ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

  • Євгенія Малишко Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0002-6691-1785
Ключові слова: діджиталізація, трансформація, інформаційні технології, цифровізація

Анотація

На сучасному етапі розвитку економіки, яка потребує все більшого використання інформаційно-комунікаційних технологій, поширюється поняття діджиталізація, що включає в себе процес перенесення інформації у цифрову форму. Розвиток діджиталізації прискорює досягнення науково-технічного прогресу та інноваційно-технологічних методів господарювання. Результати дослідження сутності поняття діджиталізація дало змогу виокремити ключові слова: трансформація, цифровізація, оцифровуванням буття, інформація, цифрова технологія, інформаційно-комунікаційна технологія. Виділено основні напрямки щодо розвитку та запровадження діджиталізації в управлінні підприємством. Охарактеризовано та систематизовано переваги та недоліки діджиталізації в діяльності підприємств. Діджиталізація є одним з вагомих чинників, який покликано вплинути на тенденції сучасності розвитку інновацій у інформаційних технологій.

Посилання

Дубина М., Козлянченко О. Концептуальні аспекти дослідження сутності діджиталізації та її ролі в розвитку сучасного суспільства. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 3 (19). С. 21–32.

Варга В. П. Діджиталізація як один з чинників конкурентоспроможності підприємства. Ефективна економіка. 2020. № 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/8_2020/156.pdf

Семилітко Д. Дiджиталізація в дії: як цифрова трансформація бізнесу впливає на успіх компанії. Аудитор України. 2019. № 5. С. 76–79.

Тульчинська С. О., Солосіч О. С., Чорній В. В. Вплив діджиталізації управлінських процесів на систему забезпечення економічної безпеки підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 9. С. 54–58.

Гуренко А. В., Гашутіна О. Е. Напрями розвитку систем управління в умовах діджиталізації бізнесу в Україні. Економіка і суспільство. 2018. № 19. С. 739–745.

Лігоненко Л. О., Хріпко А. В., Доманський А. О. Зміст та механізм формування стратегії діджиталізації в бізнес-організаціях. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2018. № 22. DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2057-2018-22-4555

Sokolova H. B. Some aspects of the development of the digital economy in Ukraine». Economic Bulletin of Donbass. 2018. no.1 (51). pp. 92–96.

Гусєва О. Ю., Легомінова С. В. Діджиталізація – як інструмент удосконалення бізнес-процесів, їх оптимізація. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2018. № 1(28). С. 33–39.

Диба М. І., Гернего Ю. О. Діджиталізація економіки: світовий досвід та можливості розвитку в Україні. Фінанси України. 2018. № 7. С. 50–63.

Лігоненко Л. О., Хріпко А. В., Доманський А. О. Зміст та механізм формування стратегії діджиталізації в бізнес-організаціях. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2018. № 2. Т. 2. С. 20–32.

Тетерятник Б. С. Тенденції діджиталізації та віртуалізації як вектор

сучасного розвитку світового господарства. Науковийвісник Міжнародного гуманітарного університету: Серія «Юриспруденція. 2017. № 29. Т. 2. С. 21–23.

Туль С. І. Сучасні методики інтегральної оцінки діджиталізації світової економіки та ринку праці. Світове господарство і міжнародні економічні відносини. 2019. №42. 13 с. URL: http://bses.in.ua/journals/2019/42_2019/4.pdf

Король С., Польовик Є. Діджиталізація економіки як фактор професійного розвитку. Modern Economics. 2019. № 18. С. 67–73. URL: http://217.77.213.157:8080/jspui/bitstream/123456789/6619/1/korol.pdf

Лазоренко Т., Шолом І. Діджиталізація як основний фактор розвитку бізнесу. Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи». 2020. № 1. C. 50–51. URL: http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/201186

Халапсис А. В. Глобализация и метрика истории. URL: http://halapsis.net/globalizatsiya-i-metrika-istorii

Коптелова А. К. Digitization (оцифровка) vs Digitalization (цифровизация). URL: http://koptelov.info/digitization-digitalization/

Устенко М., Руських А. Діджиталізація: основа конкурентоспроможності підприємства в реаліях цифрової економіки. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. № 68. С. 181–192.

Hrybinenko, O. M. Digitalization of the economy in a new paradigm of digital transformation. International Relations. Part «Economic sciences». 2018. №16. pp. 35–37.

Литвинов О. М. Діджиталізація на порозі цифрового дахау. Держава і злочинність. Нові виклики в епоху постмодерну. 2020. С. 170–172. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/9635

Dubyna M., Kozlianchenko O. (2019) Konceptual'nі aspekti doslіdzhennya sutnostі dіdzhitalіzacіi ta ii rolі v rozvitku suchasnogo suspіl'stva [Conceptual aspects of the study of the essence of digitalization and its role in the development of modern society]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia, № 3 (19), pp. 21–32. (in Ukrainian)

Varha V.P. (2020) Dіdzhitalіzacіya yak odin z chinnikіv konkurentospromozhnostі pіdpriemstva [Digitalization as one of the factors of enterprise competitiveness]. Efektyvna ekonomika, № 8. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/8_2020/156.pdf (in Ukrainian)

Semylitko D. (2019) Didzhitalіzacіya v dіi: yak cifrova transformacіya bіznesu vplivae na uspіh kompanіi [Digitalization in action: how the digital transformation of business affects the success of the company]. Audytor Ukrainy, № 5, pp. 76–79. (in Ukrainian)

Tulchynska S. O. Solosich O. S., Chornii V. V. (2021) Vpliv dіdzhitalіzacії upravlіns'kih procesіv na sistemu zabezpechennya ekonomіchnoi bezpeki pіdpriєmstva [The impact of digitalization of management processes on the system of economic security of the enterprise]. Investytsii: praktyka ta dosvid, № 9, pp. 54–58. (in Ukrainian)

Hurenko A. V., Hashutina O. E. (2018) Napryami rozvitku sistem upravlіnnya v umovah dіdzhitalіzacіi bіznesu v Ukrainі [Directions of management systems development in the conditions of business digitalization in Ukraine]. Ekonomika i suspilstvo, № 19, pp. 739–745. (in Ukrainian)

Lіgonenko L. O., Hrіpko A. V., Domans'kij A. O. (2018). Zmіst ta mekhanіzm formuvannya strategіi dіdzhitalіzacіi v bіznes-organіzacіyah [Content and mechanism of digitalization strategy formation in business organizations]. Mіzhnarodnij naukovij zhurnal «Іnternauka», № 22. DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2057-2018-22-4555 (in Ukrainian)

Sokolova H. B. (2018) Some aspects of the development of the digital economy in Ukraine». Economic Bulletin of Donbass, no. 1 (51), pp. 92–96.

Gusєva O. U., Legomіnova S. V. (2018) Dіdzhitalіzacіya – yak іnstrument udoskonalennya bіznesprocesіv, ih optimіzacіya [Digitalization – as a tool for improving business processes, their optimization]. Ekonomіka. Menedzhment. Bіznes, № 1(28), pp. 33–39. (in Ukrainian)

Diba M. І., Gernego U. O. (2018) Dіdzhitalіzacіya ekonomіki: svіtovij dosvіd ta mozhlivostі rozvitku v Ukrainі [Digitalization of the economy: world experience and opportunities for development in Ukraine]. Fіnansi Ukraini, № 7, рр. 50–63. (in Ukrainian)

Lіgonenko L. O., Hrіpko A. V., Domans'kij A. O. (2018) Zmіst ta mekhanіzm formuvannya strategії dіdzhitalіzacіi vbіznes-organіzacіyah [Content and mechanism of digitalization strategy formation in business organizations] Mіzhnarodnij naukovij zhurnal «Іnternauka». № 2 t. 2, рр. 20–32. (in Ukrainian)

Teteryatnik B. S. (2017) Tendencіi dіdzhitalіzacіi ta vіrtualіzacіi yak vektor suchasnogo rozvitku svіtovogo gospodarstva [Trends of digitalization and virtualization as a vector modern development of the world economy]. Naukovijvіsnik Mіzhnarodnogo gumanіtarnogo unіversitetu: Serіya «YUrisprudencіya. № 29. T. 2, рр. 21–23. (in Ukrainian)

Тul' S. І. (2019) Suchasnі metodiki іntegral'noi ocіnki dіdzhitalіzacіi svіtovoi ekonomіki ta rinku pracі [Modern methods of integrated assessment of digitalization of the world economy and labor market]. Svіtove gospodarstvo і mіzhnarodnі ekonomіchnі vіdnosini. № 42, 13 р. Available at: http://bses.in.ua/journals/2019/42_2019/4.pdf (in Ukrainian)

Korol' S., Pol'ovik E. (2019) Dіdzhitalіzacіya ekonomіki yak faktor profesіjnogo rozvitku [Digitalization of the economy as a factor of professional development]. Modern Economics, № 18, рр. 67–73. Available at: http://217.77.213.157:8080/jspui/bitstream/123456789/6619/1/korol.pdf (in Ukrainian)

Lazorenko T., Sholom І. (2020) Dіdzhitalіzacіya yak osnovnij faktor rozvitku bіznesu [Digitalization as a major factor in business development]. Zbіrnik tez dopovіdej mіzhnarodnoi naukovo-praktichnoi konferencіi «Bіznes, іnnovacіi, menedzhment: problemi ta perspektivi», №1, pp. 50–51 Available at: http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/201186 (in Ukrainian)

Halapsis A. V. (2006) Globalizaciya i metrika istorii [Globalization and the metrics of history]. Available at: http://halapsis.net/globalizatsiya-i-metrika-istorii (in Ukrainian)

Koptelova A. K. (2016) Digitization (ocifrovka) vs Digitalization (cifrovizaciya) [Digitization vs Digitalization]. Available at: http://koptelov.info/digitization-digitalization/ (in Ukrainian)

Ustenko M., Rus'kih A. (2019) Dіdzhitalіzacіya: osnova konkurentospromozhnostі pіdpriemstva v realіyah cifrovoi ekonomіki. [Digitalization: the basis of enterprise competitiveness in the realities of the digital economy]. Vіsnik ekonomіki transportu і promislovostі, № 68, рр. 181–192. (in Ukrainian)

Hrybinenko O. M. (2018) Digitalization of the economy in a new paradigm of digital transformation. International Relations. Part «Economic sciences», №. 16, pp. 35–37.

Lytvynov O. M. (2020) Didzhytalizatsiia na porozi tsyfrovoho dakhau [Digitalization on the threshold of a digital roof]. Derzhava i zlochynnist. Novi vyklyky v epokhu postmodernu, рр. 170–172. Available at: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/9635 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 482
Завантажень PDF: 843
Опубліковано
2022-05-31
Як цитувати
Малишко, Є. (2022). ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ. Економіка та суспільство, (39). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-34
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ