ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ: ПРИНЦИПИ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ

  • Наталія Мединська Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0003-2573-0205
Ключові слова: економічний механізм, природокористування, конвергенція, інституціоналізація, архітектоніка, метод

Анотація

У статті представлено авторський концепт розроблення комплексу принципів та перспективних напрямів формальної та неформальної інституціоналізації економічного механізму природокористування в умовах трансформації глобальної природоохоронної архітектоніки та децентралізації. Дослідження показали, що комплекс принципів формування економічного механізму природокористування охоплює принципи: системності, пропорційності, планомірності, невиснажливості, децентралізації, конвергенції, синергії, інституціональної узгодженості, отримання глобальних вигод. Обґрунтовано, що перерахований комплекс принципів має виступати підґрунтям здійснення інституціоналізації додаткових методів, інструментів та важелів регуляторного впливу. Встановлено, що у зв’язку з умонтуванням національної моделі екологічного регулювання у глобальну природоохоронну архітектоніку вирішального значення при формуванні сучасного економічного механізму природокористування набуває врахування принципу конвергенції.

Посилання

Бардась В. Удосконалення фіскального регулювання природокористування крізь призму досягнення фіскального оптимуму Лаффера. Економіст. 2013. № 10. С. 42–45.

Голян В.А. Інституціональне середовище водокористування: сучасний стан та механізми вдосконалення : монографія. Луцьк: Твердиня, 2009. 592 c.

Дребот О.І., Гадзало А.Я. Елементи економічного механізму раціонального природокористування та охорони навколишнього природного середовища. Економіка природокористування і охорони довкілля. 2016. С. 186–191.

Коняхіна Т.В. Формування економічного механізму вирішення проблем природокористування. Проблеми економіки. 2013. № 2. C. 306–311.

Савчук В.В. Організаційно-економічні засади впровадження механізму раціоналізації аграрного природокористування в зоні осушення. Агросвіт. 2018. № 8. С. 48–56.

Сакаль О.В. Інструменти фінансово-економічного регулювання природокористування в умовах поглиблення інституціональних трансформацій. Економіка і суспільство. 2017. Випуск 13. С. 930–937.

Мединська Н.В. Трансформація екологічного оподаткування в контексті інвестиційного забезпечення модернізації природоохоронної інфраструктури. Інвестиції: практика та досвід. 2022. № 4. С. 48–53. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2022.4.48

Bardas V. (2013) Udoskonalennia fiskalnoho rehuliuvannia pryrodokorystuvannia kriz pryzmu dosiahnennia fiskalnoho optymumu Laffera [Improving the fiscal regulation of nature through the prism of achieving the fiscal optimum Laffer]. Ekonomist, 10, 42–45.

Holian V.A. (2009) Instytutsionalne seredovyshche vodokorystuvannia: suchasnyi stan ta mekhanizmy vdoskonalennia : monohrafiia [Institutional environment of water use: current state and mechanisms of improvement: monograph]. Lutsk: Tverdynia.

Drebot O.I., Hadzalo A.Ia. (2016) Elementy ekonomichnoho mekhanizmu ratsionalnoho pryrodokorystuvannia ta okhorony navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha [Elements of the economic mechanism of rational nature use and environmental protection]. Ekonomika pryrodokorystuvannia i okhorony dovkillia, 186–191.

Koniakhina T.V. (2013) Formuvannia ekonomichnoho mekhanizmu vyrishennia problem pryrodokorystuvannia [Formation of an economic mechanism for solving problems of nature management]. Problemy ekonomiky, 2, 306–311.

Savchuk V.V. (2018) Orhanizatsiino-ekonomichni zasady vprovadzhennia mekhanizmu ratsionalizatsii ahrarnoho pryrodokorystuvannia v zoni osushennia [Organizational and economic principles of implementation of the mechanism of rationalization of agrarian nature management in the drainage zone]. Ahrosvit, 8, 48–56.

Sakal O.V. (2017) Instrumenty finansovo-ekonomichnoho rehuliuvannia pryrodokorystuvannia v umovakh pohlyblennia instytutsionalnykh transformatsii [Tools of financial and economic regulation of nature management in the conditions of deepening institutional transformations]. Ekonomika i suspilstvo, 13, 930–937.

Medynska N.V. (2022) Transformatsiia ekolohichnoho opodatkuvannia v konteksti investytsiinoho zabezpechennia modernizatsii pryrodookhoronnoi infrastruktury [Transformation of environmental taxation in the context of investment support for the modernization of environmental infrastructure]. Investytsii: praktyka ta dosvid, 4, 48–53. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2022.4.48

Переглядів статті: 311
Завантажень PDF: 165
Опубліковано
2022-04-26
Як цитувати
Мединська, Н. (2022). ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ: ПРИНЦИПИ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ. Економіка та суспільство, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-27
Розділ
ЕКОНОМІКА