ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Ключові слова: інноваційні технології, інноваційні процеси, інноваційна діяльність, інноваційна інфраструктура, інноваційний продукт, інноваційний проект, пріоритетний інноваційний проект, інноваційне підприємство

Анотація

У статті обґрунтовується необхідність застосування інновацій в готельному і ресторанному господарстві, пропонуються необхідні аспекти, які дозволяють пристосовувати індустрію гостинності до постійно змінюваних умов з інноваційними послугами і процесами. На сучасному етапі економічного розвитку конкурентних позицій підприємств, визначено стратегії, що забезпечать відповідні технологічні інноваційні рішення. Висвітлено основні чинники, що впливають на впровадження інноваційних технологій, а саме: несприятливий вплив макроекономічних шоків, посилення потоку фінансових ризиків, дефіцит власних фінансових ресурсів, низька інноваційна активність у сфері послуг в Україні. Доведено, шо ключовою позицією інноваційної стратегії розвитку підприємств індустрії гостинності є орієнтація на споживача, в результаті чого зростає значимість аналізу маркетингових відносин з споживачами і клієнтами, оцінка їх важливості на різних етапах і обміну інформацією при формуванні нового ринку послуг. Формування і реалізація стратегії інноваційного розвитку підприємств сфери послуг неможлива без наявності доступного, повноцінного, достатнього і якісного інформаційного забезпечення. Досліджено, що ефективний розвиток індустрії гостинності об’єктивно вимагає принципових змін у застосовуваних технологіях, принципах побудови організаційних структур, управлінні усіма процесами, що відбуваються у готельно-ресторанних підприємствах.

Посилання

Гірняк Л., Глагола В. Сучасний стан, перспективи та тенденції розвитку ресторанного господарства в Україні. Інфраструктура ринку. 2018. Вип. 16. С. 71–77.

Гросул В., Балацька Н. Digital-маркетинг як дієвий інструмент антикризового розвитку підприємства ресторанного бізнесу в період пандемії та її рецесії. Підприємництво та інновації. 2020. № 11–2. C. 7–12. DOI: https://doi.org/10.37320/2415-3583/11.20

Завадинська О. Інноваційні технології господарювання в ресторанному бізнесі. Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації. 2018. № 2. С. 93–102.

Кирніс Н. Інновації у сфері підприємств ресторанного господарства, які надають кейтерингові послуги. Економіко-правова парадигма розвитку сучасного суспільства. 2017. № 1. URL: https://studlib.org.ua/index.php/eprs/article/view/105/102 (дата звернення: 18.06.2022).

Осідач О. Методичні основи формування інноваційних бізнес-моделей. Вісник Львівського університету. Серія: Економічна. 2015. Вип. 52. С. 127–134.

Шацька З.Я., Семко В.В. Впровадження нових технологій на вітчизняних підприємствах : Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні»: 2017 р. : матеріали Міжнар. нак.-практ. конф., 24 травня 2017 р. Київ : КНУТД, 2017. С. 370–373.

Кожухівська Р.Б. Використання міжнародного досвіду впровадження інновацій у сферу готельного бізнесу. Вісник Донецького національного університету. Економіка і право. 2015. Вип. 1. С. 160–164.

Girnyak L., Glagola V. (2018) Suchasnyj stan, perspektyvy ta tendenciyi rozvytku restorannogo gospodarstva v Ukrayini [The current state, prospects and trends of the development of the restaurant industry in Ukraine]. Infrastruktura rynku, vol. 16, pp. 71–77.

Grosul V., Balaczka N. (2020) Digital marketing as an effective tool for crisis development of the restaurant business in the period of the pandemic and its recession. Entrepreneurship and innovation (electronic journal), no. 11–2, pp. 7–12. DOI: https://doi.org/10.37320/2415-3583/11.20

Zavadynska O. (2018) Innovacijni texnologiyi gospodaryuvannya v restorannomu biznesi [Innovative management technologies in the restaurant business]. Restorannyj i gotelnyj konsaltyng. Innovaciyi, no. 2, pp. 93–102.

Kyrnis N. (2017) Innovaciyi u sferi pidpryyemstv restorannogo gospodarstva, yaki nadayut kejteryngovi poslugy [Innovations in the field of catering businesses]. Ekonomiko-pravova paradygma rozvytku suchasnogo suspilstva, no. 1. URL: https://studlib.org.ua/index.php/eprs/article/view/105/102 (аccessed: June, 18, 2022).

Osidach O. (2015) Metodychni osnovy formuvannya innovacijnyx biznes-modelej [Methodical bases of formation of innovative business models]. Visnyk Lvivskogo universytetu. Seriya: Еkonomichna, vol. 52, pp. 127–134.

Shats'ka Z.Ya., Semko V.V. (2017) “Introduction of new technologies at domestic enterprises”: International scientific-practical conference Modern determinants of business process development in Ukraine, Kyivskyj natsionalnyj universytet tekhnolohij ta dyzajnu.

Kozhukhivska R.B. (2015) Vykorystannia mizhnarodnoho dosvidu vprovadzhennia innovatsii u sferu hotelnoho biznesu [Using international experience in introducing innovations in the sphere of hotel business]. Visnyk Donetskoho natsionalnoho universytetu. Ser. B: Ekonomika i pravo, vol. 1, pp. 160–164. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 632
Завантажень PDF: 1328
Опубліковано
2022-06-28
Як цитувати
Лисюк, Т., Терещук, О., & Пасічник, М. (2022). ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-11
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають