ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНА ПІДТРИМКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ ВІЙНИ

Ключові слова: територіальні громади, війна в Україні, доходи місцевих бюджетів, міжбюджетні трансферти, фінансове забезпечення місцевих бюджетів в умовах війни

Анотація

У статті розглянуто склад та структуру фінансового забезпечення територіальних громад України, в тому числі в умовах війни з росією. Визначено основні джерела формування доходів місцевих бюджетів. Проаналізовано динаміку і структуру міжбюджетних трансфертів у 2017-2021 рр. Розглянуто зміни до бюджетного та податкового законодавства у зв'язку з війною. Проаналізовано зміни в доходах місцевих бюджетів у порівнянні з попереднім роком. Виявлено значне скорочення дохідної частини місцевих бюджетів громад, які перебувають (перебували) в зоні бойових дій. Виділено статті доходів, по яких спостерігається найбільший спад та пояснено причини цього.

Посилання

Дуб А.Р. Фінансові механізми державної підтримки соціально-економічного розвитку об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації. Проблеми економіки. 2019. № 1 (39). С. 52–58.

Бюджетний кодекс України: Закон України від 08.07.2010 р. №2456-VI (із змінами та доповненнями). Відомості Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text

Мацук З.А. Міжбюджетні трансферти в системі фінансового регулювання: вирівнювання фінансово-економічного розвитку регіонів. Науковий вісник [Буковинського державного фінансово-економічного університету]. 2013. № 1. С. 128–139.

Офіційний веб-сайт Міністерства фінансів України. URL: http://www.minfin.gov.ua/

Децентралізація влади. URL: https://decentralization.gov.ua

Герасимчук І., Онищук І. Експертний аналіз фінансових показників місцевих бюджетів за 4 місяці 2022 року. URL: https://decentralization.gov.ua/news/15149

Слобожан О. Місцеві бюджети через податкові пільги на час війни втратили 50-60 млрд грн. URL: https://auc.org.ua/novyna/miscevi-byudzhety-cherez-podatkovi-pilgy-na-chas-viyny-vtratyly-50-60-mlrd-grn-vykonavchyy

Бобровська О.Ю., Крушельницька Т.А., Матвеєва О.Ю., Трещов М.М., Шевченко Л.Г. Управління фінансовими ресурсами та бюджетом територіальних громад : практ. посіб.; за заг. ред. С. М. Серьогіна. Дніпро : ГРАНІ, 2018. 128 с.

Dub A.R. (2019) Finansovi mekhanizmy derzhavnoyi pidtrymky sotsialno-ekonomichnoho rozvytku obyednanykh terytorialʹnykh hromad v umovakh detsentralizatsiyi [Financial mechanisms of state support for the socio-economic development of united territorial communities in conditions of decentralization]. Problemy ekonomiky. No. 1 (39). P. 52–58.

Law of Ukraine «Budget Code of Ukraine» (8 July 2010). No. 2456-VI. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text

Matsuk Z.A. (2013) Mizhbyudzhetni transferty v systemi finansovoho rehulyuvannya: vyrivnyuvannya finansovo-ekonomichnoho rozvytku rehioniv [Interbudgetary transfers in the system of financial regulation: equalization of financial and economic development of regions]. Scientific Bulletin [of the Bukovyna State Financial and Economic University]. No. 1. P. 128–139.

Official website of the Ministry of Finance of Ukraine. Available at: http://www.minfin.gov.ua/

Decentralization of power. Available at: https://decentralization.gov.ua

Gerasimchuk I., Onyshchuk I. Ekspertnyy analiz finansovykh pokaznykiv mistsevykh byudzhetiv za 4 misyatsi 2022 roku [Expert analysis of financial indicators of local budgets for 4 months of 2022]. Available at: https://decentralization.gov.ua/news/15149

Slobozhan O. Mistsevi byudzhety cherez podatkovi pilʹhy na chas viyny vtratyly 50-60 mlrd hrn [Local budgets lost UAH 50-60 billion due to tax benefits during the war]. Available at: https://auc.org.ua/novyna/miscevi-byudzhety-cherez-podatkovi-pilgy-na-chas-viyny-vtratyly-50-60-mlrd-grn-vykonavchyy

Bobrovska O.Yu., Krushelnytska T.A., Matveeva O.Yu., Treshchev M.M., Shevchenko L.G. (2018) Upravlinnya finansovymy resursamy ta byudzhetom terytorialʹnykh hromad [Management of financial resources and the budget of territorial communities] in general ed. S. M. Seryogin. Dnipro: EDGES, 128 p.

Переглядів статті: 344
Завантажень PDF: 320
Опубліковано
2022-05-31
Як цитувати
Сенищ, П., & Фугело, П. (2022). ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНА ПІДТРИМКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ ВІЙНИ. Економіка та суспільство, (39). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-89
Розділ
ЕКОНОМІКА