ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МУЛЬТИНАЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

  • Цзяньпін Мяо Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0001-9045-8071
Ключові слова: організаційна культура, багатонаціональна організація, дефініція «організаційна культура», ціннісний підхід, корпоративна культура

Анотація

Зараз бізнес-середовище досить динамічно змінюється, що змушує організації концентрувати увагу на використанні нових ресурсів з метою ефективного їх функціонування особливо в умовах міжнародного бізнесу. Одним із таких ресурсів є організаційна культура як важливий фактор підвищення рівня конкурентоспроможності компанії. Проблемам формування та розвитку організаційної культури компанії, пошуку шляхів її вдосконалення та трансформації в умовах модернізації присвячено значну кількість наукових праць зарубіжних та вітчизняних учених. Тому метою даного дослідження є виявлення та аналіз особливостей організаційної культури мультинаціональної організації. В рамках даного дослідження пропонується виділяти такі походи до розгляду сутності поняття «організаційна культура»: ціннісний, що базується на дослідженні насамперед цінностей як ключової складової організаційної культури; соціально-психологічний, що ґрунтується на розгляді організаційної культури як атмосфери, психологічного клімату організації, сукупності психологічних параметрів, що характеризують групову діяльність людей у межах одного колективу; економічний, у межах якого організаційна культура сприймається як певна сукупність показників організації, чинник підвищення продуктивність праці, конкурентоспроможності, впровадження нових технологій, адаптації до ринкових умов, організації виробництва. У кожному із запропонованих підходів до поняття організаційна культура (ціннісному, соціально-психологічному та економічному) існує загальна категорія, яка чітко простежується у всіх визначеннях, – цінності чи ціннісні орієнтації індивіда, що дозволяють людині визначитися з допустимістю чи недопустимістю поведінки, зрозуміти, як вона повинна діяти у конкретній ситуації. Для мультинаціональної організації найбільш підходящим є використання саме ціннісного підходу до розумію сутності поняття «організаційна культура» Оскільки в рамках цього підходу організаційна культура є серцевиною організації (ціннісний похід) і виступає тією основою, що створює стабільність організації завдяки стійкості певних цінностей, норм, принципів, правил діяльності тощо. Що є дуже важливим саме для мультинаціонального колективу, керувати яким у динамічних умовах сучасного бізнесу набагато складніше, ніж мононаціональним колективом.

Посилання

1. Acker, D. (2002). Strategicheskoe rynochnoe upravlenie. [Strategic Market Management]. SPb. : Piter. [in Russian]
2. Blyznyuk, T. P. (2019). Metodolohiia upravlinnia personalom u multynatsionalnii kompanii. [Methodology of personnel management in a multinational company]. Doctor’s thesis. Kharkiv. [in Ukrainian]
3. Hevko, V. L. (2018). Orhanizatsiina kultura pidpryiemstva ta osoblyvosti i umovy yii zminy. [Organizational culture of the enterprise and features and conditions of its change]. Investytsii: praktyka ta dosvid. – Investments: practice and experience, 16, 9–12. [in Ukrainian]
4. Mallinz, L. (2003). Menedzhment i organizacionnoe povedenie. [Management and organizational behavior]. Moskva : Novoe znanie. [in Russian]
5. Monastyrskyi, H. L. (2014). Teoriia orhanizatsii: pidruchnyk. [Theory of organization: textbook]. Ternopil : TNEU. [in Ukrainian]
6. Osovska, H. V., Osovskyi, O. A. (2009). Osnovy menedzhmentu : navchalnyi posibnyk. [Fundamentals of management: textbook.]. Kyiv : Kondor. [in Ukrainian]
7. Pogrebnjak, V. A. (2005). Kultura organizacii kak obekt reguljarnogo upravlenija. [Organizational culture as an object of regular management]. Voprosy upravlenija predprijatiem. – Issues of enterprise management, 1(13), 5. [in Russian]
8. Rynkevych, N. S. (2020). Transformatsiia orhanizatsiinoi kultury pidpryiemstv v umovakh modernizatsii. [Transformation of organizational culture of enterprises in the conditions of modernization]. Candidate’s thesis. Kyiv. [in Ukrainian]
9. Tarasova, O. V., Marinova, S. S. (2013). Korporatyvna kultura yak instrument efektyvnoho menedzhmentu pidpryiemstva. [Corporate culture as a tool for effective enterprise management]. Ekonomika kharchovoi promyslovosti. – Economics of the food industry, 3, 28–32. [in Ukrainian]
10. Shymanovska-Dianych, L. M. (2016). Pidkhody do formuvannia korporatyvnoi kultury pidpryiemstv v umovakh yevrointehratsiinykh zmin v ekonomitsi Ukrainy. [Approaches to the formation of corporate culture of enterprises in the context of European integration changes in the economy of Ukraine]. Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli. – Scientific Bulletin of Poltava University of Economics and Trade, 2, 18–26. [in Ukrainian]
11. Kharchyshyna, O. V. (2007). Kontseptsiia orhanizatsiinoi kultury pidpryiemstv: retrospektyvnyi analiz ta pespektyvy praktychnoho zastosuvannia. [The concept of organizational culture of enterprises: retrospective analysis and prospects of practical application]. Visnyk Derzhavnoho ahroekolohichnoho universytetu. – Bulletin of the State Agroecological University, 2, 202–208. [in Ukrainian]
12. Albayrak, G., Albayrak, U. (2014). Organizational Culture Approach and Effects on Turkish Construction Sector. APCBEE Procedia, 9, 252–257. DOI: https://doi.org/10.1016/j.apcbee.2014.01.045
13. Alvesson, M. (2002). Understanding Organizational Culture. London : Sage Publications Ltd.
14. Anthony, P. (1994). Managing Organizational Culture. Buckinghamshire : Open University Press.
15. Armstrong M., Taylor S. (2014). Handbook of Human Resource Management Practice. London : Koganpage.
16. Arnold, J. (2005). Work Psychology: Understanding Human Behaviour in the Workplace. London : Prentice Hall Financial Times.
17. Brown, A. (1998). Organisational culture. London: Financial Times / Prentice Hall.
18. Cameron, K.S., Quinn, R.E. (2006). Diagnosing and Changing Organisational Culture Based on Competing Values Framework. San Francisco : Josey Bass.
19. Cremer, J. (1993). Corporate Culture and Shared Knowledge Get access Arrow. Industrial and Corporate Change, 2, 3, 351–386. DOI: https://doi.org/10.1093/icc/2.3.351
20. Deal, T. E. (1999). The New Corporate Cultures: Revitalizing the Workplace after Downsizing, Mergers, and Reengineering. Mass : Perseus.
21. Denison, D. R. (1990). Corporate culture and organizational effectiveness. New York : John Wiley & Sons, Inc.
22. Drennan, D. (1992). Transforming company culture. London : McGrawHill.
23. Eldridge, J., Crombie, A. (1974). A sociology of organization. London : Allen&Unwin.
24. Furnham, A., Gunter, B. (1993). Corporate Assessment. Auditing a Company's Personality. London and New York : Routledge.
25. Goffee, R., Jones, G. (1996). What Holds the Modern Company Together? Harvard Business Review, 4, 133–148.
26. Gold, K. (1982). Managing for Success: A comparison of the private and public sectors. Public Administration Review, 42, 568.
27. Harrison, R. (1993). Diagnosing Organizational Culture: Trainer’s Manual. Amsterdam : Pfeiffer & Company.
28. Hofstede, G., Hofstede, G. J., Minkov, M. (2010). Cultures and Organizations: Software for the Mind. New York : McGraw-Hill.
29. Jaques, E. (1952). The changing culture of a factory. New York : Dryden Press.
30. Johnson, G. (1990). Managing strategic change: the role of symbolic action. British Journal of Management, 1(1), 183–200. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-8551.1990.tb00006.x
31. Karlof, B. (1989). Business Strategy: A Guide to Concepts and Models. Macmillan : Palgrave.
32. Kroeber, A.L., Kluckhohn, C. (1952). Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions. Cambridge : Peabody Museum.
33. Martins, N., Martins, E. (2003). Organisational culture. In S.P. Robbins, A. Odendaal, G. Roodt, Organisational Behaviour: Global and Southern African Perspectives (p. 87-111). Cape Town : Pearson Education South Africa.
34. Martin, J., Siehl, C. (1983). Organizational culture and counter culture: An uneasy symbiosis. Organizational Dynamics, 12, 52–64. DOI: https://doi.org/10.1016/0090-2616(83)90033-5
35. Mayo, E. (1933). The Human Problems of an Industrial Civilization. New York : The Macmillan Company.
36. McLean, A., Marshall, J. (1993) Intervening in cultures. University of Bath Working Paper, 105–109.
37. Michon, C., Stern, P. (1985). La dynamisation sociale. Paris : Les Éd. d'organisation.
38. Morgan, G. (2006). Images of Organization. York University, Canada : SAGE Publications, Inc.
39. O’Reilly, C.A., Chatman, J.A. (1996) Culture as Social Control: Corporations, Cults, and Commitment. Research in Organizational Behavior, 18, 157–200.
40. Ouchi, W. (1981). Theory «Z»: How American business can meet the Japanese challenge. MA : Addison-Wesley.
41. Pacanowski. M., O’Donnell-Trujillo. N. (1982). Communication and organizational cultures. The Western Journal of Speech Communication, 46, 115–130. DOI: https://doi.org/10.1080/10570318209374072
42. Rüttinger, R. (2010). Talent Management. Windmühle Verlag; 2., überarbeitete Auflage.
43. Sathe, V. (1985). Culture and Related Corporate Realities. Homewood, IL : Richard D. Irwin.
44. Schein, E. (1999). The corporate culture survival guide. San Francisco, CA : Jossey-Bass.
45. Schwartz, H., Davis, S. (1981). Matching corporate culture and business strategy. Organizational dynamics. Summer, 30–48.
46. Smircich, L. (1983). Concepts of culture and organizational analysis. Administrative Science Quarterly, 28, 339–358. DOI: https://doi.org/10.2307/2392246
47. Swartz, M. J., Jordan, D. K. (1980). The Anthropological Perspective. California : Wiley.
48. Taylor, S. E., Sherman, D. K., Kim, H. S., Jarcho, J., Takagi, K., Dunagan, M. S. (2004). Culture and Social Support: Who Seeks It and Why? Journal of Personality and Social Psychology, 87(3), 354–362. DOI: https://doi.org/10.1037/0022-3514.87.3.35
49. Trompenaars, F., Hampden-Turner, Ch. (1997). Riding the Waves of Culture: Understanding Cultural Diversity in Business. New York : McGraw-Hill Trade.
50. Tung, R.L., Thomas, D.C. Human Resource Management in a Global World: The Contingency Framework Extended. In D. Tjosvold and K. Leung (Eds.). Cross-Cultural Management. (p. 103-122), Burlington, VT : Ashgate Publishing Co.
51. Uttal, B. (1983). The corporate culture vultures. Fortune, 108, 8, 66.
52. Wagner III, J. A., Hollenbeck, J. R. (2005). Organizational behavior: securing competitive advantage. Mason, Ohio : Thomson/South-Western.
53. Weick, K. E. (1987). Theorizing about organizational communication. In F.M. Jablin, L.L. Putnam, K.H. Roberts, L.W. Porter (Eds.). Handbook of organization communication. (p. 97-122). Newbury Park, CA : Sage.
54. Williams, A., Dobson, P., Walters, M. (1993). Changing culture: new organizational approaches. London : Institute of Personnel Management.
1. Акер Д. Стратегическое рыночное управление. СПб. : Питер, 2002. 487 с.
2. Близнюк Т. П. Методологія управління персоналом у мультинаціональній компанії : дис… докт. екон. наук : спец. 08.00.04; Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Харків, 2019. 678 с.
3. Гевко В. Л. Організаційна культура підприємства та особливості і умови її зміни. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 16. С. 9–12.
4. Маллинз Л. Менеджмент и организационное поведение. Москва : Новое знание, 2003. 909 с.
5. Монастирський Г. Л. Теорія організації: підручник. Тернопіль : ТНЕУ, 2014. 288 с.
6. Осовська Г. В., Осовський О. А. Основи менеджменту : навчальний посібник. Київ : «Кондор», 2009. 664 c.
7. Погребняк В. А. Культура организации как объект регулярного управления. Вопросы управления предприятием. 2005. № 1(13). С. 5.
8. Ринкевич Н. С. Трансформація організаційної культури підприємств в умовах модернізації: дис… канд. екон. наук : спец. 08.00.04; Інститут економіки промисловості НАН України, Київ, 2020. 326 c.
9. Тарасова О. В., Марінова С. С. Корпоративна культура як інструмент ефективного менеджменту підприємства. Економіка харчової промисловості. 2013. № 3. С. 28–32.
10. Шимановська-Діанич Л. М. Підходи до формування корпоративної культури підприємств в умовах євроінтеграційних змін в економіці України. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2016. № 2 (74). – С. 18-26.
11. Харчишина О. В. Концепція організаційної культури підприємств: ретроспективний аналіз та песпективи практичного застосування. Вісник Державного агроекологічного університету. 2007. № 2. С. 202–208.
12. Albayrak G., Albayrak U. Organizational Culture Approach and Effects on Turkish Construction Sector. APCBEE Procedia. 2014. Volume 9. P. 252-257.
13. Alvesson M. Understanding Organizational Culture. London: Sage Publications Ltd, 2002. 214 p.
14. Anthony P. Managing Organizational Culture. Buckinghamshire: Open University Press, 1994. 128 р.
15. Armstrong M., Taylor S. Handbook of Human Resource Management Practice, 2014, London: Koganpage, 440 p.
16. Arnold J. Work Psychology: Understanding Human Behaviour in the Workplace. London: Prentice Hall Financial Times. 2005. 705 p.
17. Brown A. Organisational culture. London: Financial Times / Prentice Hall, 1998. 318 p.
18. Cameron K.S., Quinn R.E. Diagnosing and Changing Organisational Culture Based on Competing Values Framework. San Francisco: Josey Bass, 2006. 288 p.
19. Cremer J. Corporate Culture and Shared Knowledge Get access Arrow. Industrial and Corporate Change. 1993. Volume 2, Issue 3. P. 351–386.
20. Deal T. E. The New Corporate Cultures: Revitalizing the Workplace after Downsizing, Mergers, and Reengineering. Mass: Perseus, 1999. 312 p.
21. Denison D. R. Corporate culture and organizational effectiveness. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1990. 267 p.
22. Drennan D. Transforming company culture. London: McGrawHill. 1992. 299 p.
23. Eldridge J., Crombie A. A sociology of organization. London: Allen&Unwin, 1974. 218 p.
24. Furnham A., Gunter B. Corporate Assessment. Auditing a Company's Personality. London and New York: Routledge, 1993. 293 p.
25. Goffee R., Jones G. What Holds the Modern Company Together? Harvard Business Review. 1996. Volume 4. P. 133-148.
26. Gold K. Managing for Success: A comparison of the private and public sectors. Public Administration Review. 1982. Volume 42. P. 568.
27. Harrison R. Diagnosing Organizational Culture: Trainer’s Manual. Amsterdam: Pfeiffer & Company, 1993. 288 p.
28. Hofstede G., Hofstede G. J., Minkov M. Cultures and Organizations: Software for the Mind. New York : McGraw-Hill, 2010. 560 р.
29. Jaques E. The changing culture of a factory. New York: Dryden Press, 1952. 341 p.
30. Johnson G. Managing strategic change: the role of symbolic action. British Journal of Management. 1990. Volume 1(1). P. 183–200.
31. Karlof B. Business Strategy: A Guide to Concepts and Models. Macmillan: Palgrave, 1989. 239 p.
32. Kroeber A.L., Kluckhohn C. Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions. Cambridge: Peabody Museum, 1952. 181 p.
33. Martins N., Martins E. Organisational culture. Organisational Behaviour: Global and Southern African Perspectives // Robbins S.P., Odendaal A., Roodt G. Cape Town: Pearson Education South Africa. 2003. P. 87-111.
34. Martin J., Siehl C. Organizational culture and counter culture: An uneasy symbiosis. Organizational Dynamics. 1983. Volume 12. P. 52-64.
35. Mayo E. The Human Problems of an Industrial Civilization. New York: The Macmillan Company, 1933. 194 p.
36. McLean A., Marshall J. Intervening in cultures. University of Bath Working Paper, 1993. P. 105-109.
37. Michon C., Stern P. La dynamisation sociale. Paris : Les Éd. d'organisation, 1985. 115 p.
38. Morgan G. Images of Organization. York University, Canada : SAGE Publications, Inc., 2006. 520 p.
39. O’Reilly C.A., Chatman J.A. Culture as Social Control: Corporations, Cults, and Commitment. Research in Organizational Behavior, 1996. Volume 18. P. 157-200.
40. Ouchi W. Theory «Z»: How American business can meet the Japanese challenge. MA: Addison-Wesley, 1981. 283 р.
41. Pacanowski M., O’Donnell-Trujillo N. Communication and organizational cultures. The Western Journal of Speech Communication. 1982. Volume 46. P. 115-130.
42. Rüttinger R. Talent Management. Windmühle Verlag; 2., überarbeitete Auflage, 2010. 240 p.
43. Sathe V. Culture and Related Corporate Realities. Homewood, IL: Richard D. Irwin, 1985. 579 p.
44. Schein E. The corporate culture survival guide. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 1999. 346 р.
45. Schwartz H., Davis S. Matching corporate culture and business strategy. Organizational dynamics. 1981. Summer. p. 30–48.
46. Smircich L. Concepts of culture and organizational analysis. Administrative Science Quarterly. 1983. Volume 28. P. 339-358.
47. Swartz M. J., Jordan D. K. The Anthropological Perspective. California: Wiley, 1980. 476 p.
48. Taylor S. E., Sherman D. K., Kim H. S., Jarcho J., Takagi K., Dunagan M. S. Culture and Social Support: Who Seeks It and Why? Journal of Personality and Social Psychology. 2004. Volume 87(3). P. 354–362.
49. Trompenaars F., Hampden-Turner Ch. Riding the Waves of Culture: Understanding Cultural Diversity in Business. New York : McGraw-Hill Trade, 1997. 265 р.
50. Tung R.L., Thomas D.C. Human Resource Management in a Global World: The Contingency Framework Extended. Cross-Cultural Management. / D. Tjosvold and K. Leung (Eds.). Burlington, VT: Ashgate Publishing Co., 2003. P.103-122.
51. Uttal B. The corporate culture vultures. Fortune. 1983. Vol. 108. No. 8. P. 66.
52. Wagner III J. A., Hollenbeck J. R. Organizational behavior: securing competitive advantage. Mason, Ohio : Thomson/South-Western, 2005. 590 p.
53. Weick K. E. Theorizing about organizational communication. Handbook of organization communication / F.M. Jablin, L.L. Putnam, K.H. Roberts, L.W. Porter (Eds.). Newbury Park, CA: Sage, 1987. Р. 97-122.
54. Williams A., Dobson P., Walters M. Changing culture: new organizational approaches. London : Institute of Personnel Management, 1993, 309 p.
Переглядів статті: 470
Завантажень PDF: 413
Опубліковано
2022-05-31
Як цитувати
Мяо, Ц. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МУЛЬТИНАЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. Економіка та суспільство, (39). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-30
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ