СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАЙБІЛЬШ ВРАЗЛИВИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

  • Тетяна Павлюк Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0002-5417-6250
  • Ірина Юрчик Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0002-6136-3396
Ключові слова: соціальний захист, соціальна політика, пенсіонери, багатодітні сім`ї, малозабезпечені, держава, прожитковий мінімум

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням системи соціального захисту найбільш вразливих верств населення в Україні. Удосконалення системи соціaльного зaхисту нaйбільш врaзливих верств нaселення в Укрaїні є стрaтегічно вaжливим зaвдaнням, яке стоїть перед урядом країни. Усе це пов`язано з соціально-економічним становищем в країні. Розкрито сутність системи соціального захисту найбільш вразливих верств населення. Проаналізовано основні функціональні ознаки системи соціального захисту. Охарактеризовано механізми створення та здійснення соціальних виплат. Соціальне забезпечення ж означає практику та виконання тих гарантій які надає держава, тобто виплату пенсій, допомоги, надання послуг та інше. Соціальне забезпечення здатне регулювати рівень життя населення і покликане здійснювати соціальну допомогу та підтримку у різних формах, які фінансує держава. Розкрито соціальну політику в системі соціального захисту найбільш вразливих верств населення.

Посилання

Аніна О. О. Вплив міжнародно-правових соціальних стандартів на право соціального захисту України. Дослідження актуальних питань юридичних наук. 2020. № 2. С. 107–112.

Балашов А. М. Сучасні проблеми соціального захисту населення в Україні. Економiка та держава. 2010. № 1. С. 82–84.

Бондаренко С. М., Бугас Н. В. Соціальна політика держави як основа забезпечення соціального розвитку. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 2. С. 105–111. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1981 (дата звернення: 08.05.2022).

Лемещук І. Л. Вплив міжнародно-правового регулювання відносин соціального захисту на національне законодавство України. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Юридичні науки. Луцьк, 2009. № 3. С. 143–148.

Михайловська І. М., Неліпович О. В. Система соціального захисту населення в Україні: сутність, основні складові та напрямки вдосконалення. Вісник Хмельницького національного університету. 2011, № 6, T. 4. С. 255–260.

Система соціального захисту та соціального забезпечення в Україні. Реальний стан та перспективи реформування. Київ : Центр громадської експертизи, 2009. 104 с.

Смирнова І. І., Лихошва О. Ю., Рак Н. В., Горієва Л. А. Соціальний захист населення на сучасному етапі: стан і проблеми в Україні. Економічний вісник Донбасу. 2020. № 3. С. 205–212.

Соціальна політика / за заг. ред. В. М. Пічі та Я. Б. Турчин. Львів : Новий світ, 2018. 318 с.

Холодніцький А. М. Сучасний стан соціального захисту в Україні. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/06/233pdf

Чанишева Г. М. Соціальна політика: поняття, цілі та правове забезпечення. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 11. С. 80–85.

Anina O. O. (2020) Vplyv mizhnarodno-pravovykh sotsialnykh standartiv na pravo sotsialnoho zakhystu Ukrainy [Influence of міжнародно-правових social standards on a right for social defence of Ukraine]. Doslidzhennia aktualnykh pytan yurydychnykh nauk, no 2, pp. 107–112.

Balashov A. M. (2010) Suchasni problemy sotsialnoho zakhystu naselennia v Ukraini [The Modern problems of social defence of population in Ukraine]. Ekonomika ta derzhava, no 1, pp. 82–84.

Bondarenko S. M., Buhas N. V. (2021) Sotsialna polityka derzhavy yak osnova zabezpechennia sotsialnoho rozvytku [Social politics of the state as basis of providing of social development]. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, no 2, pp. 105–111. Available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1981 (accessed: 08.05.2022)

Lemeshchuk I. L. (2009) Vplyv mizhnarodno-pravovoho rehuliuvannia vidnosyn sotsialnoho zakhystu na natsionalne zakonodavstvo Ukrainy [Influence of the міжнародно-правового adjusting of relations of social defence on the national legislation of Ukraine] Naukovyi visnyk Volynskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. Seriia: Yurydychni nauky. Lutsk, no 3, pp. 143–148.

Mykhailovska I. M., Nelipovych O. V. (2011) Systema sotsialnoho zakhystu naselennia v Ukraini: sutnist, osnovni skladovi ta napriamky vdoskonalennia [System of social defence of population in Ukraine: essence, basic constituents and directions of perfection].Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu., no 6, T. 4. pp. 255–260.

Systema sotsialnoho zakhystu ta sotsialnoho zabezpechennia v Ukraini. Realnyi stan ta perspektyvy reformuvannia [The system of social defence and public welfare is in Ukraine. Real state and prospects of reformation]. Kyiv: Tsentr hromadskoi ekspertyzy, 104 p. (in Ukrainian)

Smyrnova I. I., Lykhoshva O. Yu., Rak N. V., Horiieva L. A. (2020) Sotsialnyi zakhyst naselennia na suchasnomu etapi: stan i problemy v Ukraini [The Social securing of population for the modern stage: the state and problems in Ukraine]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu, no 3, pp. 205–212.

Pichi V. M., Turchyn Ya. B. (2018) Sotsialna polityka [Social politics]. Lviv: Novyi svit, 318 p. (in Ukrainian)

Kholodnitskyi A. M. (2017) Suchasnyi stan sotsialnoho zakhystu v Ukraini [The Modern state of social defence in Ukraine]. Available at: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/06/233pdf

Chanysheva H. M. (2020) Sotsialna polityka: poniattia, tsili ta pravove zabezpechennia [Social politics: concept, aims and legal providing]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo, no 11, pp. 80–85.

Переглядів статті: 609
Завантажень PDF: 627
Опубліковано
2022-05-31
Як цитувати
Павлюк, Т., & Юрчик, І. (2022). СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАЙБІЛЬШ ВРАЗЛИВИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (39). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-63
Розділ
ЕКОНОМІКА