ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДУ АМОРТИЗАЦІЇ ГІРНИЧОГО УСТАТКУВАННЯ ВИДОБУВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

  • Віктор Ковальчук Криворізький національний університет
  • Тетяна Ковальчук
  • Наталія Кравченко Криворізький національний університет
Ключові слова: амортизація, устаткування, заміна, відновлення, видобувне підприємство, моделювання, економічна оцінка

Анотація

У статті проаналізовано наукові напрацювання та накопичений практичний досвід з проведення амортизаційної політики підприємств. Акцентовано увагу на значному зносі та віці гірничого устаткування, що потребує корегування в підходах до вибору методу амортизації. Обґрунтовано необхідність вибору оптимального методу амортизації, що враховує експлуатаційні, вікові та параметричні характеристики екскаваторів. Встановлено залежності продуктивності екскаваторів та витрат на планово-попереджувальні ремонти від віку їх експлуатації. За результатом економіко-математичного моделювання складено програми відновлення та заміни екскаватора, встановлено оптимальний метод амортизації, яким є метод зменшення залишкової вартості. Здійснено економічне оцінювання оптимального методу амортизації, який, на відміну від традиційно використовуваного прямолінійного методу, дає змогу підвищити ефективність роботи екскаваторного парку на 5,3%.

Посилання

Гинзбург А.И. Прикладной экономический аналіз. Санкт-Петербург : Питер, 2005. 320 с.

Петрович Й.М., Кіт А.Ф., Семенів О.М. та ін. Економіка підприємства / за ред. Й.М. Петровича. Львів : Новий світ, 2004. 680 с.

Шегда А.В. Економіка підприємства : навчальний посібник. Київ : Знання, 2005. 431 с.

Горицкая Н.В. Учет амортизации по МСФО. URL: http://gaap.ru/articles/uchet_amortizatsii_po_msfo.

Податковий кодекс України, зі змінами та доповненнями від 7 жовтня 2014 року №1690-VII / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua.

Бугір М.К. Математика для економістів. Київ : видавн. центр «Академія», 2003. 250 с.

Красс М.С. Основы математики и ее приложения в экономическом образовании : учебник для студентов высшего учебного заведения. Москва : Дело, 2003. 688 с.

Норми технологічного проектування гірничодобувних підприємств із відкритим способом розробки родовищ корисних копалин. Ч. 1 : Гірничі роботи. Ліквідація гірничовидобувних підприємств. Техніко-економічна оцінка та показники / М.В. Голярчук, В.І. Квітка, А.І. Воробйов, В.М. Куроченко, В.Я. Нусінов, М.М. Пижик, Б.І. Римарчук, А.Г. Шапар. СОУ-Н-МРР-73.020-078-1:2007. Кривий Ріг : Мінерал, 2007. 279 с.

Бабец Е.К., Штанько Л.А., Салганик В.А. Сборник технико-экономических показателей горнодобывающих предприятий Украины в 2010–2016 годах. Кривой Рог, 2017.

Оценка цены владения карьерных экскаваторов в условиях железорудных ГОКов. Машиностроительная корпорация «УРАЛМАШ». Челябинск, 2010. 10 с.

Ginzburg A.I. (2005) Prikladnoy ekonomicheskiy analiz [Applied economic analysis]. Sankt-Peterburg : Piter. 320 s. (in Russian).

Petrovych Y.M., Kit A.F., Semeniv O.M. ta in. (2004) Ekonomika pidpryiemstva [Economical pіdpriєmstva]. Lviv : Novyi Svit. 680 s.

Shehda A.A. (2005) Ekonomika pidpryiemstvach [Economical pіdpriєmstva]. Kyiv : Znannia. 431 s.

Goritskaya N.V. Uchet amortizatsii po MSFO [Accounting for depreciation under IFRS]. URL: http://gaap.ru/articles/uchet_amortizatsii_po_msfo.

Verkhovna Rada Ukrainy. (2014) Podatkovyi kodeks Ukrainy, zi zminamy ta dopovnenniamy vid 07 zhovtnia 2014 roku №1690-VII. [Complaint Code of Ukraine, zі zііnami and additional advertisements of 07 of 07 2014 2014 № 1690-VII. Verkhovna Rada of Ukraine]. URL: http://zakon.rada.gov.ua.

Buhir M.K. (2006) Matematyka dlia ekonomistiv [Mathematics for economics]. Kyiv : vydavn. tsentr “Akademiia”. 250 s.

Krass M.S. (2003) Osnovyi matematiki i ee prilozheniya v ekonomicheskom obrazovanii [Fundamentals of mathematics and its applications in economic education]. Moskva: Delo. 688 s. (in Russian).

Holiarchuk M.V., Kvitka V.I., Vorobiov A.I., Kurochenko V.M., Nusinov V.I., Pyzhyk M.M., Rymarchuk V.I., Shapar A.H. Normy tekhnolohichnoho proektuvannia hirnychodobuvnykh pidpryiemstv iz vidkrytym sposobom rozrobky rodovyshch korysnykh kopalyn / Ch. 1 : Hirnychi roboty. Likvidatsiia hirnychovydobuvnykh pidpryiemstv. Tekhniko-ekonomichna otsinka ta pokaznyky. SOU-N-MRR-73.020-078-1:2007 [Norma tehnologіchny proyektuvannya dzhirnopodobuvnyh p_dpriєmstv іz v_dkritim way of developing the ancestors of korisnyh kopalin]. Kryvyi Rih : Mineral. 279 s.

Babets E.K., Shtanko L.A., Salganik V.A. (2017) Sbornik tehniko-ekonomicheskih pokazateley gornodobyivayuschih predpriyatiy Ukrainyi v 2010–2016 godah [Collection of technical and economic indicators of mining enterprises of Ukraine in 2010–2016]. Krivoy Rog.

Mashinostroitelnaya korporatsiya “URALMASH”. (2010) Otsenka tsenyi vladeniya karernyih ekskavatorov v usloviyah zhelezorudnyih GOKov [Evaluation of the cost of ownership of mining excavators in the conditions of iron ore Mining. Machine-building Corporation “URALMASH”]. Chelyabinsk. 10 s. (in Russian).

Переглядів статті: 202
Завантажень PDF: 143
Опубліковано
2019-12-25
Як цитувати
Ковальчук, В., Ковальчук, Т., & Кравченко, Н. (2019). ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДУ АМОРТИЗАЦІЇ ГІРНИЧОГО УСТАТКУВАННЯ ВИДОБУВНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (20). вилучено із http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/14
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ