ОЦІНЮВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

  • Леонід Прокопович Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова https://orcid.org/0000-0003-2561-8862
Ключові слова: місцевий бюджет, доходи, регресія, випадковий ліс, машинне вчення

Анотація

Стаття присвячена проблемі підвищення достовірності оцінювання рівня доходів місцевих бюджетів. У роботі був проаналізований характер існуючої залежності рівня доходів місцевих бюджетів України від джерел їх надходження. Був побудований комплекс лінійних та нелінійних однофакторних моделей. Також була побудована група лінійних двохфакторних моделей. Порівняння показало, що кращою виявилася лінійна двохфакторна модель. Для раніше відібраних комбінацій факторів був застосований метод машинного вчення - випадковий ліс. Модель, отримана в результаті вживання алгоритму випадкового лісу, виявилася гіршою, ніж лінійна двохфакторна регресійна модель. Розроблену лінійну двохфакторну модель можна використовувати для оцінювання рівня доходів місцевих бюджетів України і прогнозування впливу на його величину різних джерел фінансування.

Посилання

Західна О.Р., Петришин Х.Р. Бюджетна децентралізація: аналіз її впровадження в Україні та світі. Молодий вчений. 2022. № 4 (104). С. 80–86. URL: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-4-104-18 (дата звернення: 5.06.2022).

Кульчицький М.І., Пазовська Л.Е. Тенденції та проблеми формування доходів місцевих бюджетів в Україні. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2017. № 3 (08). С. 296–301. URL: http://easterneurope-ebm.in.ua/journal/8_2017/56.pdf (дата звернення: 8.06.2022).

Татарин Н.Б., Войтович В.В. Місцеві бюджети як фінансова база місцевого самоврядування. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. № 11. С. 159–162. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/11_2017ua/37.pdf (дата звернення: 8.06.2022).

Черновська М.М. Теоретичні підходи до визначення суті місцевих бюджетів та бюджетів місцевого самоврядування. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». 2013. № 21. С. 202–205. URL: https://ecj.oa.edu.ua/articles/2013/n21/43.pdf (дата звернення: 8.06.2022).

Чуркіна І.Є., Бобошко Л.І. Роль місцевих бюджетів у зміцненні фінансової незалежності регіонів. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2014. № 5–6 (76–77). С. 141–149. URL: http://zt.knute.edu.ua/files/2014/5-6(76-77)/uazt_2014_5-6_16.pdf (дата звернення: 8.06.2022).

Шулюк Б.С. Проблеми виконання місцевих бюджетів України. Економіка і суспільство. 2017. № 13. С. 1279–1282. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/13_ukr/213.pdf (дата звернення: 8.06.2022).

Zakhidna O.R., Petryshyn Kh.R. (2022) Biudzhetna detsentralizatsiia: analiz yii vprovadzhennia v Ukraini ta sviti [Budget decentralization: analysis of its implementation in Ukraine and the world]. Molodyi vchenyi, no. 4 (104), pp. 80–86. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-4-104-18 (in Ukrainian)

Kulchytskyi M.I., Pazovska L.E. (2017) Tendentsii ta problemy formuvannia dokhodiv mistsevykh biudzhetiv v Ukraini [Tendencies and problems of local budget revenues formation in Ukraine]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, no. 3 (08), pp. 296–301. Available at: http://easterneurope-ebm.in.ua/journal/8_2017/56.pdf (in Ukrainian)

Tataryn N.B., Vojtovych V.V. (2017) Mistsevi biudzhety yak finansova baza mistsevoho samovriaduvannia [Local budgets as a financial base of local self-government]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, no. 11, pp. 159–162. Available at: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/11_2017ua/37.pdf (in Ukrainian)

Chernovska M.M. (2013) Teoretychni pidkhody do vyznachennia suti mistsevykh biudzhetiv ta biudzhetiv mistsevoho samovriaduvannia [Theoretical approaches to determining the essence of local budgets and local self-government budgets]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia», no. 21, pp. 202–205. Available at: https://ecj.oa.edu.ua/articles/2013/n21/43.pdf (in Ukrainian)

Churkinа I.E., Boboshko L.I. (2014) Rol mistsevykh biudzhetiv u zmitsnenni finansovoi nezalezhnosti rehioniv [The role of local budgets in strengthening the financial independence of regions]. Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo, no. 5–6 (76–77), pp. 141–149. Available at: http://zt.knute.edu.ua/files/2014/5-6(76-77)/uazt_2014_5-6_16.pdf (in Ukrainian)

Shuliuk B.S. (2017) Problemy vykonannia mistsevykh biudzhetiv Ukrainy [Problems of implementation of local budgets of Ukraine]. Ekonomika i suspilstvo, no. 13, pp. 1279–1282. Available at: https://economyandsociety.in.ua/journals/13_ukr/213.pdf (in Ukrainian)

Переглядів статті: 183
Завантажень PDF: 127
Опубліковано
2022-05-31
Як цитувати
Прокопович, Л. (2022). ОЦІНЮВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ. Економіка та суспільство, (39). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-26
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ