ТРІАДА СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

Ключові слова: стратегічне управління, регіональна економіка, інноваційний потенціал, інноваційний розвиток, стратегічний чинник, людській потенціал, організаційний потенціал, управлінське рішення, конкурентоспроможність регіону

Анотація

У статті реалізована наукова мета обґрунтування системного підходу до стратегічного управління, що дозволило побудувати тріаду як сукупність трьох взаємопов’язаних блоків стратегічного менеджменту. Перший блок містить елементи, що відповідають за філософію розвитку регіону, стратегічну мету та завдання. Другий блок охоплює основні потенціали, що забезпечують управління ресурсами та можливостями: людський потенціал, основною функціє якого є людський розвиток, організаційно-економічний потенціал з функцією надання економічних та організаційних можливостей реалізації стратегічної мети та формування конкурентних переваг та інноваційний потенціал, якій забезпечує технологічне та цивілізаційне перетворення регіональної економіки. Третій блок містить елемент прийняття рішення та елемент реалізації управлінського рішення, які несуть відповідальність за реалізацію мети розвитку регіону.

Посилання

Dalevska T. Financial-budget and strategic planning of regional development on smart-specialization facilities. Word of Finance. 2019. № 1(58). URL: http://sf.wunu.edu.ua/index.php/wof/article/view/1212

Honcharenko I., Dubinina M., Kubiniy, N., Honcharenko O. Evaluation of the regional public authorities’ activity. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2021. № 43(1). P. 90–99.

Kubiniy, N., Zavadyak, R., & Hudzovata, L. The human factors of the national economic development: a comparative analysis of Poland and Ukraine.Conference Proceedings Determinants of Regional Development. 2021. (2). 331–343. DOI: https://doi.org/10.14595/CP/02/020

Вірченко, В., Вірченко, В. Пріоритети розвитку інноваційної діяльності в контексті деіндустріалізації економіки України. Економіка та суспільство, 2022. № 38. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-10

Геєць В. Економіка України: ключові проблеми і перспективи. Економіка і прогнозування. 2016. № 1. С. 7–22.

Кубиний Н. Ю., Пулянович О.В., Косовилка Т.И. Институализация инновационных стратегий: ретроспективный бекграунд. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. 2017. Вип. 2. (50). С. 83–86.

Кубіній Н.Ю., Завадяк Р.І., Федорович О.А. Стратегічний аналіз та його місце в системі управління. Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. 2008. Вип. 26. С. 21–25.

Кубіній Н.Ю., Чекан І.В., Тізеш П.П. Сильні сторони регіону як складова стратегії розвитку Закарпатської області. Науковий вісник Ужгородського університету. Сер Економіка. 2021. Вип. 2(58). С. 20–25.

Управлінське рішення, його роль, функції, види, типології. Веб-сайт: STUDIES.IN.UA. URL: http://studies.in.ua/ru/politicheskiy-menedzhment-shpargalki/1691-36-41-upravlnske-rshennya-yogo-rol-funkcyi-vidi-tipologyi.html

Чикаренко, І., Маматова, Т., & Чикаренко, О. Стратегія регіонального розвитку на основі Cмарт-спеціалізації: методологічні засади. Аспекти публічного управління. 2020. № 8(1). С. 30–42. DOI: https://doi.org/10.15421/152003

Dalevska T. (2019) Financial-budget and strategic planning of regional development on smart-specialization facilities. Word of Finance, 1(58). Available at: http://sf.wunu.edu.ua/index.php/wof/article/view/1212

Honcharenko I., Dubinina M., Kubiniy, N., Honcharenko O. (2021) Evaluation of the regional public authorities’ activity. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 43(1), 90–99.

Kubiniy N., Zavadyak R., Hudzovata L. (2021) The human factors of the national economic development: a comparative analysis of Poland and Ukraine. Conference Proceedings Determinants Of Regional Development, (2), 331–343. DOI: https://doi.org/10.14595/CP/02/020

Virchenko V., Virchenko V. (2022) Priorytety rozvytku innovatsiinoi diialnosti v konteksti deindustrializatsii ekonomiky Ukrainy [Priorities for the development of innovation in the context of deindustrialization of Ukraine's economy]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, 38. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-10 (in Ukrainian)

Heiets V. (2016) Ekonomika Ukrainy: kliuchovi problemy i perspektyvy [Ukraine's economy: key problems and prospects]. Ekonomika i prohnozuvannia – Economics and forecasting, 1, 7–22. (in Ukrainian)

Kubyniy N.Yu., Pulianovych O.V., Kosovylka T.Y. (2017) Ynstytualyzatsyia ynnovatsyonnыkh stratehyi: retrospektyvnыi bekhraund [Institutionalization of innovation strategies: retrospective background]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia : Ekonomika – Scientific Bulletin of Uzhgorod University. Series: Economics, 2 (50), 83–86. (in Russian)

Kubinii N.Iu., Zavadiak R.I., Fedorovych O.A. (2008) Stratehichnyi analiz ta yoho mistse v systemi upravlinnia [Strategic analysis and its place in the management system]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Ser. Ekonomika – Scientific Bulletin of Uzhgorod University. Ser. Economy, 26, 21–25. (in Ukrainian)

Kubiniy N.Iu., Chekan I.V., Tizesh P.P. (2021) Sylni storony rehionu yak skladova stratehii rozvytku Zakarpatskoi oblasti [Strengths of the region as a component of the development strategy of Zakarpattia region]. Naukovmyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Ser. Ekonomika – Scientific Bulletin of Uzhgorod University. Ser. Economy, 2 (58), 20–25. (in Ukrainian)

Upravlinske rishennia, yoho rol, funktsii, vydy, typolohii. Veb-sait: STUDIES.IN.UA [Management decision, its role, functions, types, typologies]. Available at: http://studies.in.ua/ru/politicheskiy-menedzhment-shpargalki/1691-36-41-upravlnske-rshennya-yogo-rol-funkcyi-vidi-tipologyi.html (in Ukrainian)

Chykarenko I., Mamatova T., Chykarenko O. (2020) Stratehiia rehionalnoho rozvytku na osnovi Cmart-spetsializatsii: metodolohichni zasady [Regional development strategy based on Smart specialization: methodological principles]. Aspekty publichnoho upravlinnia – Aspects of public administration, 8(1), 30–42. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 204
Завантажень PDF: 153
Опубліковано
2022-05-31
Як цитувати
Гоблик, В., Гудзовата, Л., & Мигович, В. (2022). ТРІАДА СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ. Економіка та суспільство, (39). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-32
Розділ
ЕКОНОМІКА