МЕТОДИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ЗА РАХУНОК УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

  • Наталія Каличева Український державний університет залізничного транспорту
Ключові слова: якість, підприємства залізничного транспорту, конкурентоспроможність, управління, оцінка, ефективність, ринок, конкурентні переваги

Анотація

Стаття присвячена питанням ефективного розвитку підприємств залізничного транспорту в сучасних умовах господарювання. У дослідженні зазначено, що для забезпечення продуктивного розвитку та сталого положення на ринку транспортних послуг підприємства галузі повинні надавати транспортні послуги на високому рівні. Зазначено, що для підприємств залізничної галузі управління якістю є знаряддям забезпечення збільшення рівня конкурентоспроможності та зниження собівартості перевізного процесу. Досліджено, що визначення якості послуг є відносною категорією, тому й оцінка якості послуг має бути оптимальною, тим більше що оцінювати рівень якості послуг потрібно як з позиції виробника, так і з позиції споживача. Для забезпечення конкурентоспроможності підприємствам залізничного транспорту в сучасних умовах господарювання необхідно надавати споживачу можливість отримати більш якісний товар за ту саму ціну та, враховуючи наявні виробничі можливості, надавати транспортні послуги на найвищому рівні.

Посилання

Дикань В.Л. Обеспечение конкурентоустойчивости предприятия: монографія. Харьков: «Основа», 1995. 160 с.

Чекмасова І.А., Шатіло Д.М. Управління якістю підприємства: розвиток та проблеми впровадження. Вісник НТУ «ХПІ». 2013. № 7 (984). С. 167–173.

Євтушинський В., Махініч Г. Сучасний стан та проблеми забезпечення якості продукції на вітчизняних підприємствах. Вісник Київського національного університету і Т. Шевченко: Економіка. 2009. Вип.107–108. С. 59–63.

Шонбергер Р. Японские методы управления производством. М.: Экономика, 2006. 415 с.

Дикань О.В. Стратегічні орієнтири щодо удосконалення системи управління якістю на вітчизняних промислових підприємствах. Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник науково-практичних статей. 2015. № 52. С. 163–171.

Экономика железнодорожного транспорта: учеб. для вузов ж.-д. транспорта / Н.П. Терешина и др.; под ред. Н.П. Терёшиной, Б.М. Лапидуса, М.Ф. Трихункова. М.: УМЦ ЖДТ, 2006. 801 с.

Ейтутіс Г.Д. Теоретико-практичні основи реформування залізниць України: монографія. Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2009. 240 c

Поезд «Экспресс Киев-Борисполь» сломался на следующий день после первого рейса. URL: https://24tv.ua/ru/poezd_jekspress_kiev_borispol_slomalsja_na_sledujushhij_den_posle_pervogo_rejsa_n1073240

Каличева Н.Є., Вибойчекно Ю.С. Удосконалення управління витратами підприємств транспортної галузі в сучасних умовах. Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник науково-практичних статей. Харків: УкрДАЗТ, 2015. Вип. 52. С. 175–179.

Пономарьова Т.О., Супрягіна М.С. Якість послуг: якісні параметри оцінки. Маркетинг у Росії і за кордоном. 2005. № 1 (45). С. 47–49.

Проценко С. Оцінка задоволеності якістю послуги. URL: http://www.archive-online.ru/read/salespro/437

Моргулець О.Б. Менеджмент у сфері послуг: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 384 с.

Каличева Н.Є., Горохова В.А. Підходи до розробки та реалізації заходів щодо управління якістю на залізничному транспорті. Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник науково-практичних статей. Харків, УкрДУЗТ, 2018. № 63. С. 95–102.

Должанський І.З., Загорна Т.О. Конкурентоспроможність підприємства: навч. посіб. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 384 с.

Dykanj V.L. Obespechenye konkurentoustojchyvosty predpryjatyja: monoghrafija. Kharjkov: «Osnova», 1995. 160 s.

Chekmasova I. A., Shatilo D.M. Upravlinnja jakistju pidpryjemstva: rozvytok ta problemy vprovadzhennja. Visnyk NTU «KhPI». 2013. # 7 (984). S. 167–173.

Jevtushynsjkyj V., Makhinich Gh. Suchasnyj stan ta problemy zabezpechennja jakosti produkciji na vitchyznjanykh pidpryjemstvakh. Visnyk Kyjivsjkogho nacionaljnogho universytetu i.T.Shevchenko: Ekonomika. 2009. Vyp.107–108. S. 59–63.

Shonbergher R. Japonskye metodы upravlenyja proyzvodstvom. M.: Эkonomyka, 2006. 415 s. ;

Dykanj O.V. Strateghichni orijentyry shhodo udoskonalennja systemy upravlinnja jakistju na vitchyznjanykh promyslovykh pidpryjemstvakh. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti: zbirnyk naukovo-praktychnykh statej. 2015. # 52. S. 163–171.

Эkonomyka zheleznodorozhnogho transporta: ucheb. dlja vuzov zh.-d. transporta / N.P. Tereshyna y dr.; pod red. N.P. Terёshynoj, B.M. Lapydusa, M.F. Trykhunkova. M.: UMC ZhDT, 2006. 801 s.

Ejtutis Gh.D. Teoretyko-praktychni osnovy reformuvannja zaliznycj Ukrajiny: monoghrafija. Nizhyn: TOV «Vydavnyctvo «Aspekt-Polighraf», 2009. 240 c

Poezd "Эkspress Kyev-Boryspolj" slomalsja na sledujushhyj denj posle pervogho rejsa. URL: https://24tv.ua/ru/poezd_jekspress_kiev_borispol_slomalsja_na_sledujushhij_den_posle_pervogo_rejsa_n1073240

Kalycheva N.Je., Vybojchekno Ju.S. Udoskonalennja upravlinnja vytratamy pidpryjemstv transportnoji ghaluzi v suchasnykh umovakh. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti: zbirnyk naukovo-praktychnykh statej. Kharkiv: UkrDAZT, 2015. Vyp. 52. S. 175–179.

Ponomarjova T.O., Suprjaghina M.S. Jakistj poslugh: jakisni parametry ocinky. Marketyngh u Rosiji i za kordonom. 2005. # 1 (45). S. 47–49/

Procenko S. Ocinka zadovolenosti jakistju poslughy URL: http://www.archive-online.ru/read/salespro/437

Morghulecj O.B. Menedzhment u sferi poslugh: navch. posib. K.: Centr uchbovoji literatury, 2012. 384 s/

Kalycheva N.Je., Ghorokhova V.A. Pidkhody do rozrobky ta realizaciji zakhodiv shhodo upravlinnja jakistju na zaliznychnomu transporti. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti: zbirnyk naukovo-praktychnykh statej. Kharkiv, UkrDUZT, 2018. # 63. S. 95–102.

Dolzhansjkyj I.Z., Zaghorna T.O. Konkurentospromozhnistj pidpryjemstva: navch. posib. K.: Centr navchaljnoji literatury, 2006. 384 s.

Переглядів статті: 311
Завантажень PDF: 262
Опубліковано
2019-12-25
Як цитувати
Каличева, Н. (2019). МЕТОДИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ЗА РАХУНОК УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ . Економіка та суспільство, (20). вилучено із http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/13
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ