ДЕТЕРМІНАНТИ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАСТОСУВАННЯ НОВОЇ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНОЇ ТРАНЗИТНОЇ СИСТЕМИ (NCTS)

Ключові слова: спільний транзит, Конвенція про процедуру спільного транзиту, Нова комп’ютеризована транзитна система, детермінанти

Анотація

У статті розглянуто питання повномасштабного застосування національної електронної транзитної системи в Україні. Вказано на важливість приєднання нашої держави до Конвенції про процедуру спільного транзиту задля підвищення вітчизняного транзитного потенціалу та ефективної протидії спробам митного шахрайства під час переміщення товарів через митний кордон України. Досліджено хронологію національного застосування NCTS. Встановлено та описано детермінанти – процедурні особливості та результативні показники, котрі характеризують кожен етап застосування NCTS. Констатовано, що Держмитслужбою продовжено роботу та взаємодію з представниками ЄС щодо реалізації тих заходів, які наближають Україну до приєднання в подальшому до Конвенції. Зроблено припущення, що продовження адаптації національного законодавства, включаючи оновлення таблиці апроксимації законодавства та підготовку необхідних змін до нормативно-правових актів, стане однією з детермінант, котрі визначатимуть готовність України приєднатися до Конвенції.

Посилання

Бережнюк І.Г. Митне регулювання України: національні та міжнародні аспекти : монографія. Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2009. 543 с.

Дорофеєва Л.М. Європейський вектор розвитку української митниці : монографія. Дніпро : УМСФ, 2019. 448.

Пашко П.В. Митна безпека (теорія, методологія та практичні рекомендації) : монографія. Львів : ІРД НАН України, 2009. 628 с.

Ченцов В.В. Адміністративно-правові механізми державного управління митною справою в Європейському Союзі. URL: http://dridu.dp.ua/zbirnik/2012-01(7)/12cvvses.pdf (дата звернення: 16.05.2022).

В Україні оформлено 1-шу декларацію в системі спільного транзиту (NCTS). URL: https://customs.gov.ua/news/ncts-26/post/v-ukrayini-oformleno-1-shu-deklaratsiiu-v-sistemi-spilnogo-tranzitu-ncts-438 (дата звернення: 22.05.2022).

Рік застосування NCTS на національному рівні: досягнення та перспективи. URL: https://customs.gov.ua/news/ncts-26/post/rik-zastosuvannia-ncts-na-natsionalnomu-rivni-dosiagnennia-ta-perspektivi-804 (дата звернення: 01.06.2022).

В Україні перші 2 компанії отримали статус фінансового гаранта в режимі спільного транзиту (NCTS). URL: https://customs.gov.ua/news/ncts-26/post/v-ukrayini-pershi-2-kompaniyi-otrimali-status-finansovogo-garanta-v-rezhimi-spilnogo-tranzitu-ncts-619 (дата звернення: 05.06.2022).

Про деякі питання забезпечення сплати митного боргу в режимі спільного транзиту: Наказ Міністерства фінансів України від 06.04.2021 № 200. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0648-21#Text (дата звернення: 06.06.2022).

«Україна готується переходити на міжнародний рівень застосування NCTS», – європейський експерт. URL: https://customs.gov.ua/news/ncts-26/post/ukrayina-gotuietsia-perekhoditi-na-mizhnarodnii-riven-zastosuvannia-ncts-ievropeiskii-ekspert-630 (дата звернення: 10.06.2022).

Отримані зараз транзитні спрощення «авторизований вантажовідправник» та «авторизований вантажоодержувач» будуть дійсними під час міжнародного застосування NCTS: URL: https://customs.gov.ua/news/ncts-26/post/otrimani-zaraz-tranzitni-sproshchennia-avtorizovanii-vantazhovidpravnik-ta-avtorizovanii-vantazhooderzhuvach-budut-diisnimi-pid-chas-mizhnarodnogo-zastosuvannia-ncts-734 (дата звернення: 12.06.2022).

Першому підприємству в Україні надано дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення в NCTS: URL: https://customs.gov.ua/news/ncts-26/post/pershomu-pidpriiemstvu-v-ukrayini-nadano-dozvil-na-zastosuvannia-spetsialnogo-tranzitnogo-sproshchennia-v-ncts-862 (дата звернення: 13.06.2022).

Україна технічно повністю готова приєднатися до європейської Конвенції про процедуру спільного транзиту, – DG TAXUD. URL: https://customs.gov.ua/news/ncts-26/post/ukrayina-tekhnichno-povnistiu-gotova-priiednatisia-do-ievropeiskoyi-konventsiyi-pro-protseduru-spilnogo-tranzitu-dg-taxud-870 (дата звернення: 15.06.2022).

Розпочинає роботу фінальна оціночна місія ЄС щодо готовності України приєднатися до Конвенції про процедуру спільного транзиту. URL: https://customs.gov.ua/news/ncts-26/post/rozpochinaie-robotu-finalna-otsinochna-misiia-ies-shchodo-gotovnosti-ukrayini-priiednatisia-do-konventsiyi-pro-protseduru-spilnogo-tranzitu-878 (дата звернення: 25.06.2022).

Україна отримала позитивні висновки щодо можливості приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту. URL: https://customs.gov.ua/news/ncts-26/post/ukrayina-otrimala-pozitivni-visnovki-shchodo-mozhlivosti-priiednannia-do-konventsiyi-pro-protseduru-spilnogo-tranzitu-890 (дата звернення: 25.06.2022).

Berezhniuk, I.H. (2009) Mytne rehuliuvannia Ukrainy: natsionalni ta mizhnarodni aspekty [Customs regulation of Ukraine: national and international aspects]. Dnipropetrovsk: Akademiia mytnoi sluzhby Ukrainy. (in Ukrainian)

Dorofeieva, L.M. (2019) Yevropejskyi vektor rozvytku ukrainskoi mytnytsi [European vector of Ukrainian customs development]. Dnipro: UMSF. (in Ukrainian)

Pashko, P.V. (2009) Mytna bezpeka (teoriia, metodolohiia ta praktychni rekomendatsii) [Customs Security (theory, methodology and practical advice)]. Lviv: IRD NAN Ukrainy. (in Ukrainian)

Chentsov, V.V. (2012) Administratyvno-pravovi mekhanizmy derzhavnoho upravlinnia mytnoiu spravoiu v Yevropeiskomu Soiuzi [Administrative and legal mechanisms of state management of customs affairs in the European Union]. Retrieved from: http://dridu.dp.ua/zbirnik/2012-01(7)/12cvvses.pdf (in Ukrainian)

V Ukraini oformleno 1-shu deklaratsiiu v systemi spilnoho tranzytu [The first declaration in the common transit system was issued in Ukraine (NCTS)]. Retrieved from: https://customs.gov.ua/news/ncts-26/post/v-ukrayini-oformleno-1-shu-deklaratsiiu-v-sistemi-spilnogo-tranzitu-ncts-438 (in Ukrainian)

Rik zastosuvannia NCTS na natsionalnomu rivni: dosiahnennia ta perspektyvy [A year of NCTS implementation at the national level: achievements and perspectives]. Retrieved from: https://customs.gov.ua/news/ncts-26/post/rik-zastosuvannia-ncts-na-natsionalnomu-rivni-dosiagnennia-ta-perspektivi-804 (in Ukrainian)

V Ukraini pershi 2 kompanii otrymaly status finansovoho haranta v rezhymi spilnoho tranzytu (NCTS) [The first 2 companies received the status of a financial guarantor in the regime of common transit in Ukraine (NCTS)]. Retrieved from: https://customs.gov.ua/news/ncts-26/post/v-ukrayini-pershi-2-kompaniyi-otrimali-status-finansovogo-garanta-v-rezhimi-spilnogo-tranzitu-ncts-619 (in Ukrainian)

Pro deiaki pytannia zabezpechennia splaty mytnoho borhu v rezhymi spilnoho tranzytu: Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 06.04.2021 №200 [Order of the Ministry of Finance of Ukraine dated 06.04.2021 №200 «About some issues of ensuring the payment of customs debt in the regime of common transit»]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0648-21#Text (in Ukrainian)

«Ukraina hotuietsia perekhodyty na mizhnarodnyi riven zastosuvannia NCTS», – yevropeiskyі ekspert [Ukraine preparing for the transition to the international level of NCTS application», – european expert]. Retrieved from: https://customs.gov.ua/news/ncts-26/post/ukrayina-gotuietsia-perekhoditi-na-mizhnarodnii-riven-zastosuvannia-ncts-ievropeiskii-ekspert-630 (in Ukrainian)

Otrymani zaraz tranzytni sproschennia «avtoryzovanyi vantazhovidpravnyk» ta «avtoryzovanyi vantazhooderzhuvach» budut diisnymy pid chas mizhnarodnoho zastosuvannia NCTS [The currently obtained «authorized consignor» and «authorized consignee» transit simplifications will be valid during the international application of the NCTS]. Retrieved from: https://customs.gov.ua/news/ncts-26/post/otrimani-zaraz-tranzitni-sproshchennia-avtorizovanii-vantazhovidpravnik-ta-avtorizovanii-vantazhooderzhuvach-budut-diisnimi-pid-chas-mizhnarodnogo-zastosuvannia-ncts-734 (in Ukrainian)

Pershomu pidpryiemstvu v Ukraini nadano dozvil na zastosuvannia spetsialnoho tranzytnoho sproschennia v NCTS [The first enterprise in Ukraine granted permission to use a special transit simplification in NCTS]. Retrieved from: https://customs.gov.ua/news/ncts-26/post/pershomu-pidpriiemstvu-v-ukrayini-nadano-dozvil-na-zastosuvannia-spetsialnogo-tranzitnogo-sproshchennia-v-ncts-862 (in Ukrainian)

Ukraina tekhnichno povnistiu hotova pryiednatysia do yevropeiskoi Konventsii pro protseduru spilnoho tranzytu, – DG TAXUD [Ukraine is technically fully ready to join the European Convention on the common transit procedure, – DG TAXUD]. Retrieved from: https://customs.gov.ua/news/ncts-26/post/ukrayina-tekhnichno-povnistiu-gotova-priiednatisia-do-ievropeiskoyi-konventsiyi-pro-protseduru-spilnogo-tranzitu-dg-taxud-870 (in Ukrainian)

Rozpochynaie robotu finalna otsinochna misiia YeS schodo hotovnosti Ukrainy pryiednatysia do Konventsii pro protseduru spilnoho tranzytu [The final evaluation mission of the EU on the readiness of Ukraine to join the Convention on Common Transit Procedure begins work]. Retrieved from: https://customs.gov.ua/news/ncts-26/post/rozpochinaie-robotu-finalna-otsinochna-misiia-ies-shchodo-gotovnosti-ukrayini-priiednatisia-do-konventsiyi-pro-protseduru-spilnogo-tranzitu-878 (in Ukrainian)

Ukraina otrymala pozytyvni vysnovky schodo mozhlyvosti pryiednannia do Konventsii pro protseduru spilnoho tranzytu [Ukraine received positive conclusions regarding the possibility of joining the Convention on Common Transit Procedure]. Retrieved from: https://customs.gov.ua/news/ncts-26/post/ukrayina-otrimala-pozitivni-visnovki-shchodo-mozhlivosti-priiednannia-do-konventsiyi-pro-protseduru-spilnogo-tranzitu-890 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 181
Завантажень PDF: 242
Опубліковано
2022-05-31
Як цитувати
Капітанець, С., & Брендак, А. (2022). ДЕТЕРМІНАНТИ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАСТОСУВАННЯ НОВОЇ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНОЇ ТРАНЗИТНОЇ СИСТЕМИ (NCTS). Економіка та суспільство, (39). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-84
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ