ВІДОБРАЖЕННЯ ЗБОРУ Й ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ В СИСТЕМІ ОБЛІКУ

Ключові слова: облік, система обліку, витрати, трансакційні витрати, синергетичний підхід

Анотація

У статті розглянуто сутність синергетичного напрямку досліджень. Розкрито різні підходи вчених-дослідників, щодо методик збору й обробки інформації трансакційних витрат в системі обліку. Аналіз розглянутих методик свідчить, що оскільки трансакційні витрати розподілені між великою кількістю рахунків і складно виокремити такі витрати, що призводить до здійснення відповідальними працівниками трудомісткої роботи, зазначено, що недоцільно виділяти окремий рахунок для відображення трансакційних витрат у системі рахунків. Висвітлено основні вимоги до джерел інформації про трансакційні витрати в системі обліку (порівнянність; об’єктивність і достовірність; повнота; доступність). Визначено, що в будь-якій обліковій програмі, призначеній для автоматизації обліку підприємства, необхідно додати інформацію (модуль) про трансакційні витрати. Запропоновано групування трансакційних витрат для цілей автоматизованого обліку в чотири блоки та розкрито їх сутність.

Посилання

Пушкар М.С. Метатеорія обліку або якою повинна стати теорія : моногр. Тернопіль : Карт-бланш, 2007. 359 с.

Кузнецова С.А. Синергетичний розвиток управлінського обліку: підходи, принципи, трансформації. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2012. № 1 С. 131–137.

Максімова В.Ф. Розвиток бухгалтерського обліку в Україні: синергетичний підхід. Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. Вип. 250, т. IV. Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. С. 52–58.

Боримська К.П. До проблеми відображення зовнішнього середовища в системі рахунків бухгалтерського обліку: реалії та перспективи. Міжнародний збірник наукових праць. 2011. Вип. 1(19). С. 76–89. (Серія : Бухгалтерський облік, контроль і аналіз).

Вуйців М. Відповідність системи внутрішньогосподарського контролю сучасним потребам менеджменту. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2011. Вип. 130. С. 50–53. (Серія : Економіка).

Замазій О.В. Проблеми обліку трансакційних витрат у діяльності суб’єктів господарювання. Научные труды ДонНТУ. 2004. Вып. 70. С. 95–100. (Серия: Экономическая).

Ющак Ж.М. Трансакційні витрати договірного процесу: облікове відображення. Вісник ЖДТУ. 2010. № 2(52). C. 219–221.

Шепеленко О.В. Трансакционные издержки в переходной экономике: проблемы теории и практики : монография. МОН Украины, Донецк. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского. Донецк, 2007. 360 с.

Лысенко Л.И., Сухенко Е.И. О сущности и классификации трансакционных издержек. Вісник СевДТУ. 2008. Вип. 92. С. 134–138. (Серія : Економіка і фінанси).

Корнеева Т.А. Трансакционные и трансформационные издержки в системе функционирования консолидированных групп предприятий. Аудит и финансовый анализ. 2006. № 4. С. 131–135.

Шигун М.М. Бухгалтерський облік трансакційних витрат: проблеми визначення поняття і класифікації. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2009. Вип. 2(14). С. 224–234. (Серія : Бухгалтерський облік, контроль і аналіз).

Ющак Ж.М. Методичні підходи до відображення трансакційних витрат у системі бухгалтерського обліку. Вісник Університету банківської справи Національного банку України. 2011. № 1(10). С. 275–279.

Бородкін О.С. Про формування і облік собівартості продукції за ринкових умов. Бухгалтерський облік і аудит. 2002. № 3. С. 32–41.

Pushkar M.S. (2007), Metateoriia obliku abo iakoiu povynna staty teoriia: monohr. [Metatheory of accounting or what the theory should be: monogf.], Ternopil' : Kart-blansh, Ukraine.

Kuznecova T.V. (2012), “Synergistic development of management accounting: approaches, principles, transformations”, Visnyk Natsional'noho universytetu «L'vivs'ka politekhnika», vol. 1, pp. 131–137.

Maksimova V.F. (2009), “Development of accounting in Ukraine: synergistic approach”, Ekonomika: problemy teorii ta praktyky: zb. nauk. prats', vol. 250, no. IV, pp. 52–58.

Borymska K.P. (2011), “To the problem of displaying the external environment in the system of accounting accounts: realities and prospects”, Mizhnarodnyj zbirnyk naukovykh prats', vol. 1 (19), pp. 76–89.

Vuytsiv M. (2011), “Compliance of the internal economic control system with modern management needs”, Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, vol. 130, pp. 50–53.

Zamaziy O.V. (2004), “Problems of accounting for transaction costs in the activities of business entities”, Nauchnye trudy DonNTU, vol. 70, pp. 95–100.

Yuschak J.M. (2010), “Transaction costs of the contractual process: accounting reflection”, Visnyk ZhDTU, vol. 2(52), pp. 219–221.

Shepelenko O.V. (2007), Transaktsyonnye yzderzhky v perekhodnoj ekonomyke: problemy teoryy y praktyky: monohr. [Transaction Costs in Transition Economy: Problems of Theory and Practice: Monograph], Donetsk, Ukraine.

Lysenko L. I. (2008), “On the Essence and Classification of Transaction Costs”, Visnyk SevDTU, vol. 92, pp. 134–138.

Korneeva T.A. (2006), “Transactional and Transformational Costs in the System of Functioning of Consolidated Groups of Enterprises”, Audyt y fynansovyj analyz, vol. 4, pp. 131–135.

Shigun M.M. (2009), “Accounting of transaction costs: problems of defining the concept and classification”, Problemy teorii ta metodolohii bukhhalters'koho obliku, kontroliu i analizu, vol. 2(14), pp. 224–234.

Yuschak J.M. (2011), “Methodical approaches to the display of transaction costs in the accounting system”, Visnyk Universytetu bankivs'koi spravy Natsional'noho banku Ukrainy, vol. 1(10), pp. 275–279.

Borodkin O.S. (2002), “On formation and accounting of cost of production under market conditions”, Bukhhalters'kyj oblik i audyt, vol. 3, pp. 32–41.

Переглядів статті: 644
Завантажень PDF: 110
Опубліковано
2022-04-26
Як цитувати
Бонарев, В. (2022). ВІДОБРАЖЕННЯ ЗБОРУ Й ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ В СИСТЕМІ ОБЛІКУ. Економіка та суспільство, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-37
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ