ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, зовнішньоекономічна політика, міжнародна торгівля, світовий ринок, державне регулювання, воєнний стан

Анотація

Процедура регулювання зовнішньоекономічної діяльності (далі – ЗЕД) в умовах воєнного стану має певну специфіку, джерелом якої є обмеженість можливостей держави, як фінансових, так і фізичних. Визначено, що складність новоутворених в Україні обставин зумовлює потребу у пошуках нових механізмів впливу на ЗЕД, а також шляхів раціонального поєднання інструментів стимулювання і стримання міжнародної торгівельної активності держави. Такий баланс є важливим задля впорядкування доходів і витрат країни під час війни. Проте, сьогодні уся складність регулювання ЗЕД пов’язана із необхідністю обов’язкового збереження конкурентоспроможності держави на світовому ринку, а також максимізації доходів бюджету за умов обмежених можливостей для розвитку бізнесу і функціонування національної економіки. Визначено, що одними із основних засобів забезпечення реалізації державної зовнішньоекономічної політики є правові. Проте, складність використання правових інструментів полягає у їх еволюційному характері розвитку і постійній зміні, особливо в умовах війни, що, власне, спонукає трансформацію регуляторних механізмів і державної стратегії управління експортно-імпортною активністю.

Посилання

Іщук С. О., Полякова Ю. В., Процевят О. С. Структура та динаміка українського товарного експорту: регіональний вимір. Регіональна економіка. 2021. № 1. С. 20–28.

Іщук С. О., Созанський Л. Й. Структурні зміни у товарному експорті України: ризики та перспективи для національної економіки. Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю: Матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної конференції, 17 березня 2020 року / Упоряд. О. А. Іващенко. Київ : ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2020. С. 179–183.

Мельник О. Г., Передало Х. С., Горошко Ю. В. Оцінювання результативності управління зовнішньоекономічною діяльністю на основі цільових показників. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2021. № 2 (6). С. 72–81.

Горбаль Н. І., Гресько В. В., Гудима Р. В. Тенденції та перспективи розвитку українського експорту. Бізнес Інформ. 2019. № 1. С. 73–78.

Дунська А. Р., Грушка А. О. Вплив пандемії коронавірусу на експортну діяльність підприємств молочної галузі. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: збірник тез. доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 22 квітня 2021 р.). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. С. 154–155.

Міщенко Д. А., Міщенко Л. О. Теоретичні основи механізму державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 2. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1965

Зовнішня торгівля України 2020 / Державна служба статистики України, 2021. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/06/ztu_20_ue.pdf

Зовнішня торгівля України товарами у І кварталі 2022 року: експрес-випуск / Державна служба статистики України, 2022. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2022/05/3_4.pdf

Про правовий режим воєнного стану: Закон України №389-VIII від 12.05.2015. Офіційний вісник України. 2015. №46. С. 13. С. 1449.

Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України №959-XII від 16.04.1991. Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. №29. Ст. 377.

Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю: Розпорядження КМУ №188-р від 26.02.2022. Офіційний вісник України. 2022. №20. С. 20. Ст. 1068.

Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану: Постанова КМУ №314 від 18.03.2022. Офіційний вісник України. 2022. №26. С. 24. Ст. 1399.

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2005 р. № 362: Постанова КМУ №241 від 10.03.2022. Офіційний вісник України. 2022. №25. С. 385. Ст. 1324.

Про затвердження Тимчасового порядку ліцензування експорту деяких товарів, зазначених у додатку 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. №1424: Наказ Міністерства економіки України №393-22 від 10.03.2022. Офіційний вісник України. 2022. №20. С. 41. Ст. 1072.

Про перелік товарів критичного імпорту: Постанова КМУ №153 від 24.02.2022. Офіційний вісник України. 2022. №29. С. 7. Ст. 1562.

Деякі питання товарів критичного імпорту: Постанова КМУ №289 від 16.03.2022. Офіційний вісник України. 2022. №25. С. 449. Ст. 1357.

Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2022 рік: Постанова КМУ №1424 від 29.12.2021. Офіційний вісник України. 2021. №4. С. 238. Ст. 217.

Деякі питання митного оформлення окремих товарів, що ввозяться на митну територію України у період дії воєнного стану: Постанова КМУ №236 від 09.03.2022. Офіційний вісник України. 2022. №25. С. 330. Ст. 1318.

Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану: Постанова Правління НБУ №18 від 24.02.2022. Офіційний вісник України. 2022. №19. С. 317. Ст. 1042.

Про схвалення Експортної стратегії України («дорожньої карти» стратегічного розвитку торгівлі 2017-2021 рр.): Розпорядження Кабінету Міністрів України №1017-р від 27.12.2017. Офіційний вісник України. 2018. №11. С. 15. Ст. 398.

Ishhuk S. O., Poljakova Ju. V., Procevjat O. S. (2021) Struktura ta dynamika ukrajinsjkogho tovarnogho eksportu: reghionaljnyj vymir [Structure and dynamics of Ukrainian merchandise exports: regional dimension]. Reghionaljna ekonomika. № 1. S. 20–28.

Ishhuk S. O., Sozansjkyj L. J. (2020) Strukturni zminy u tovarnomu eksporti Ukrajiny: ryzyky ta perspektyvy dlja nacionaljnoji ekonomiky [Structural changes in Ukraine's merchandise exports: risks and prospects for the national economy]. Biznes-analityka v upravlinni zovnishnjoekonomichnoju dijaljnistju: Materialy VII Mizhnarodnoji naukovo-praktychnoji konferenciji, 17 bereznja 2020 roku / Uporjad. O. A. Ivashhenko. Kyjiv: DP «Informacijno-analitychne aghentstvo», S. 179–183.

Meljnyk O. Gh., Peredalo Kh. S., Ghoroshko Ju. V. (2021) Ocinjuvannja rezuljtatyvnosti upravlinnja zovnishnjoekonomichnoju dijaljnistju na osnovi ciljovykh pokaznykiv [Evaluation of the effectiveness of foreign economic activity management on the basis of target indicators]. Menedzhment ta pidpryjemnyctvo v Ukrajini: etapy stanovlennja i problemy rozvytku. №2 (6). S. 72–81.

Ghorbalj N. I., Ghresjko V. V., Ghudyma R. V. (2019) Tendenciji ta perspektyvy rozvytku ukrajinsjkogho eksportu [Trends and prospects for the development of Ukrainian exports]. Biznes Inform. № 1. S. 73–78.

Dunsjka A. R., Ghrushka A. O. (2021) Vplyv pandemiji koronavirusu na eksportnu dijaljnistj pidpryjemstv molochnoji ghaluzi [The impact of the coronavirus pandemic on the export activities of dairy enterprises]. Biznes, innovaciji, menedzhment: problemy ta perspektyvy: zbirnyk tez. dop. II Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (m. Kyjiv, 22 kvitnja 2021 r.). Kyjiv: KPI im. Ighorja Sikorsjkogho, S. 154–155.

Mishhenko D. A., Mishhenko L. O. (2021) Teoretychni osnovy mekhanizmu derzhavnogho reghuljuvannja zovnishnjoekonomichnoji dijaljnosti v Ukrajini [Theoretical bases of the mechanism of state regulation of foreign economic activity in Ukraine]. Derzhavne upravlinnja: udoskonalennja ta rozvytok. №2. Available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1965

Zovnishnja torghivlja Ukrajiny 2020 / Derzhavna sluzhba statystyky Ukrajiny, 2021. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/06/ztu_20_ue.pdf

Zovnishnja torghivlja Ukrajiny tovaramy u I kvartali 2022 roku: ekspres-vypusk / Derzhavna sluzhba statystyky Ukrajiny, 2022. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2022/05/3_4.pdf

Pro pravovyj rezhym vojennogho stanu: Zakon Ukrajiny №389-VIII vid 12.05.2015. Oficijnyj visnyk Ukrajiny. 2015. №46. S. 13. S. 1449.

Pro zovnishnjoekonomichnu dijaljnistj: Zakon Ukrajiny №959-XII vid 16.04.1991. Vidomosti Verkhovnoji Rady URSR. 1991. №29. St. 377.

Pro tymchasove zakryttja dejakykh punktiv propusku cherez derzhavnyj kordon ta punktiv kontrolju: Rozporjadzhennja KMU №188-r vid 26.02.2022. Oficijnyj visnyk Ukrajiny. 2022. №20. S. 20. St. 1068.

Dejaki pytannja zabezpechennja provadzhennja ghospodarsjkoji dijaljnosti v umovakh vojennogho stanu: Postanova KMU №314 vid 18.03.2022. Oficijnyj visnyk Ukrajiny. 2022. №26. S. 24. St. 1399.

Pro vnesennja zmin do postanovy Kabinetu Ministriv Ukrajiny vid 18 travnja 2005 r. №362: Postanova KMU №241 vid 10.03.2022. Oficijnyj visnyk Ukrajiny. 2022. №25. S. 385. St. 1324.

Pro zatverdzhennja Tymchasovogho porjadku licenzuvannja eksportu dejakykh tovariv, zaznachenykh u dodatku 5 do postanovy Kabinetu Ministriv Ukrajiny vid 29 ghrudnja 2021 r. №1424: Nakaz Ministerstva ekonomiky Ukrajiny №393-22 vid 10.03.2022. Oficijnyj visnyk Ukrajiny. 2022. №20. S. 41. St. 1072.

Pro perelik tovariv krytychnogho importu: Postanova KMU №153 vid 24.02.2022. Oficijnyj visnyk Ukrajiny. 2022. №29. S. 7. St. 1562.

Dejaki pytannja tovariv krytychnogho importu: Postanova KMU №289 vid 16.03.2022. Oficijnyj visnyk Ukrajiny. 2022. №25. S. 449. St. 1357.

Pro zatverdzhennja perelikiv tovariv, eksport ta import jakykh pidljaghaje licenzuvannju, ta kvot na 2022 rik: Postanova KMU №1424 vid 29.12.2021. Oficijnyj visnyk Ukrajiny. 2021. №4. S. 238. St. 217.

Dejaki pytannja mytnogho oformlennja okremykh tovariv, shho vvozjatjsja na mytnu terytoriju Ukrajiny u period diji vojennogho stanu: Postanova KMU №236 vid 09.03.2022. Oficijnyj visnyk Ukrajiny. 2022. №25. S. 330. St. 1318.

Pro robotu bankivsjkoji systemy v period zaprovadzhennja vojennogho stanu: Postanova Pravlinnja NBU №18 vid 24.02.2022. Oficijnyj visnyk Ukrajiny. 2022. №19. S. 317. St. 1042.

Pro skhvalennja Eksportnoji strateghiji Ukrajiny («dorozhnjoji karty» strateghichnogho rozvytku torghivli 2017-2021 rr.): Rozporjadzhennja Kabinetu Ministriv Ukrajiny №1017-r vid 27.12.2017. Oficijnyj visnyk Ukrajiny. 2018. №11. S. 15. St. 398.

Переглядів статті: 1867
Завантажень PDF: 1902
Опубліковано
2022-04-26
Як цитувати
Скрипник, С., Процевят, О., & Воронова, О. (2022). ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Економіка та суспільство, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-47
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають