РИНОК ПРАЦІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Ключові слова: ринок праці, попит, пропозиція, вакансії, людський капітал

Анотація

Стаття присвячена особливостям функціонування ринку праці України в умовах воєнного стану. Проаналізовано та систематизовано попит та пропозицію робочої сили на ринку праці, стан вакансій та заробітну плату найманих працівників. Досліджено галузевий та регіональний аспект функціонування ринку праці в умовах воєнного стану. Обґрунтовано, що ситуація з національною економікою в цілому напряму впливає на стан та динаміку ринку праці та до завершення бойових дій складно говорити про його стабілізацію та відновлення в повній мірі. Виявлено, що вітчизняні компанії змушені суттєво переглядати власні витрати, в першу чергу на персонал. Досліджено, що поширеними шляхами скорочення витрат стали переведення працівників на неповну оплату, скорочення кількості відпрацьованих годин або оформлення відпустки за власний рахунок. Встановлено, що загалом ситуація на ринку праці України залишається дуже складною через суттєві втрати людського капіталу у зв’язку з міграційними процесами, які є наслідком воєнних дій в Україні.

Посилання

Марчук О.Г., Вороніна А.В. Статистичне дослідження ринку праці в Україні. Економічні науки. 2017. № 9 (49). С. 540–544.

Петрова І., Кравченко I., Лісогор Л., Чувардинський В. Гнучкість працевлаштування в Україні: переваги та недоліки. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2021. № 3(38). С. 490–498.

Качан Г.М., Петрова І.Л., Балика О.Г. Цифрова економіка та поява цифрової зайнятості. Соціально-трудові відносини: теорія і практика. 2020. № 2. С. 10–20.

Cайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Середня зарплата в Європі. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/world/europe/

Врятувати робочі місця: як війна вплинула на ринок праці та що з цим робити. URL: https://lb.ua/blog/yaroslav_zhelezniak/518244_vryatuvati_robochi_mistsya_yak_viyna.html

Безробіття в Україні: чому кількість офіційно безробітних зменшилася та яка буде ситуація на ринку праці після війни. URL: https://www.slovoidilo.ua/2022/06/04/stattja/suspilstvo/bezrobittya-ukrayini-chomu-kilkist-oficzijno-bezrobitnyx-zmenshylasya-ta-yaka-bude-sytuacziya-rynku-praczi-pislya-vijny

Знайти роботу під час війни. Як змінився ринок праці в Україні. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2022/06/14/688116/

Marchuk O.H., Voronina A.V. (2017). Statystychne doslidzhennya rynku pratsi v Ukrayini [Statistical research of the labor market in Ukraine]. Ekonomichni nauky – Economic sciences, 9 (49), 540–544. (in Ukrainian)

Petrova I., Kravchenko I., Lisogor L., Chuvardynskyi V. (2021) Hnuchkistʹ pratsevlashtuvannya v Ukrayini: perevahy ta nedoliky [Employment flexibility in Ukraine: advantages and limitations]. Finansovo-kredytna diyalʹnistʹ: problemy teoriyi ta praktyky – Financial and credit activity: problems of theory and practice, 3(38), 490–498. (in Ukrainian)

Kachan H.M., Petrova I.L., Balyka O.H. (2020) Tsyfrova ekonomika ta poyava tsyfrovoyi zaynyatosti [Digital economy and the emergence of digital employment]. Sotsialʹno-trudovi vidnosyny: teoriya i praktyka – Social and Labour Relations: Theory and Practice, 2, 10–20. (in Ukrainian)

Cayt Derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrayiny [Website of the State Statistics Service of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua

Serednya zarplata v Yevropi. Ofitsiynyy sayt Ministerstva finansiv Ukrayiny [Average salary in Europe. Official website of the Ministry of Finance of Ukraine]. Available at: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/world/europe/

Vryatuvaty robochi mistsya: yak viyna vplynula na rynok pratsi ta shcho z tsym robyty [Saving Jobs: How the War Affected the Labor Market and What to Do About It]. Available at: https://lb.ua/blog/yaroslav_zhelezniak/518244_vryatuvati_robochi_mistsya_yak_viyna.html

Bezrobittya v Ukrayini: chomu kilʹkistʹ ofitsiyno bezrobitnykh zmenshylasya ta yaka bude sytuatsiya na rynku pratsi pislya viyny [Unemployment in Ukraine: why the number of officially unemployed has decreased and what will be the situation on the labor market after the war]. Available at: https://www.slovoidilo.ua/2022/06/04/stattja/suspilstvo/bezrobittya-ukrayini-chomu-kilkist-oficzijno-bezrobitnyx-zmenshylasya-ta-yaka-bude-sytuacziya-rynku-praczi-pislya-vijny

Znayty robotu pid chas viyny. Yak zminyvsya rynok pratsi v Ukrayini [Find a job during the war. How the labor market has changed in Ukraine]. Available at: https://www.epravda.com.ua/publications/2022/06/14/688116/

Переглядів статті: 721
Завантажень PDF: 637
Опубліковано
2022-06-28
Як цитувати
Штундер, І. (2022). РИНОК ПРАЦІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-22
Розділ
ЕКОНОМІКА