774/econa2021.03.183

Ковова І. С., Добровольська О. А. Вітчизняні засоби автоматизації обліку і контролю розрахунків з контрагентами. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". 2018. № 11. DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-11-4320

Баланюк І. Ф., Іванюк Т. Л. Застосування цифрових технологій в консалтингу з обліку і оподаткування. Актуальні проблеми розвитку регіональної економіки. Секція «Проблеми обліку і аудиту». 2022. № 2(18). С. 8–15. DOI: https://doi.org/10.15330/apred.2.18.8-15

Облікова політика акціонерного товариства «Українська залізниця» / Додаток №23 до протоколу № Ц-56/33 Ком.т. засідання правління АТ «Укрзалізниця» від 25.03.2021.

Автоматизована система бухгалтерського обліку структурного підрозділу залізниці (АСБО ФОБОС): Інструкція / за ред. І. Д. Василишина. Київ, 2020.

Інструкція та алгоритм роботи з додатковою задачею «Централізоване фінансування» АСБО ФОБОС / за ред. І. Д. Василишина. Київ, 2020.

Розробка програмного забезпечення автоматизованого збору та обробки інформації про дебіторську та кредиторську заборгованість підприємств Укрзалізниці у розрізі клієнтів: Інструкція / за ред. І. Д. Василишина. Київ, 2020.

Великодний В. В., Ковдря Д. В., Цейтлін С. Ю. 10 років розвитку інформаційних технологій залізничної галузі. Залізничний транспорт України. 2017. № 1. С. 16–23.

Чепіжко С. ЄКІП УЗ (Єдиний корпоративний інформаційний портал Укрзалізниці). URL: http://www.pktb.dp.ua/#/detail?idpage=10

Skrynkovskyy R., Hladun V. & Kramar M. (2019) Informatsiini tekhnolohii v orhanizatsii bukhhalterskoho obliku na pidpryiemstvi [Information technologies in the organization of accounting at the enterprise]. Path of Science, no 5(2), pp. 3001–3010. DOI: http://dx.doi.org/10.22178/pos.43-3

Manchur I. (2021) Riven vykorystannia blokchein-tekhnolohii pidpryiemstvamy Ukrainy v sferi bukhhalterskoho obliku ta audytu [Level of use of blockchain technology by Ukrainian enterprises in the field of accounting and auditing]. Ekonomichnyi analiz, no 31(3), pp. 183–189. DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2021.03.183

Kovova I. S. & Dobrovolska O. A. (2018) Vitchyzniani zasoby avtomatyzatsii obliku i kontroliu rozrakhunkiv z kontrahentamy [Domestic automation tools for accounting and calculations control with counterparties]. International Scientific Journal "Internauka", no 11. DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-11-4320 (accessed July 06, 2022).

Balaniuk I. F. & Ivaniuk T. L. (2022) Zastosuvannia tsyfrovykh tekhnolohii v konsaltynhu z obliku i opodatkuvannia [Peculiarities of application of digital technologies in accounting and taxation consulting]. Aktualni problemy rozvytku rehionalnoi ekonomiky. Sektsiia «Problemy obliku i audytu», no 2(18), pp. 8–15. DOI: https://doi.org/10.15330/apred.2.18.8-15 (accessed July 06, 2022).

Oblikova polityka aktsionernoho tovarystva «Ukrainska zaliznytsia» [Accounting policy of the joint-stock company "Ukrainian Railway"]. Dodatok №23 do protokolu № Ts-56/33 Kom.t. zasidannia pravlinnia AT «Ukrzaliznytsia» vid 25.03.2021. (in Ukrainian)

Avtomatyzovana systema bukhhalterskoho obliku strukturnoho pidrozdilu zaliznytsi (ASBO FOBOS) (2020) [Automated accounting system of the structural subdivision of the railway (ASBO FOBOS)]: instruktsiia [an instructions] / za red. I. D. Vasylyshyna. Kyiv. (in Ukrainian)

Instruktsiia ta alhorytm roboty z dodatkovoiu zadacheiu «Tsentralizovane finansuvannia» ASBO FOBOS (2020) [Instructions and algorithm for working with the additional task "Centralized financing" ASBO FOBOS] / za red. I. D. Vasylyshyna. Kyiv. (in Ukrainian)

Rozrobka prohramnoho zabezpechennia avtomatyzovanoho zboru ta obrobky informatsii pro debitorsku ta kredytorsku zaborhovanist pidpryiemstv Ukrzaliznytsi u rozrizi kliientiv (2020) [Development of software for automated collection and processing of information on receivables and payables of Ukrzaliznytsia enterprises in terms of customers]: instruktsiia [an instructions] / za red. I. D. Vasylyshyna. Kyiv. (in Ukrainian)

Velykodnyi V., Kovdria D. & Tseitlin S. (2017). 10 rokiv rozvytku informatsiinykh tekhnolohii zaliznychnoi haluzi [10 years of development of information technologies in the railway industry]. Zaliznychnyi transport Ukrainy, no 1, pp. 16–23.

Chepizhko S. (2021). YeKIP UZ (Yedynyi korporatyvnyi informatsiinyi portal Ukrzaliznytsi) [UCIP UZ (Unified corporate information portal of Ukrzaliznytsia)]. Available at: http://www.pktb.dp.ua/#/detail?idpage=10 (accessed July 13, 2022).

Переглядів статті: 312
Завантажень PDF: 189
Опубліковано
2022-06-28
Як цитувати
Топоркова, О., & Касянюк, Ю. (2022). ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-21
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ