ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ АНАЛІТИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ

  • Ганна Пчелинська Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля https://orcid.org/0000-0003-1216-200X
Ключові слова: основні засоби, облікова політика, аналіз, інструментарій, управління

Анотація

У статті запропоновано схема впливу елементів облікової політики основних засобів підприємства на складові їх вартості, що амортизується, та суму зносу. Розроблено схеми взаємозв’язку групи статей балансу «основні засоби» з іншими статтями фінансової звітності підприємства. Наочно продемонстровано вплив типових господарських операцій з основними засобами на статті балансу та звіту про фінансові результати підприємства. Це дозволило удосконалити інформаційний базис управління основними засобами. Набуло подальшого розвитку система показників фінансової звітності, в якій основні засоби виступають результативним та факторним показником, що надає можливість формувати аналітичний інструментарій ефективного управління даними необоротними активами відповідно до стратегічної мети діяльності підприємства.

Посилання

Стеців І. С., Кулик М. А. Особливості управління основними засобами на теплоенергетичних підприємствах. Економіка та управління підприємствами. 2020. Вип. 42. С. 205–210. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct42-35

Мулик Т. О. Аналіз основних засобів підприємства: методичні та практичні аспекти. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. 2020. Вип. 46. С. 113–122. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct46-19

Мостенська Т. Г., Ковтун О. А. Теоретичні підходи до управління основними засобами підприємства. Ефективна економіка. 2020. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7695. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.1.94 (дата звернення: 09.06.2022)

Дробязко С. І., Конопля М. О. Організація і методика обліку основних засобів підприємства та аналіз ефективності їх використання. Вісник Університету «Україна». 2019. № 3 (24). URL: https://ekonomics.com.ua/s9-organizaciya-i-metodika-obliku-osnovnih-zasobiv-pidpriemstva-ta-analiz-efektivnosti-yih-vikoristannya. DOI: 10.36994/2707-4110-2019-3-24-09 (дата звернення: 09.06.2022)

Якімова Л. П., Смольнікова К. А. Аналіз основних засобів підприємства: проблемно-прогностичний підхід. Інноваційна економіка. 2020. № 5–6 (84). С. 155–161. URL: http://inneco.org/index.php/innecoua/article/view/641. DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.5-6.20 (дата звернення: 09.06.2022)

Податковий кодекс України. Кодекс № 2755-VI від 02.12.2010 р. Верховна Рада України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення: 09.06.2022)

Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Міністерство фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk/nacionalni-polozhennja1 (дата звернення: 09.06.2022).

Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів: Наказ Міністерства фінансів України від 30.09.2003 р. № 561. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0561201-03#Text (дата звернення: 09.06.2022)

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства : Наказ Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. № 635 URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0635201-13#Text (дата звернення: 09.06.2022)

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності : Наказ Міністерства фінансів України від 28.03.2013 № 433. URL: http://195.78.68.18/minfin/control/uk/publish/article?art_id=382859&cat_id=293536 (дата звернення: 09.06.2022)

Пчелинська Г. В. Аналітичне забезпечення ефективного управління витратами підприємства : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04. Сєвєродонецьк, 2019. 265 с.

Stetsiv I. S., Kulyk M. A. (2020) Osoblyvosti upravlinnia osnovnymy zasobamy na teploenerhetychnykh pidpryiemstvakh [Features of fixed assets management in thermal power plants]. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy, no. 42, pp. 205–210. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct42-35 (in Ukrainian)

Mulyk T. O. (2020) Analiz osnovnykh zasobiv pidpryiemstva: metodychni ta praktychni aspekty [Analysis of fixed assets of the enterprise: methodological and practical aspects] Bukhhalterskyi oblik, analiz ta audyt, no. 46, pp. 113–122. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct46-19 (in Ukrainian)

Mostenska T. H., Kovtun O. A. (2020) Teoretychni pidkhody do upravlinnia osnovnymy zasobamy pidpryiemstva [Theoretical approaches to the management of fixed assets of the enterprise]. Efektyvna ekonomika, no. 1. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7695. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.1.94 (accessed June 9, 2022) (in Ukrainian)

Drobiazko S. I., Konoplia M. O. (2019) Orhanizatsiia i metodyka obliku osnovnykh zasobiv pidpryiemstva ta analiz efektyvnosti yikh vykorystannia [Organization and methods of accounting for fixed assets of the enterprise and analysis of the effectiveness of their use]. Visnyk Universytetu «Ukraina», no. 3 (24). Available at: https://ekonomics.com.ua/s9-organizaciya-i-metodika-obliku-osnovnih-zasobiv-pidpriemstva-ta-analiz-efektivnosti-yih-vikoristannya. DOI: https://doi.org/10.36994/2707-4110-2019-3-24-09 (accessed June 9, 2022) (in Ukrainian)

Yakimova L. P., Smolnikova K. A. (2020) Analiz osnovnykh zasobiv pidpryiemstva: problemno-prohnostychnyi pidkhid [Analysis of fixed assets of the enterprise: problem-forecasting approach]. Innovatsiina ekonomika, no. 5-6 (84), pp. 155–161. Available at: http://inneco.org/index.php/innecoua/article/view/641. DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.5-6.20 (accessed June 9, 2022) (in Ukrainian)

Podatkovyi kodeks Ukrainy. Kodeks № 2755-VI vid 02.12.2010 r. Verkhovna Rada Ukrainy. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (accessed June 9, 2022) (in Ukrainian)

Natsionalni polozhennia (standarty) bukhhalterskoho obliku. Ministerstvo finansiv Ukrainy. Available at: https://mof.gov.ua/uk/nacionalni-polozhennja1 (accessed June 9, 2022) (in Ukrainian)

Pro zatverdzhennia Metodychnykh rekomendatsii z bukhhalterskoho obliku osnovnykh zasobiv: Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 30.09.2003 r. № 561. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0561201-03#Text (accessed June 9, 2022) (in Ukrainian)

Pro zatverdzhennia Metodychnykh rekomendatsii shchodo oblikovoi polityky pidpryiemstva : Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 27.06.2013 r. № 635. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0635201-13#Text (accessed June 9, 2022) (in Ukrainian)

Pro zatverdzhennia Metodychnykh rekomendatsii shchodo zapovnennia form finansovoi zvitnosti : Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 28.03.2013 № 433. Available at: http://195.78.68.18/minfin/control/uk/publish/article?art_id=382859&cat_id=293536 (accessed June 9, 2022) (in Ukrainian)

Pchelynska H. V. (2019) Analitychne zabezpechennia efektyvnoho upravlinnia vytratamy pidpryiemstva [Analytical support of effective enterprise expense management]. Candidate’s thesis. Sievierodonetsk. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 202
Завантажень PDF: 136
Опубліковано
2022-05-31
Як цитувати
Пчелинська, Г. (2022). ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ АНАЛІТИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ. Економіка та суспільство, (39). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-27
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ