АНАЛІЗ СТАНУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ТА ПРІОРИТЕТИ ЇЇ ЗМІЦНЕННЯ

Ключові слова: економічна безпека, держава, механізм управління, загрози, фінансова діяльність

Анотація

Стаття присвячена висвітленню існуючих проблем та пріоритетів зміцнення економічної безпеки України. Проаналізовано стан економічної безпеки країни та встановлено тенденції розвитку економіки України. Визначено, що на сьогодні в країні переважать негативні тенденції розвитку, що стосуються зовнішньоекономічної, політичної, соціальної, демографічної, фінансової, інвестиційної, та інших напрямів, які в свою чергу здійснюють негативний вплив на економічну безпеку, тому що саме вони є її складовими. Виокремлено основні принципи забезпечення економічної безпеки України: верховенство закону; дотримання балансу економічних інтересів особи, сім’ї, суспільства, держави; своєчасність реалізації необхідних заходів задля відведення ймовірних загроз національним економічним інтересам; пріоритет мирних заходів у вирішенні внутрішніх і зовнішніх конфліктів економічного і політичного характерів; інтеграція національної економічної безпеки з міжнародною.

Посилання

Мігус І. П., Черевко О. В. Стратегічні пріоритети детінізації економіки України у системі економічної безпеки: макро та мікро вимір : кол. монографія. Черкаси, 2014. 442.

Акімова Л. М. Механізм державного управління забезпеченням економічної безпеки в Україні : монографія. Київ : Центр учбової літератури, 2018. 323 с.

Уряд схвалив Стратегію економічної безпеки до 2025 року. Економічна правда : сайт. 10.03.2021. URL:https://www.epravda.com.ua/news/2021/03/10/671791/.2

Державний бюджет України // Мінфін : сайт. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/

Reznik О., Kovalchuk А., Getmanets О., Nastyuk V., Andriichenko N. Financial security of the state. Journal of Security and Sustainability Issues. 2020. Vol. 9, Nо. 3. Pp. 843–852.

Власюк О. С. Економічна безпека України в умовах ринкових трансформацій та антикризового регулювання. Київ : ДННУ «Акад. фін. Управління», 2011. 474 с.

Гбур З. В. Державне управління економічною безпекою України: теорія та практика : монографія. Камянець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2018. 408 с.

Власюк О. С. Теорія і практика економічної безпеки в системі науки про економіку. Нац. Ін-т пробл. між нар. безпеки і оборони України. Київ, 2008. С. 43–46.

Економічна безпека в Україні: держави, фірми, особи : навч. посіб. / Реверчук Н. Й., Малик Я. Й., Кульчинський І. І., Реверчук С. К.; за ред. С. К. Реверчука. Львів : ЛФМАУП, 2000. 192 с.

Корнієнко Т. О. Концептуальні засади підвищення дієвості процесу формування стану економічної безпеки в сільськогосподарських підприємствах. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2019. № 4(24). С. 30–35.

Мунтіян В. І. Економічна безпека України : монографія. Київ : КВІЦ, 1999. 462 с.

Шкарлет С. М. Економічна безпека підприємства: інноваційний аспект : монографія. Київ : НАУ, 2007. 436 с.

Mihus I. P., Cherevko O. V. (2014) Stratehichni priorytety detinizatsii ekonomiky Ukrainy u systemi ekonomichnoi bezpeky: makro ta mikro vymir [Strategic priorities of de-shadowing of Ukraine's economy in the system of economic security: macro and micro dimension] monohrafiya [a monograph]. Cherkasy, 442 p. (in Ukrainian)

Akimova L. M. (2018) Mekhanizm derzhavnoho upravlinnia zabezpechenniam ekonomichnoi bezpeky v Ukraini [Mechanism of state management of economic security in Ukraine] monohrafiya [a monograph]. Kyiv : Tsentr uchbovoi literatury, 323 p. (in Ukrainian)

Uriad skhvalyv Stratehiiu ekonomichnoi bezpeky do 2025 [The Government has approved the Economic Security Strategy until 2025]. Ekonomichna pravda. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2021/03/10/671791/.2

Derzhavnyi biudzhet Ukrainy // Minfin : sait. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/

Reznik О., Kovalchuk А., Getmanets О., Nastyuk V., Andriichenko N. (2020) Financial security of the state. Journal of Security and Sustainability Issues. Vol. 9, Nо. 3, pp. 843–852.

Vlasiuk O. S. (2011) Ekonomichna bezpeka Ukrainy v umovakh rynkovykh transformatsii ta antykryzovoho rehuliuvannia [Economic security of Ukraine in the conditions of market transformations and anti-crisis regulation]. Kyiv : DNNU «Akad. fin. Upravlinnia», 474 p. (in Ukrainian)

Hbur Z. V. (2018) Derzhavne upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu Ukrainy: teoriia ta praktyka [State management of economic security of Ukraine: theory and practice] monohrafiya [a monograph]. Kamianets-Podilskyi: TOV «Drukarnia Ruta», 408 p. (in Ukrainian)

Vlasiuk O. S. (2008) Teoriia i praktyka ekonomichnoi bezpeky v systemi nauky pro ekonomiku [Theory and practice of economic security in the system of economic science]. Nats. in–t probl. mizh nar. bezpeky i oborony Ukrainy. Kyiv, pp. 43–46. (in Ukrainian)

Reverchuk N. Y. Malyk Ya. Y., Kulchynskyi I. I., Reverchuk S. K. (2000) Ekonomichna bezpeka v Ukraini: derzhavy, firmy, osoby : navch. posib. [Economic security in Ukraine: states, companies, individuals]. S. K. Reverchuka (Ed.). Lviv : LFMAUP, 192 p. (in Ukrainian)

Korniienko T. O. (2019) Kontseptualni zasady pidvyshchennia diievosti protsesu formuvannia stanu ekonomichnoi bezpeky v silskohospodarskykh pidpryiemstvakh [Conceptual principles of increasing the efficiency of the process of forming the state of economic security in agricultural enterprises]. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal «Internauka». Seriia: «Ekonomichni nauky», no 4(24), pp. 30–35. (in Ukrainian)

Muntiian V. I. (1999) Ekonomichna bezpeka Ukrainy [Economic security of Ukraine]: monohrafiia [a monograph]. Kyiv : KVITS, 462 p. (in Ukrainian)

Shkarlet S. M. (2007) Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva: innovatsiinyi aspekt [Economic security of the enterprise: innovative aspect]: monohrafiia [a monograph]. Kyiv : NAU, 436 p. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 611
Завантажень PDF: 554
Опубліковано
2022-04-26
Як цитувати
Корнієнко, Т. (2022). АНАЛІЗ СТАНУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ТА ПРІОРИТЕТИ ЇЇ ЗМІЦНЕННЯ. Економіка та суспільство, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-61
Розділ
ЕКОНОМІКА