СТРАТЕГІЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ В ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ

Ключові слова: економічний розвиток, стратегія держави, глобалізація, економічна глобалізація

Анотація

Вибір і стратегії ефективного розвитку держави має враховувати та оцінювати системний вплив усіх факторів діяльності. Помилковим є обмеження оцінки за одним напрямком (фінансова проекція чи операційна ефективність) – результат буде суб’єктивний, відповідно і прогнозу ефекту від реалізації стратегії – не об’єктивний. Враховуючи концептуальний підхід, необхідним є визначений алгоритм оцінки стратегії ефективного розвитку, що охоплює всі чинники діяльності держави, існуючі методи економічної оцінки ефективності реалізації стратегії мають певні недоліки. Перспективним кроком вирішення проблеми є створення методики, що інтегрує систему економічних індикаторів у комплексний показник ефективності стратегічного розвитку в умовах глобалізації. На сьогодні є значна кількість систем та методик оцінки ефективності реалізації стратегії розвитку держави, проте усі вони позбавлені універсальності, не є комплексними з урахуванням концептів. Ми спробували представити тривимірну модель інтегральної оцінки стратегії ефективного розвитку держави в умовах глобалізації, проаналізували чинники впливу на ефективність національної стратегії розвитку держави.

Посилання

Заглядывая за горизонт. Концепции и опыт формулирования национальных стратегий Центра экономических исследований. URL: www.cer.uz

Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджменту. Москва : Вільямс, 2009.

Экономика : учебник. 3-е изд., перераб. и доп. / под ред. А. С. Булатова. Москва : Юристъ, 2002. 896 с.

Государственное управление и закон : Доклад о мировом развитии 2017 / Группа Всемирного банка. URL: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25880/210950ovRU.pdf?sequence=83&isAllowed=y

Білорус О. Г. та ін. Глобальний конкурентний простір : монографія. Київ : КНЕУ, 2007. 680 с.

Кравчук Н.Я. Дивергенція глобального розвитку: сучасна парадигма формування геофінансового простору. Київ : Знання, 2012. 782 с.

Артьомова Т.І. Засади становлення нової системи державного управління господарською діяльністю. Вісник Інституту економіки та прогнозування. 2015. С. 19–25

Колодко Гжегож В. Новий Прагматизм, або економіка помірності. Економіка України. 2013. № 11. С. 13–28.

Ратленд П. Глобализация и посткоммунизм. Международная экономика и международные отношения. 2002. № 4. С. 15–18.

Kholiavko N., Grosu V., Safonov Yu., Zhavoronok A., Cosmulese C.G. Quintuple Helix Model: Investment Aspects of Higher Education Impact on Sustainability. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2021. Vol. 43. No. 1. P. 111–128. DOI: https://doi.org/10.15544/mts.2021.10

Shmygol N., Galtsova O., Krylov D., Semenov A., Shaposhnykov K. Assessment of the Prospects for Restoring the Financial Security of the State. Financial and credit activities: problems of theory and practice. 2021. № 5(40). Р. 226–235. URL: https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/3457/3363

Zagliadyvaya za gorizont. kontseptsii i opyt formulirovaniya natsionalnykh strategiy Tsentra ekonomicheskikh issledovaniy [looking beyond the horizon. Concepts and experiences of formu-lating national policies of the Center for Economic Research]. Available at: www.cer.uz.

Meskon M., Albert M., Khedoury F. (2009) Osnovy menedzhmentu [Fundamentals of management]. Moskva: Viliams. (in Ukrainian)

Ekonomika [Economics]. textbook. 3rd ed., revised. and additional / ed. A.S. Bulatova. Moskva: Yurist, 2002. 896 p.

Hosudarstvennoe upravlenye y zakon : Doklad o myrovom razvytyy (2017) [Governance and Law: World Development Report] / World Bank Group. Available at: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25880/210950ovRU.pdf?sequence=83&isAllowed=y.

Bilorus O. ta in. (2017) Hlobalnyi konkurentnyi prostir: monohrafiia [Global competitive space: monograph]. Kyiv: KNEU, 680 p. (in Ukrainian)

Kravchuk N.Ya. (2012) Dyvergentsiya Globalnoho Rozvytku: Suchasna Paradygma Formuvannya Geofinansovoho Prostoru [The Global Development Divergence: a Modern Paradigm for the Geo Financial Space Formation]. Kyiv: Znannya. (in Ukrainian)

Artiomova T. (2015) Zasady stanovlennya novoi systemy derzhavnoho upravlinnya hospodarskoyu diyalnistyu [Principles of the formation of the new system of government management of economic activities]. Visnyk Instytutu ekonomiky ta prohnozuvannya – Bulletin of Institute for Economics and Forecasting, p. 19–25 (in Ukrainian)

Kolodko Grzegorz W. (2013) Novyi Pragmatizm, ili ekonomika umerennosti [A New Pragmatism or the economy of moderation]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, No. 11, pp. 13–28. (in Russian)

Ratlend P. (2002) Hlobalyzatsyia y postkommunyzm [Globalization and post-communism]. International economy and international relations. No. 4. P. 15–18.

Kholiavko N., Grosu V., Safonov Yu., Zhavoronok A., Cosmulese C.G. (2021) Quintuple Helix Model: Investment Aspects of Higher Education Impact on Sustainability. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. Vol. 43. No. 1. P. 111–128. DOI: https://doi.org/10.15544/mts.2021.10

Shmygol N., Galtsova O., Krylov D., Semenov A., Shaposhnykov K. (2021) Assessment of the Prospects for Restoring the Financial Security of the State. Financial and credit activities: problems of theory and practice. № 5(40). P. 226–235. Available at: https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/3457/3363

Переглядів статті: 370
Завантажень PDF: 493
Опубліковано
2022-05-31
Як цитувати
Білязе, О. (2022). СТРАТЕГІЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ В ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ. Економіка та суспільство, (39). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-1
Розділ
ЕКОНОМІКА