ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД

Ключові слова: інновації, інноваційна політика, кластер, Національний фонд досліджень України, стратегія, повоєнний період

Анотація

У роботі зазначено, що інноваційна політика України є основою перспективної економічної політики та найважливішим інструментом реалізації інвестиційного спрямування держави у повоєнний період. Визначено, що інноваційна політика держави у повоєнний період – це комплексна реалізація стратегічних пріоритетів інноваційного відновлення та розвитку економіки країни у секторах та регіонах, збалансованого з інтелектуальним потенціалом та виробничими ресурсами регіонів на базі знань та інновацій. Досліджено глобальний інноваційний індекс України за 2019-2022 рр., який довів, що інноваційний розвиток України у повоєнний період, сприяє форсуванню нових й креативних ідей, які матимуть вирішальне значення для забезпечення економічного зростання країни, відновлення інфраструктури та можуть бути конкурентоспроможними на світовому рівні. У роботі визначено мета державної інноваційної політики, цілі, напрями й зміст інвестиційної стратегії у повоєнний період. Визначено роль і цілі Національного фонду досліджень України відповідно до інноваційної політики у повоєнний період та його взаємодію з вищими навчальними закладами й ініціативними особами «з креативним мисленням» / новаторами. У роботі обґрунтовано, що у повоєнний період розвиток підприємницької діяльності у різних регіонах України буде нерівномірним, що сприяє створенню інноваційних кластерів, з урахуванням потенціалу регіону.

Посилання

Кабінет Міністрів України «Розпорядження Про схвалення Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року» від 10 липня 2019 р. № 526-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#Text (дата звернення: 25.06.2022).

EU sets up €20 million support for Ukrainian start-ups through European Innovation Council. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/uk/IP_22_3533 (Last accessed: : 25.06.2022).

Лебедева Л. В. Сучасна інноваційна політика держави в Україні: проблеми та перспективи реформування. Ефективна економіка. 2014. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2664 (дата звернення: 25.06.2022).

Гевко В. І. Інноваційна політика держави як чинник соціально-економічного розвитку. Агросвіт. 2020. № 10. С. 136–143.

Говоруха Ж. А. Питання розвитку інноваційної діяльності підприємств України. Актуальні проблеми економіки. 2007. № 8 (74). С. 107–115.

Гончарук І. В. Підприємницька діяльність як інноваційна система розвитку виробництва біопалива. Інноваційна економіка. 2013. № 7. С. 155–159. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_7_37 (дата звернення: 25.06.2022).

Гринько Т. В. Проблеми формування концепції інноваційного розвитку промисловості України. URL: http://econindustry.org/arhiv/html/2013/63_16.pdf (дата звернення: 25.06.2022).

Козлова А. І. Етапи формування стратегій інноваційного розвитку в країнах ЄС. Бізнес Інформ. 2013. № 4. С. 82–85. URL: www.business-inform.net (дата звернення: 25.06.2022).

Юрчук Н. П., Вовк В. Ю., Топіна Р. П. Інноваційно-інвестиційна діяльність як основа реалізації концепції сталого розвитку економіки України. Агросвіт. 2019. № 3. С. 53–61.

Терещенко І. І. Інноваційна політика держави як фактор розвитку людини. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/5959/1/10-1%285%29-5.pdf (дата звернення: 25.06.2022).

Зянько В. В. Інноваційна політика як важіль розвитку інноваційного підприємництва. Економіка розвитку. 2005. №2 (34). С. 13–15.

Луцків О. М. Регіональна інноваційна політика: особливості формування та проблеми реалізації. Регіональна економіка. 2015. № 2. С. 153–162. URL: http://re.gov.ua/re201502/re201502_153_LutskivOM.pdf (дата звернення: 25.06.2022).

Глобальний інноваційний індекс. Національний репозитарій академічних текстів. URL: https://nrat.ukrintei.ua/globalnyj-innovaczijnyj-indeks-2021/(дата звернення: 25.06.2022).

Ukraine. Global Innovation Index 2021. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021/ua.pdf (дата звернення: 25.06.2022).

Національного фонду досліджень України. URL: https://nrfu.org.ua/ (дата звернення: 25.06.2022).

Національної академії наук України. URL: https://www.nas.gov.ua/UA/Structure/Pages/default.aspx (дата звернення: 25.06.2022).

В Україні запрацювали чотири фонди відновлення: що це і як допомогти. 2022.12 березня. Економічна правда. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/12/683904/ (дата звернення: 25.06.2022).

Гоменюк М. О. Кластер як інноваційна форма територіального розвитку. Науковий вісник Мукачівського державного університету. 2019. Вип. 1. С. 76–81.

Варяниченко О. В. Формування інноваційних кластерів в Україні як інструмент розвитку та конкурентоздатності. Науковий вісник НГУ. 2011. № 3. С. 118–121.

Косач І. А. Функціонування кластерів в умовах сучасних економічних відносин. Формування ринкових відносин в Україні. 2010. № 1. С. 125–128.

Кузьмін О., Жеруха В. Кластери як чинник економічного розвитку підприємств і територіальних утворень. Економіка України. 2010. № 2. С. 14–23.

Kabinet Ministriv Ukrajiny (2019) «Rozporjadzhennja Pro skhvalennja Strateghiji rozvytku sfery innovacijnoji dijaljnosti na period do 2030 roku» [Order on approval of the Strategy for the development of innovation for the period up to 2030]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#Text (accessed 25.06.2022).

EU sets up €20 million support for Ukrainian start-ups through European Innovation Council [EU sets up € 20 million support for Ukrainian start-ups through the European Innovation] (2022). Available at: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/uk/IP_22_3533 (accessed 25.06.2022).

Lebedeva L. V. (2014) Suchasna innovacijna polityka derzhavy v Ukrajini: problemy ta perspektyvy reformuvannja [Modern innovation policy of the state in Ukraine: problems and prospects of reform]. Efektyvna ekonomika [Efficient economy], no 1. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2664 (accessed 25.06.2022).

Ghevko V. I. (2020) Innovacijna polityka derzhavy jak chynnyk socialjno-ekonomichnogho rozvytku [Innovative policy of the state as a factor of socio-economic development]. Aghrosvit [Agrosvit], no 10, рр. 136–143.

Ghovorukha Zh. A. (2007) Pytannja rozvytku innovacijnoji dijaljnosti pidpryjemstv Ukrajiny [Issues of development of innovative activity of Ukrainian enterprises]. Aktualjni problemy ekonomiky [Current economic problems], no 8 (74), рр. 107–115.

Ghoncharuk I. V. (2013) Pidpryjemnycjka dijaljnistj jak innovacijna systema rozvytku vyrobnyctva biopalyva [Entrepreneurial activity as an innovative system of biofuel production]. Innovacijna ekonomika [Innovative economy], no 7, рр. 155–159. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_7_37 (accessed 25.06.2022).

Ghrynjko T. V. (2013) Problemy formuvannja koncepciji innovacijnogho rozvytku promyslovosti Ukrajiny [Problems of forming the concept of innovative development of Ukrainian industry]. Available at: http://econindustry.org/arhiv/html/2013/63_16.pdf (accessed 25.06.2022).

Kozlova A. I. (2013) Etapy formuvannja strateghij innovacijnogho rozvytku v krajinakh JeS [Stages of formation of strategies of innovative development in the EU countries]. Biznes Inform [Business Inform], no 4, рр. 82–85. Available at: www.business-inform.net (accessed 25.06.2022).

Jurchuk N. P., Vovk V. Ju., Topina R. P. (2019) Innovacijno-investycijna dijaljnistj jak osnova realizaciji koncepciji stalogho rozvytku ekonomiky Ukrajiny [Innovation and investment activities as a basis for implementing the concept of sustainable development of Ukraine's economy]. Aghrosvit [Agrosvit], no 3, рр. 53–61.

Tereshhenko I. I. Innovacijna polityka derzhavy jak faktor rozvytku ljudyny [Innovative policy of the state as a factor of human development]. Available at: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/5959/1/10-1%285%29-5.pdf (accessed 25.06.2022).

Zjanjko V. V. (2005) Innovacijna polityka jak vazhilj rozvytku innovacijnogho pidpryjemnyctva [Innovation policy as a lever for the development of innovative entrepreneurship]. Ekonomika rozvytku [Development economics], no 2 (34), рр. 13–15.

Luckiv O. M. (2015) Reghionaljna innovacijna polityka: osoblyvosti formuvannja ta problemy realizaciji [Regional innovation policy: features of formation and problems of implementation]. Reghionaljna ekonomika [Regional economy], no 2, рр. 153–162. Available at: http://re.gov.ua/re201502/re201502_153_LutskivOM.pdf (accessed 25.06.2022).

Ghlobaljnyj innovacijnyj indeks [Global Innovation Index] (2021) Nacionaljnyj repozytarij akademichnykh tekstiv. Available at: https://nrat.ukrintei.ua/globalnyj-innovaczijnyj-indeks-2021/ (accessed 25.06.2022).

Ukraine. Global Innovation Index 2021 [Ukraine. Global Innovation Index 2021] (2021). Available at: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021/ua.pdf (accessed 25.06.2022).

Nacionaljnogho fondu doslidzhenj Ukrajiny [National Research Fund of Ukraine]. Available at: https://nrfu.org.ua/ (accessed 25.06.2022).

Nacionaljnoji akademiji nauk Ukrajiny [National Academy of Sciences of Ukraine]. Available at: https://www.nas.gov.ua/UA/Structure/Pages/default.aspx (accessed 25.06.2022).

V Ukrajini zapracjuvaly chotyry fondy vidnovlennja: shho ce i jak dopomoghty [Four recovery funds have been launched in Ukraine: what it is and how to help] (2022) Ekonomichna pravda [Economic truth]. Available at: https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/12/683904/ (accessed 25.06.2022).

Ghomenjuk M. O. (2019) Klaster jak innovacijna forma terytorialjnogho rozvytku [Cluster as an innovative form of territorial development]. Naukovyj visnyk Mukachivsjkogho derzhavnogho universytetu [Scientific Bulletin of Mukachevo State University]. Vol. 1, рр. 76–81.

Varjanychenko O. V. (2011)_Formuvannja innovacijnykh klasteriv v Ukrajini jak instrument rozvytku ta konkurentozdatnosti [Formation of innovation clusters in Ukraine as a tool of development and competitiveness]. Naukovyj visnyk NGhU [Scientific Bulletin of NMU], no 3, рр. 118–121.

Kosach I. A. (2010) Funkcionuvannja klasteriv v umovakh suchasnykh ekonomichnykh vidnosyn [Functioning of clusters in modern economic relations]. Formuvannja rynkovykh vidnosyn v Ukrajini [Formation of market relations in Ukraine], no 1, рр. 125–128.

Kuzjmin O., Zherukha V. (2010) Klastery jak chynnyk ekonomichnogho rozvytku pidpryjemstv i terytorialjnykh utvorenj [Clusters as a factor of economic development of enterprises and territorial entities]. Ekonomika Ukrajiny [Ukraine economy], no 2, рр. 14–23.

Переглядів статті: 704
Завантажень PDF: 971
Опубліковано
2022-05-31
Як цитувати
Яцкевич, І. (2022). ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД. Економіка та суспільство, (39). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-53
Розділ
ЕКОНОМІКА