ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

  • Аліна Чайкіна Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» https://orcid.org/0000-0003-3821-2079
Ключові слова: ризики та загрози, ризик-менеджмент, сталий розвиток, система управління, підприємство

Анотація

У статті було визначено, що підприємницька діяльність на сьогодні характеризується високим ступенем невизначеності та ризикованості. Поява пандемії COVID-19, а також воєнний стан в Україні дали поштовх активізації впровадження ризик-менеджменту у систему управління підприємством. Були виявлені напрямки інтеграції системи ризик-менеджменту в діяльність підприємства, а також головні задачі системи ризик-менеджменту при управлінні всіма бізнес-процесами на підприємстві. Запропоновані принципи, яких має дотримуватись підприємство при побудові ефективної системи ризик-менеджменту. Доведено, що підприємству задля забезпечення його сталого розвитку та економічної безпеки слід формувати систему ризик-менеджменту, яка пришвидшить процес адаптації до змін у внутрішньому та зовнішньому середовищі на основі розроблення організаційних заходів, які передбачають чітко сформульовані плани з урахуванням всіх існуючих ризиків, що можуть вплинути на діяльність підприємства.

Посилання

Балабанов І. Методологія ризик-орієнтованого підходу до управління економічною безпекою підприємства. Modern Economics. 2018. № 12. С. 61–68.

Дуднєва Ю.Е., Антипцева О.Ю., Обидєннова Т.С. Ризик-менеджмент: інтегрований підхід до організації. Економіка і суспільство. 2019. Випуск № 20. С. 229–236

Кочін І.В. Ризик-орієнтований підхід – основа організації безпеки складних технічних систем, контроль за їх діяльністю та запобігання виникнення техногенних надзвичайних ситуацій. URL: https://zounb.zp.ua/node/1247

Мостенська Т., Білан Ю. Ризик-менеджмент як чинник забезпечення економічної безпеки підприємств. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 8 (170). С. 193–203

Цьопа В. Ризик-орієнтоване мислення: основи, навчання та впровадження. Охорона праці. 2017. № 8–10.

Вербицька Г.Л. Вибір заходів обмеження економічного ризику. Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. Дніпропетровськ : ДНУ. 2004. Вип. 189, Т. 2. С. 607–615.

Клименюк М.М. Управління ризиками в економіці. Київ : Просвіт, 2017. 220 с.

Дуброва О.С. Сучасний погляд на ризик-менеджмент як важливу складову системи управління підприємством. Стратегія економічного розвитку України: наук. зб. Вип. 1(8). Київ : КНЕУ, 2012. С. 446–452.

Кутергина Г.В Аналіз ефективності систем управління фінансовими ризиками комерційного підприємства. Аудит і фінансовий аналіз. 2010. № 3. С. 149–162.

Чайкіна А.О., Золотар К.В. Основи формування системи ризик-менеджменту на підприємстві. Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність: матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 14 червня 2021 р. Полтава : Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2021. С. 47–48.

Мостенська Т.Л. Ризик-менеджмент як інструмент управління господарським ризиком підприємства. Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. 2010. № 3 (7). С. 72–79.

Скопенко Н.С. Організація системи ризик-менеджменту на підприємстві. Теоретичні та прикладні питання економіки. 2015. Випуск 2 (31). С. 29–42.

Шегда А.В. Ризики в підприємництві: оцінювання та управління : навч. посіб. Київ : Знання, 2008. 271 с.

Balabanov I. (2018) Metodolohiia ryzyk-oriientovanoho pidkhodu do upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstva [Methodology of risk-oriented approach to economic security management of the enterprise]. Modern Economics, no 12, pp. 61–68.

Dudnieva Yu.E., Antyptseva O.Yu., Obydiennova T.S. (2019) Ryzyk-menedzhment: intehrovanyi pidkhid do orhanizatsii [Risk management: an integrated approach to the organization]. Ekonomika i suspilstvo, vol. 20, pp. 229–236.

Kochin I.V. Ryzyk-oriientovanyi pidkhid – osnova orhanizatsii bezpeky skladnykh tekhnichnykh system, kontrol za yikh diialnistiu ta zapobihannia vynyknennia tekhnohennykh nadzvychainykh sytuatsii [Risk-oriented approach – the basis of security organization of complex technical systems, control over their activities and prevention of man-made emergencies]. Available at: https://zounb.zp.ua/node/1247 (accessed March 14, 2022).

Mostenska T., Bilan Yu. (2015) Ryzyk-menedzhment yak chynnyk zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv [Risk management as a factor in ensuring economic security of enterprises]. Aktualni problemy ekonomiky, no 8 (170), pp. 193–203.

Tsopa V. (2017) Ryzyk-oriientovane myslennia: osnovy, navchannia ta vprovadzhennia [Risk-oriented thinking: basics, learning and implementation]. Okhorona pratsi, no 8–10.

Verbytska H.L. (2004) Vybir zakhodiv obmezhennia ekonomichnoho ryzyku. Ekonomika: problemy teorii ta praktyky: Zb. nauk. Prats [Choice of measures to limit economic risk. Economics: problems of theory and practice: Coll. Science. work]. Dnipropetrovsk: DNU, vol. 189 (2), pp. 607–615.

Klymeniuk M.M. (2017) Upravlinnia ryzykamy v ekonomitsi [Risk management in economics]. Kuiv: Prosvit, 220 p. (in Ukrainian)

Dubrova O.S. (2012) Suchasnyi pohliad na ryzyk-menedzhment yak vazhlyvu skladovu systemy upravlinnia pidpryiemstvom [Modern view of risk management as an important component of enterprise management system]. Stratehiia ekonomichnoho rozvytku Ukrainy: nauk. zb, vol. 1(8). Kyiv: KNEU, pp. 446–452.

Kuterhyna H.V (2010) Analiz efektyvnosti system upravlinnia finansovymy ryzykamy komertsiinoho pidpryiemstva [Analysis of the effectiveness of financial risk management systems of a commercial enterprise]. Audyt i finansovyi analiz, no 3, pp. 149–162.

Chaikina A.O., Zolotar K.V. Osnovy formuvannia systemy ryzyk-menedzhmentu na pidpryiemstvi [Fundamentals of risk management system formation at the enterprise]. Ekonomichnyi rozvytok derzhavy ta yii sotsialna stabilnist: materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi Internet-konferentsii 14 chervnia 2021 r. Poltava: Natsionalnyi universytet imeni Yuriia Kondratiuka, pp. 47–48.

Mostenska T.L. (2010) Ryzyk-menedzhment yak instrument upravlinnia hospodarskym ryzykom pidpryiemstva [Risk management as a tool for managing economic risk of the enterprise]. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, no 3 (7), pp. 72–79.

Skopenko N.S. (2015) Orhanizatsiia systemy ryzyk-menedzhmentu na pidpryiemstvi [Organization of risk management system at the enterprise]. Teoretychni ta prykladni pytannia ekonomiky, vol. 2 (31), pp. 29–42.

Shehda A.V. (2008) Ryzyky v pidpryiemnytstvi: otsiniuvannia ta upravlinnia: navch. Posib [Risks in entrepreneurship: evaluation and management: a textbook]. Kyiv: Znannia, 271 p. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 696
Завантажень PDF: 526
Опубліковано
2022-05-31
Як цитувати
Чайкіна, А. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ. Економіка та суспільство, (39). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-5
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ