ЗАКОНОДАВЧО-ПРАВОВА БАЗА ТА ЮРИДИЧНІ ПІДСТАВИ НЕЗАЛЕЖНОЇ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ЗБИТКІВ З МЕТОЮ ЇХ ВІДШКОДУВАННЯ

Ключові слова: збитки, відшкодування, економічні вимірювання, незалежна експертна оцінка, невизначеність результату оцінки

Анотація

Робота відноситься до галузі економічних вимірювань вартості збитків та їх адекватного відшкодування, що виконуються методами незалежної оцінки вартості. Розглядаються юридичні підстави та аналіз законодавчо-нормативної бази виконання економічних вимірювань вартості відшкодування збитків в Україні. Зазначено, що вимоги до здійснення подібних економічних вимірювань у діючих національних стандартах оцінки (НСО) України викладено у дуже обмеженому обсязі, і це може викликати труднощі при виборі та обгрунтуванні методичних підходів та оціночних процедур. Приймаючи до уваги, що вимоги діючого законодавства не завжди враховуються при оцінці вартості збитків, зроблено висновок про доцільність узгодження з ними форм представлення результатів оцінки та їх інтерпретації. Сформульовано перспективні напрямки подальших досліджень у цій галузі виконання економічних вимірювань.

Посилання

Pozdnyakov Yuri, & Bratishko Igor (2022). Regulatory basis for economic measurements of damages compensation value performance in Ukrainian and international evaluation standards. Digitalization and information society. Selected issues. Monograph 53. ISBN 978-83-963977-6-8. DOI: https://doi.org/10.54264/M008. Publishing House of University of Technology, Katowice, 2022. Pp. 460–514.

Śmieja, A. (2015). Оdpowiedzialność z art. 471 K.C. a kara umowna. Wady i zalety z punktu widzenia przedsiębiorcy. Acta Universitatis Wratislaviensis, №3695. Przegląd Prawa i Administracji CIII. Wrocław. 277–288.

Göghová, T. (2009). Оceňovanie nehmotného majetku v kontexte IFRS. Gaderská dolina. URL: http://kuaa.sk/uploads/Oce%C5%88ovanie%20nehmotn%C3%A9ho%20majetku%20v%20kontexte%20IFRS.pdf.

Strus, Z., Ortyński, K., Pokrzywniak, J. (2010). Zadośćuczynienie po nowelizacji art. 446 Kodeksu cywilnego na tle doświadczeń europejskich. Warszawa, 98 p.

Рувін О.Г., Полтавський А.О., Бондар М.Є. та ін. Розробка експертних методик: зміст, структура, оформлення (з урахуванням міжнародних стандартів систем управління якістю, адаптованих в Україні) : метод. рек. Київ : КНДІСЕ, 2014. 74 с.

Про затвердження Порядку атестації та державної реєстрації методик проведення судових експертиз: Постанова КМУ № 595 від 02.07.2008 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/595-2008-%D0%BF#Text

Поздняков Ю.В., Скибінська З.М., Гринів Т.Т. Аналітичне обґрунтування методики розрахунку показників невизначеності результату незалежної оцінки вартості активів. Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2020. Том 25. Випуск 1 (80). С. 229–235.

Поздняков Ю.В. Невизначеність результату незалежної експертної оцінки. Монографія. LAP Lambert Academic Publishing, 2021. ISBN 978-620-3-58186-7. 473 c. URL: https://www.amazon.com/Business-Money-Ukrainian-Books/s?rh=n%3A3%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291465011

Олійник, Н. Відшкодування майнової та моральної шкоди у разі залиття квартири. Практика вирішення спорів. URL: https://vash-yuryst.ua/vidshkoduvannya-majnovo%D1%97-ta-moralno%D1%97-shkodi-u-razi-zalittya-kvartiri-praktika-virishennya-sporiv/#

Бутырин А.Ю. Теория и практика судебной строительно-технической экспертизы. Москва : ОАО «Издательский Дом "Городец"», 2006. 224 с.

Фридман Дж., Ордуэй Ник. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. Пер. с англ. Москва : «Дело Лтд.», 1995. 480 с.

Томаров І. Залиття квартири – зразок доведення вини. URL: http://www.legalshift.com.ua/?p=23

Маркус Я.І., Гохберг І.І., Поздняков Ю.В., Чащин Ю.Г., Нефьодов О.В., Сірош Т.О., Чистякова Н.Ю. Оцінка вартості майна на дату, віддалену від поточної (обмеження, припущення, алгоритм). Під заг. ред. Маркуса Я.І. Практика оцінки майна, 2018. № 1. 126 с.

Поздняков Ю.В., Лапишко М.Л. Интерпретация результатов ретроспективной оценки с учетом требований законодательно-нормативной базы. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2019. № 2 (107). С. 183–189.

Поздняков Ю.В. Mетодичні засади оцінки вартості збитків у міжнародних стандартах оцінки. Колективна наукова монографія «Російсько-українська війна (2014 – 2022): історичні, політичні, культурно-освітні, релігійні, економічні та юридичні аспекти». Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Центр українсько-європейського наукового співробітництва, 2022.

Поздняков Ю.В., Лапішко М.Л. Нормативна база встановлення вартості відшкодування збитків у стандартах незалежної експертної оцінки США. III Міжнародна науково-практична конференція "Scientific researches and methods of their carrying out: world experience and domestic realities". LLC International Centre Corporative Management (Republic of Austria) та NGO European Scientific Platform (Ukraine). 2022. Pp. 91–106.

Pozdnyakov, Yuri V. & Bratishko, Igor G. Comparative analysis of requirements for damages compensation value determining in independent expert appraising regulatory basis of Ukraine and Poland. Матеріали колективної монографії «Трансформація економіки, фінансів і менеджменту в сучасних умовах». Кєльце : Державний університет імені Яна Кохановського; Одеса : Причорноморський НДІ економіки та інновацій, 2022.

Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні: Закон України від 12.07.2001 № 2658-III. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 47, ст. 251. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2658-14#Text

Про затвердження Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав»: Постанова КМУ № 1440 від 10.09.2003 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-п

Про затвердження Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності»: Постанова КМУ № 1185 від 03.10.2007 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1185-2007-%D0%BF

Цивільний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15/stru

Цивільний процесуальний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15

Борейша, О. Судова практика з відшкодування шкоди, завданої залиттям квартири. URL: http://yuroblik.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=798:2018-07-23-09-13-24&catid=13:2011-06-22-14-30-45&Itemid=40

Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення. Постанова КМУ № 630 від 21.07.2005 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/630-2005-%D0%BF

Про затвердження Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації: Постанова КМУ № 326 від 20.03.2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/326-2022-%D0%BF#Text

Pozdnyakov, Yuri, & Lapishko, Maria (2019). The use of informative-metrological paradigm in independent expert valuation theory. Monograph 27. Information and Innovation Technologies in Economics and Administration. ISBN: 978-83-955125-2-0. Ed.: Olena Chukurna, Magdalena Gawron-Łapuszek. Publishing House of Katowice School of Technology, Katowice, pp. 80–88. URL: http://www.wydawnictwo.wst.pl/oferta_wydawnicza_oraz_zakup_publikacji/wydawnictwa/

Поздняков Ю.В., Братішко І.Г. Теоретичне підґрунтя методик встановлення невизначеності результатів економічних вимірювань, здійснюваних методами незалежної експертної оцінки. Вісник Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства Юстиції України. Економічні науки. Випуск 1 (05), Частина 1. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. С. 31–41.

Pozdnyakov Yuri, & Bratishko Igor (2022). Regulatory basis for economic measurements of damages compensation value performance in Ukrainian and international evaluation standards. Digitalization and information society. Selected issues. Monograph 53. ISBN 978-83-963977-6-8. DOI: https://doi.org/10.54264/M008. Publishing House of University of Technology, Katowice, 2022. Pp. 460–514.

Śmieja, Andrzej (2015). Оdpowiedzialność z art. 471 K.C. a kara umowna. Wady i zalety z punktu widzenia przedsiębiorcy [Liability for damages vs. stipulated damages on art. 471 of the Civil Code – benefits and drawbacks from company perspective]. Acta Universitatis Wratislaviensis, №3695. Przegląd Prawa i Administracji CIII. Wrocław. Рр. 277–288.

Göghová, Tímea (2009). Оceňovanie nehmotného majetku v kontexte IFRS [Measurement of Intangible Assets in context IFRS]. Gaderská dolina. Retrieved from: http://kuaa.sk/uploads/Oce%C5%88ovanie%20nehmotn%C3%A9ho%20majetku%20v%20kontexte%20IFRS.pdf.

Strus, Z., Ortyński, K., Pokrzywniak, J. (2010). Zadośćuczynienie po nowelizacji art. 446 Kodeksu cywilnego na tle doświadczeń europejskich. [Compensation after the amendment art. 446 of the Civil Code considering the background of European experiences]. Warszawa, 98 p.

Ruvin, O.G., Poltavskyj, A.O., Bondar, M.Je. et al. (2014). Rozrobka ekspertnyh metodyk: zmist, struktura, oformlennja (z urahuvannjam mizhnarodnyh standartiv system upravlinnja jakistju, adaptovanyh v Ukraini): metod. rek. [Expert methods elaboration: content, structure, design (taking into account international standards of quality management systems adapted in Ukraine): methodical Guidelines]. Kyiv: KNDISE, 74 p. (in Ukrainian)

Pro zatverdzhennja Porjadku atestacii ta derzhavnoi rejestracii metodyk provedennja sudovyh ekspertyz [About the statement of the certification Order and the state registration of judicial examinations methods elaboration]. Ministers Cabinet of Ukraine Resolution № 595 on 02.07.2008. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/595-2008-%D0%BF#Text. (in Ukrainian)

Pozdnyakov Yuri V., Skybinska, Z.M., Gryniv, T.T. (2020). Analitychne obgruntuvannja metodyky rozrahunku pokaznykiv nevyznachenosti rezultatu nezalezhnoi ocinky vartosti aktyviv [Мathematical principles analytical ground of assets independent valuation results uncertainty degree indexes calculation methodology]. Visnyk Odeskogo nacionalnogo universytetu. Ekonomika. –Announcer of the Odesa national university. Economy. Vol. 25. Issue 1 (80), рр. 229–235. (in Ukrainian)

Pozdnyakov Yu.V. (2021). Nevy`znachenist` rezul`tatu nezalezhnoyi ekspertnoyi ocinky`. Monografiya. [Independent expert appraising/evaluation result uncertainty. Monograph.] LAP Lambert Academic Publishing. ISBN 978-620-3-58186-7. 473 p. Retrieved from: https://www.amazon.com/Business-Money-Ukrainian-Books/s?rh=n%3A3%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291465011 (in Ukrainian)

Oliynyk, N. Vidshkoduvannja majnovoi ta moralnoi shkody u razi zalyttja kvartyry. Praktyka vyrishennja sporiv. [Compensation for property and moral damage in case of apartment flooding. Litigation practice]. Retrieved from: https://vash-yuryst.ua/vidshkoduvannya-majnovo%D1%97-ta-moralno%D1%97-shkodi-u-razi-zalittya-kvartiri-praktika-virishennya-sporiv/# (in Ukrainian)

Butyrin, A.Ju. (2006). Teorija i praktika sudebnoj stroitelno-tehnicheskoj jekspertizy. [Theory and practice of judicial construction and technical expertise]. Moscow: OAO "Izdatelskij Dom "Gorodec", s. 85. (in Russian)

Fridman, Dzh., & Orduehj, Nik. (1995). Analiz i ocenka prinosyashchej dohod nedvizhimosti [Income property appraisal and analysis]. (V. N. Lavrentev, O.V. Tihonova, Trans from Eng.). Moscow: Delo Ltd. ([in Russian)

Tomarov I. Zalyttja kvartyry – zrazok dovedennja vyny [Apartment flooding – an example of guilt proving]. Retrieved from: http://www.legalshift.com.ua/?p=23 (in Ukrainian)

Markus Ja.I., Gohberg I. I., Pozdnjakov Ju.V., Chashсhyn Ju.G., Nefodov O.V., Sirosh T.O., Chystjakova N.Ju. (2018). Ocinka vartosti majna na datu, viddalenu vid potochnoi (obmezhennja, prypushhennja, algorytm) [Property evaluation on the remote from current date (limitation, supposition, algorithm)]. Ed. Marcus Ja.I. Praktyka ocinky majna – Practice of property valuation. No. 1. 126 p. (in Ukrainian)

Pozdnjakov Ju.V., Lapishko M.L. (2019). Interpretacija rezultatov retrospektivnoj ocenki s uchetom trebovanij zakonodatelno-normativnoj bazy [Retrospective valuation results interpretation in accordance with legislatively-normative base requirements]. Derzhava ta regiony. Serija: Ekonomika ta pidpryjemnyctvo. – State and regions. Series: Economy and enterprise. No. 2 (107), p. 183. (in Ukrainian)

Pozdnyakov Yuri V. (2022). Metodychni zasady ocinky vartosti zbytkiv u mizhnarodnyh standartah ocinky [Methodological principles of damage value assessment in international evaluation standards]. Kolektyvna naukova monografija «Rosijsko-ukrainska vijna (2014 – 2022): istorychni, politychni, kulturno-osvitni, religijni, ekonomichni ta jurydychni aspekty». Drogobyckyj derzhavnyj pedagogichnyj universytet imeni Ivana Franka, Centr ukrainsko-jevropejskogo naukovogo spivrobitnyctva. (in Ukrainian)

Pozdnjakov Ju.V., Lapishko M.L. (2022). Normatyvna baza vstanovlennja vartosti vidshkoduvannja zbytkiv u standartah nezalezhnoi ekspertnoi ocinky SShA [Regulatory basis for damages compensation value determining in the USA standards of independent expert appraising]. III International scientific-practical conference "Scientific researches and methods of their carrying out: world experience and domestic realities". LLC International Centre Corporative Management (Austria) & NGO European Scientific Platform (Ukraine). DOI 10.36074/grail-of-science.27.05.2022.012. Pp. 91–106. (in Ukrainian)

Yuri V. Pozdnyakov, Igor G. Bratishko (2022). Comparative analysis of requirements for damages compensation value determining in independent expert appraising regulatory basis of Ukraine and Poland. Collective monograph "Transformation of economy, finance and management in modern conditions". Kielce: State University of Jan Kochanowski; Odesa: Black Sea Research Institute of Economy and Innovation. (in Ukrainian)

Pro ocinku majna, majnovyh prav ta profesijnu ocinochnu dijalnist v Ukraini [On property valuation, property rights and professional valuation activities in Ukraine]. The Law of Ukraine № 2658-III on 12.07.2001. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2658-14#Text (in Ukrainian)

Pro zatverdzhennia Natsionalnoho standartu No. 1 «Zahalni zasady otsinky maina i mainovykh prav» [On Approval of the National Standard No. 1 «General principles of property and property rights estimation»]. Ministers Cabinet of Ukraine Resolution No. 1440 on 10.09.2003. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-п (in Ukrainian)

Pro zatverdzhennia Natsionalnoho standartu No. 4 "Otsinka maynovih prav intelektualnoyi vlasnosti" [On Approval of the National Standard No. 4 «Intellectual ownership property rights valuation»]. Ministers Cabinet of Ukraine Resolution No. 1185 on 03.10.2007. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1185-2007-p (in Ukrainian)

Cyvilnyj kodeks Ukrainy [Civil Code of Ukraine]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15/stru (in Ukrainian)

Cyvilnyj procesualnyj kodeks Ukrainy [Civil Procedure Code of Ukraine]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 (in Ukrainian)

Borejsha, O. Sudova praktyka z vidshkoduvannja shkody, zavdanoi zalyttjam kvartyry [Judicial practice on compensation for damage caused by flooding the apartment]. Retrieved from: http://yuroblik.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=798:2018-07-23-09-13-24&catid=13:2011-06-22-14-30-45&Itemid=40 (in Ukrainian)

Pro zatverdzhennja Pravyl nadannja poslug z centralizovanogo opalennja, postachannja holodnoi ta garjachoi vody i vodovidvedennja ta typovogo dogovoru pro nadannja poslug z centralizovanogo opalennja, postachannja holodnoi ta garjachoi vody i vodovidvedennja [On approval of the Rules for the provision of services for district heating, supply of cold and hot water and sewerage and the Standard Contract for the provision of services for district heating, supply of cold and hot water and sewerage]. Ministers Cabinet of Ukraine Resolution № 630 on 21.07.2005. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/630-2005-%D0%BF (in Ukrainian)

Pro zatverdzhennja Porjadku vyznachennja shkody ta zbytkiv, zavdanyh Ukraini vnaslidok zbrojnoi agresii Rosijskoi Federacii [On approval of the Order of losses and damages determination caused to Ukraine as a result of Russian Federation armed aggression]. Ministers Cabinet of Ukraine Resolution № 326 on 20.03.2022 р. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/326-2022-%D0%BF#Text (in Ukrainian)

Pozdnyakov, Yuri, & Lapishko, Maria (2019). The use of informative-metrological paradigm in independent expert valuation theory. Monograph 27. Information and Innovation Technologies in Economics and Administration. ISBN: 978-83-955125-2-0. Ed.: Olena Chukurna, Magdalena Gawron-Łapuszek. Publishing House of Katowice School of Technology, Katowice, 2019. Рp. 80–88. Retrieved from: http://www.wydawnictwo.wst.pl/oferta_wydawnicza_oraz_zakup_publikacji/wydawnictwa/ (in Ukrainian)

Pozdnyakov, Yuri, & Bratishko, Igor. (2022). Teoretychne pidgruntja metodyk vstanovlennja nevyznachenosti rezultativ ekonomichnyh vymirjuvan, zdijsnjuvanyh metodamy nezalezhnoi ekspertnoi ocinky [Theoretical basis of results uncertainty determination methodology for economic measurements, carried out by independent expert evaluation methods]. Visnyk Dnipropetrovskogo naukovo-doslidnogo instytutu sudovyh ekspertyz Ministerstva Justycii Ukrainy. Ekonomichni nauky. Vypusk 1 (05), Chastyna 1. Odesa: Vydavnychyj dim «Gelvetyka», pp. 31–41. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 132
Завантажень PDF: 107
Опубліковано
2022-05-31
Як цитувати
Поздняков, Ю., & Лапішко, М. (2022). ЗАКОНОДАВЧО-ПРАВОВА БАЗА ТА ЮРИДИЧНІ ПІДСТАВИ НЕЗАЛЕЖНОЇ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ЗБИТКІВ З МЕТОЮ ЇХ ВІДШКОДУВАННЯ. Економіка та суспільство, (39). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-70
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ