НАПРЯМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ У ВОЄННИЙ ЧАС

  • Валерія Дикань Навчально-науковий інститут «Каразінська школа бізнесу» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-0615-919X
  • Наталія Фролова Навчально-науковий інститут «Каразінська школа бізнесу» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-5366-3006
Ключові слова: малий та середній бізнес, воєнний час, бар’єри, відновлення, напрями та інструменти економічного відродження

Анотація

Досліджено сучасний стан малого та середнього бізнесу і встановлено, що активізація бойових дій та введення воєнного стану значно дестабілізувало діяльність вітчизняних бізнес-суб’єктів. Результати проведених досліджень свідчать, що внаслідок загострення збройної агресії майже 50 % підприємств фактичного зупинили економічну діяльність, 20 % – здійснили релокацію всередині України, а 4,4 % – за кордон. Розкрито ключові проблеми та бар’єри, що перешкоджають відновленню малого та середнього бізнесу, і забезпеченню сталого розвитку в умовах наростання загроз їх безпеці. Розглянуто ключові зміни, реалізовані на сьогодні державою, для підтримки малого та середнього підприємництва в умовах війни. Розкрито перелік пріоритетних напрямів та інструментів державної підтримки сталого розвитку сектору малого та середнього бізнесу, серед яких: урегулювання законодавчих прогалин і лібералізація розвитку сектору малого та середнього підприємництва, спрощення доступу і розширення джерел фінансування в процесі відбудови суб’єктів малого та середнього бізнесу, формування інфраструктурного базису для економічного відродження даного сектору.

Посилання

Дикань В. Л., Шраменко О. В. Стратегічні орієнтири державного регулювання суб’єктів малого та середнього бізнесу. Стратегічні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємств у цифровому економічному просторі : колективна монографія за ред. д.е.н., проф. Ареф’євої О.В. Київ : ФОП Маслаков, 2019. С. 47–55.

Мірошник Р. О., Прокоп’єва У. О. Розвиток малого і середнього бізнесу в Україні: проблеми і перспективи. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління». 2020. Т. 4. № 1. С. 63–71.

Обруч Г. В., Іванюта Б. Л., Журавльов К. В. Проблеми і перспективи розвитку малого та середнього підприємництва в Україні. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. № 61. С. 53–62.

Піхняк Т. А. Сучасні виклики для економічного розвитку малого підприємництва в Україні. Приазовський економічний вісник. 2021. Вип. 2 (25). URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2021/2_25_ukr/7.pdf (дата звернення: 18.05.2022).

Родченко В. Б., Рекун Г. П. Механізми інституціалізації довіри, як основа інноваційного розвитку підприємницького середовища. Розвиток підприємництва в Україні: безпека здійснення господарської діяльності : зб. наук. пр. за підсумками круглого столу (14 груд. 2018 р.). Харків : Право, 2018. С. 177–180.

Збитки малого й середнього бізнесу за шість тижнів війни оцінюються в $64–85 млрд – дослідження. forbes.ua: веб-сайт. URL: https://forbes.ua/news/zbitki-malogo-y-serednogo-biznesu-za-pershiy-misyats-otsinyuyutsya-v-64-85-mlrd-doslidzhennya-10052022-5936 (дата звернення: 18.05.2022).

Питання Національної ради з відновлення України від наслідків війни: Указ Президента України від 21.04.2022 р. № 266/2022. Законодавство України: веб-сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266/2022#Text (дата звернення: 20.05.2022).

Зміни щодо імпорту товарів в Україну та що нового приніс Закон № 2142-IX? biz.ligazakon.net: веб-сайт. URL: https://biz.ligazakon.net/analitycs/210761_zmni-shchodo-mportu-tovarv-v-ukranu-ta-shcho-novogo-prins-zakon--2142-ix (дата звернення: 14.05.2022).

Зміни до державної програми «Доступні кредити 5-7-9%. Українське право: веб-сайт. URL: https://ukrainepravo.com/news/ukraine/zminy-do-derzhavnoyi-programy-dostupni-kredyty-5-7-9/ (дата звернення: 12.05.2022).

Для підприємств. Фонд розвитку підприємництва: веб-сайт. URL: https://bdf.gov.ua/uk/dlya-pidpryemstv (дата звернення: 15.05.2022).

Як ЄС уже зараз може допомогти українському бізнесу. Інструменти підтримки. Економічна правда: веб-сайт. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2022/05/17/687133/ (дата звернення: 22.05.2022).

За програмою релокації вже переїхали понад 600 підприємств. Укрінформ: веб-сайт. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3494791-za-programou-relokacii-vze-pereihali-ponad-600-pidpriemstv.html (дата звернення: 30.05.2022).

Dykan, V. L and Schramenko, O. V. (2019), “Strategic guidelines for state regulation of small and medium-sized business entities”, Stratehichni aspekty upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstv u tsyfrovomu ekonomichnomu prostori [Strategic Aspects of Managing Enterprise Competitiveness in the Digital Economic Space], FOP Maslakov, Kyiv, Ukraine, pp. 47–55.

Miroshnyk, R. O. and Prokopieva, U. O. (2020), “Development of small and medium-sized businesses in Ukraine: problems and prospects”, Bulletin of the National University “Lviv Polytechnic”. Series “Problems of Economics and management”, vol. 4.1, pp. 63–71.

Pikhnyak, T. A. (2021), “Current challenges for the economic development of small businesses in Ukraine”, Priazovsky economic bulletin, vol. 2, URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2021/2_25_ukr/7.pdf (accessed 18 May 2022).

Obruch, H. V., Ivaniuta, B. L. and Zhuravlov, K. V. (2018), “Problems and prospects of small and medium-sized business development in Ukraine”, Bulletin of Transport and Industrial Economics, vol. 61, pp. 53–62.

Rodchenko, V. B. and Rekun, H. P. (2018), “Mechanisms of institutionalization of trust as a basis for innovative development of the business environment”, Zbirnyk naukovykh prats za pidsumkamy kruhloho stolu. Rozvytok pidpryiemnytstva v Ukraini: bezpeka zdiisnennia hospodarskoi diialnosti [Collection of scientific papers based on the results of the round table. Entrepreneurship development in Ukraine: security of economic activity], Pravo, Kharkiv, Ukraine, pp. 177–180.

forbes.ua: web-site (2022), “Losses of small and medium-sized businesses in the six weeks of the war are estimated at 6 64-85 billion – study”, available at: https://forbes.ua/news/zbitki-malogo-y-serednogo-biznesu-za-pershiy-misyats-otsi nyuyutsya-v-64-85-mlrd-doslidzhennya-10052022-5936 (accessed 18 May 2022).

Legislation of Ukraine: web-site (2022), “Decree of the president of Ukraine on the issue of the National Council for the restoration of Ukraine from the consequences of war”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266/2022#Text (accessed 20 May 2022).

biz.ligazakon.net: web-site (2022), “Changes in the import of goods to Ukraine and what is New brought by Law No. 2142-IX?”, available at: https://biz.ligazakon.net/analitycs/210761_zmni-shchodo-mportu-tovarv-v-ukranu-ta-shcho-novogo-prins-zakon--2142-ix (accessed 14 May 2022).

Ukrainian law: web-site (2022), “Changes to the state program “Affordable loans 5-7-9 %”, available at: https://ukrainepravo.com/news/ukraine/zminy-do-derzhavnoyi-programy-dostupni-kredyty-5-7-9/ (accessed 12 May 2022).

Entrepreneurship Development Fund: web-site (2022), “For businesses”, available at: https://bdf.gov.ua/uk/dlya-pidpryemstv (accessed 15 May 2022).

Economic truth: web-site (2022), “How the EU can already help Ukrainian businesses. Support tools”, available at: https://www.epravda.com.ua/p ublications/2022/05/17/687133/ (accessed 22 May 2022).

Ukrinform: web-site (2022), “More than 600 businesses have already moved under the relaxation program”, available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3494791-za-programou-relokacii-vze-pereihali-ponad-600-pidpriemstv.html (accessed 30 May 2022).

Переглядів статті: 604
Завантажень PDF: 406
Опубліковано
2022-04-26
Як цитувати
Дикань, В., & Фролова, Н. (2022). НАПРЯМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ У ВОЄННИЙ ЧАС. Економіка та суспільство, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-56
Розділ
ЕКОНОМІКА