СУЧАСНІ ФАКТОРИ ЗМІН В СИСТЕМІ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ

Ключові слова: зайнятість, фактори зайнятості, фактори попиту, фактори пропозиції, інноваційні фактори зайнятості

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням визначення сучасних факторів змін в системі зайнятості України. Проаналізовано та систематизовано фактори формування ефективного попиту та пропозиції робочої сили. Обґрунтовано необхідність забезпечення взаємодії ефективного попиту і пропозиції робочої сили в процесі формування ефективної зайнятості населення. Досліджено фактори на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному рівнях. Обґрунтовано, що фактором, який одночасно впливає на попит та пропозицію робочої сили є заробітна плата, яка у певній мірі здатна забезпечити їх узгодженість та відіграти важливу роль при формуванні ефективної зайнятості населення. Виявлено та структуровано інноваційні фактори ефективної зайнятості, в основі яких лежить підхід з боку суспільства, держави та бізнесу. Встановлено необхідність формування інноваційних мотиваційних програм для працівників, справедливої винагороди за участь у інноваційних проектах, розвиток інтелектуального потенціалу працівника, обґрунтування спільних інноваційних цінностей роботодавця та найманого працівника.

Посилання

Грішнова О.А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки. Київ : Вид-во “Знання”, 2001. 254 с.

Гуць М. Оцінка стану ринку праці в умовах реформування економіки України. Україна: аспекти праці. 2005. № 2. С. 13–17.

Ільїч Л.М. Інноваційна модель зайнятості: сутність, характерні ознаки та передумови становлення в Україні. Ринок праці та зайнятість населення. 2015. № 2 (43). С. 13–18.

Ільїч Л.М. Продуктивна зайнятість як передумова подолання бідності серед працюючого населення. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2015. № 1. C. 96–105.

Колот А. Герасименко О. Сфера праці в умовах глобальної соціоекономічної реальності 2020: виклики для України. Київ : “Фрідріх Еберт”, 2020. 36 с.

Колот А.М., Кравчук О.І. Економічно активна людина у новій економіці: теоретико-методологічний аналіз трансформаційних процесів. Ринок праці та зайнятість населення. 2015. № 2 (43). С. 3–9.

Лібанова Е. Україна: Глибина нерівності. Дзеркало тижня. 2016. Вип. 35. URL: https://dt.ua/internal/ukrayina-glibina-nerivnosti-_.html (дата звернення: 08.02.2021).

Лісогор Л.С. Трансформація ринку праці: можливості реалізації інноваційних змін в сучасних умовах. Вісник Прикарпатського університету. 2015. Вип. 11. С. 177–183.

Петрова І.Л. Ринок праці України: суперечності функціонування і перспективи розвитку. Україна: аспекти праці. 2016. № 3–4. С. 3–9.

Тютюнникова С.В., Шпак И.А. Расширенное воспроизводство человеческого капитала как фактор устойчивого развития. Бізнес інформ. 2020. № 4. С. 471–478.

Статистичний щорічник України за 2020 рік / Державна служба статистики України. 2020. 463 с.

Hrishnova O.A. (2001) Lyudsʹkyy kapital: formuvannya v systemi osvity i profesiynoyi pidhotovky [Human capital: formation in the system of education and training]. Kyiv: Znannya. (in Ukrainian)

Hutsʹ M. (2005) Otsinka stanu rynku pratsi v umovakh reformuvannya ekonomiky Ukrayiny [Assessment of the state of the labor market in terms of reforming the economy of Ukraine]. Ukrayina: aspekty pratsi – Ukraine: aspects of work, 2, 13–17. (in Ukrainian)

Ilʹyich L.M. (2015) Innovatsiyna modelʹ zaynyatosti: sutnistʹ, kharakterni oznaky ta peredumovy stanovlennya v Ukrayiny [Innovative model of employment: essence, characteristic features and preconditions of formation in Ukraine]. Rynok pratsi ta zaynyatistʹ naselennya – Labor market and employment, 2 (43), 13–18. (in Ukrainian)

Ilʹyich L.M. (2015) Produktyvna zaynyatistʹ yak peredumova podolannya bidnosti sered pratsyuyuchoho naselennya [Productive employment as a prerequisite for overcoming poverty among the working population]. Sotsialʹno-trudovi vidnosyny: teoriya ta praktyka – Social and labor relations: theory and practice, 1, 96–105. (in Ukrainian)

Kolot A., Herasymenko O. (2020) Sfera pratsi v umovakh hlobalʹnoyi sotsioekonomichnoyi realʹnosti 2020: vyklyky dlya Ukrayiny [The sphere of work in the conditions of the global socio-economic reality 2020: challenges for Ukraine] Kyiv: Friedrich Ebert Retrieved from: https://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/16344.pdf (in Ukrainian)

Kolot A.M., Kravchuk O.I. (2015) Ekonomichno aktyvna lyudyna u noviy ekonomitsi: teoretyko-metodolohichnyy analiz transformatsiynykh protsesiv [Economically active person in the new economy: theoretical and methodological analysis of transformation processes]. Rynok pratsi ta zaynyatistʹ naselennya – Labor market and employment, 2(43), 3–9. (in Ukrainian)

Libanova E. (2016) Ukrayina: Hlybyna nerivnosti [Ukraine: Depth of inequality]. Dzerkalo tyzhnya – Mirror of the week, 35. Retrieved from https://dt.ua/internal/ukrayina-glibina-nerivnosti-_.html (in Ukrainian)

Lisohor L.S. (2015) Transformatsiya rynku pratsi: mozhlyvosti realizatsiyi innovatsiynykh zmin v suchasnykh umovakh [Labor market transformation: opportunities for innovative changes in modern conditions]. Visnyk Prykarpat·sʹkoho universytetu – Bulletin of the Precarpathian University, 11, 177–183. (in Ukrainian)

Petrova I.L. (2016) Rynok pratsi Ukrayiny: superechnosti funktsionuvannya i perspektyvy rozvytku [Labor market of Ukraine: contradictions of functioning and prospects of development]. Ukrayina: aspekty pratsi – Ukraine: aspects of work, 3–4, 3–9. Retrieved from: https://library.krok.edu.ua/media/library/category/statti/petrova_0001-ref.pdf (in Ukrainian)

Tyutyunnykova S.V., Shpak I.A. (2020) Rasshirennoye vosproizvodstvo chelovecheskogo kapitala kak faktor ustoychivogo razvitiya [Extended reproduction of human capital as a factor of sustainable development]. Bíznes ínform – Business inform, 4, 471–478. (in Ukrainian)

Statistical book of Ukraine for 2020. (2020). State Statistics Service of Ukraine. 463 p. Retrieved from: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/11/Yearbook_2020.pdf (in Ukrainian)

Переглядів статті: 215
Завантажень PDF: 223
Опубліковано
2022-05-31
Як цитувати
Штундер, І. (2022). СУЧАСНІ ФАКТОРИ ЗМІН В СИСТЕМІ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (39). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-45
Розділ
ЕКОНОМІКА