СУЧАСНІ ТРЕНДИ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ

Ключові слова: Інтернет-маркетинг, тренди, соціальні мережі, SMM, email-маркетинг, контент-маркетинг, маркетинг впливу, чат-боти

Анотація

У статті розглянуто теоретичні основи інтернет-маркетингу, проаналізовано застосування його інструментів, досліджено тренди інтернет-маркетингу станом на 2022 рік з врахуванням повномасштабної війни в Україні. Розглянуто й охарактеризовано інструменти інтернет-маркетингу, такі як: SMM, email-маркетинг, маркетинг впливу, контент-маркетинг. Визначено та детально досліджено тренди соціальних мереж Instagram та TikTok, проаналізовано сучасні тенденції. Виокремлено провідні тренди у сфері інтернет-маркетингу: комунікація бізнесів через соціальні мережі, збільшення популярності Instagram та TikTok, залучення інфлюенсерів та блогерів, впровадження чат-ботів, створення персоналізованих, гейміфікованих email-розсилок з опитуваннями про стан клієнта, розробка інформативного та релевантного контенту. Доведено, що інтернет-технології дозволяють охопити та залучити більшу аудиторію, підвищити довіру до бренду, збільшити прибутки бізнесу, оптимізувати витрати часу та підвищити зручність взаємодії з клієнтами. Зроблено висновки про стрімкий розвиток інтернет-маркетингу з початком пандемії Covid-19, його трансформацію під час військових подій.

Посилання

Шпилик С. Інтернет як ефективний маркетинговий інструмент сучасного підприємства. Галицький економічний вісник. 2015. № 12. С. 212–223. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/161834337.pdf

Семенова А.В. Інтернет-маркетинг в Україні: передумови виникнення, особливості становлення, перспективи розвитку. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2013. № 10. С. 413–417.

Business Data Platform Statista. Internet user growth worldwide from 2018 to 2023. URL: https://www.statista.com/statistics/1190263/internet-users-worldwide/ (дата звернення: 05.02.2022).

Business Data Platform Statista. Global digital population as of January 2021. URL: https://www.statista.com/statistics/617136/digital-population-worldwide/ (дата звернення: 05.02.2022).

Business Data Platform Statista. Number of social network users worldwide from 2017 to 2025. URL: https://www.statista.com/statistics/278414/number-of-worldwide-social-network-users/ (дата звернення: 06.02.2022).

Кириченко Н.В., Алєщенко Л.О. Сучасний стан та перспективи розвитку інтернет-маркетингу в епоху пандемії COVID-19. Ефективна економіка. 2021. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2021/101.pdf.

Ваврик А.Б. Методи та інструменти інтернет-маркетингу. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. № 22. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/22_1_2018ua/11.pdf.

Canva. Тренди Інстаграма в 2022 – 16 головних тенденцій. URL: https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/trendy-instagram-2022/ (дата звернення: 13.02.2022).

Adindex. Що потрібно знати про тренди TikTok у 2022 році. URL: https://adindex.ru/publication/opinion/internet/2022/02/2/302472. phtml.

Stripo. Тренди email-маркетингу у 2022 році. URL: https://stripo.email/ru/blog/email-design-trends/ (дата звернення: 19.02.2022).

Idea Digital Agency. Тренди інтернет-маркетингу 2022. URL: https://ideadigital.agency/ru/blog/trendy-internet-marketinga-2019/ (дата звернення: 15.02.2022).

Турчин Л., Островерхов В. Сучасні тренди інтернет-маркетингу. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. 2019. № 24. URL : http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38298/1/Турчин.pdf.

MMR. HypeAuditor назвав тренди influencer-маркетингу. URL: https://mmr.ua/show/hypeauditor-nazval-trendy-influencer-marketinga (дата звернення: 17.02.2022).

Shpilik S. (2015) Іnternet yak efektivnii marketingovii іnstrument suchasnogo pіdpriєmstva [The Internet as an effective marketing tool for modern enterprises]. Galits'kii ekonomіchnii vіsnik, 12, 212–223. Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/161834337.pdf

Semenova A.V. (2013) Іnternet-marketing v Ukrainі: peredumovi viniknennya, osoblivostі stanovlennya, perspektivi rozvitku [Internet marketing in Ukraine: preconditions, peculiarities of formation, prospects of development]. Ekonomіchnii vіsnik NTUU «KPІ», 10, 413–417.

Business Data Platform Statista. Internet user growth worldwide from 2018 to 2023. Available at: https://www.statista.com/statistics/1190263/internet-users-worldwide/

Business Data Platform Statista. Global digital population as of January 2021. Available at: https://www.statista.com/statistics/617136/digital-population-worldwide/

Business Data Platform Statista. Number of social network users worldwide from 2017 to 2025. Available at: https://www.statista.com/statistics/278414/number-of-worldwide-social-network-users/

Kirichenko N.V., Aleshchenko L.O. (2021). Suchasnii stan ta perspektivi rozvitku іnternet-marketingu v epokhu pandemіi COVID-19 [Current state and prospects of Internet marketing in the era of the COVID-19 pandemic]. Efektivna ekonomіka. № 12. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2021/101.pdf.

Vavrik A.B. (2018) Metodi ta іnstrumenti іnternet-marketingu [Methods and tools of Internet marketing]. Naukovii vіsnik Uzhgorods'kogo natsіonal'nogo unіversitetu. № 22. Available at: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/22_1_2018ua/11.pdf .

Canva. Trendi Іnstagrama v 2022 – 16 golovnikh tendentsіi [Canva. Instagram trends in 2022 – 16 main trends]. Available at: https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/trendy-instagram-2022/

Adindex. Shcho potrіbno znati pro trendi TikTok u 2022 rotsі [Adindex. What you need to know about TikTok trends in 2022]. Available at: https://adindex.ru/publication/opinion/internet/2022/02/2/302472.phtml

Stripo. Trendi email-marketingu u 2022 rotsі [Stripo. Email marketing trends in 2022]. Available at: https://stripo.email/ru/blog/email-design-trends/

Idea Digital Agency. Trendi іnternet-marketingu 2022 [Idea Digital Agency. Internet Marketing Trends 2022]. Available at: https://ideadigital.agency/ru/blog/trendy-internet-marketinga-2019/.

Turchin L., Ostroverkhov V. (2019) Suchasnі trendi іnternet-marketingu [Modern trends in Internet marketing]. Regіonalnі aspekti rozvitku produktivnikh sil Ukraini. № 24. Available at: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38298/1/Turchin.pdf.

MMR. HypeAuditor nazvav trendi influencer-marketingu [MMR. HypeAuditor called the trends influencer-marketing]. Available at: https://mmr.ua/show/hypeauditor-nazval-trendy-influencer-marketinga

Переглядів статті: 604
Завантажень PDF: 464
Опубліковано
2022-04-26
Як цитувати
Храпкіна, В., & Брюшко, Н. (2022). СУЧАСНІ ТРЕНДИ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ. Економіка та суспільство, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-64
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ