СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВОДОКОРИСТУВАННЯ З ДОТРИМАННЯМ ПРИНЦИПІВ ВОДНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

Ключові слова: водна безпека, водні ресурси, якість питної води, водокористування, водозабезпечення, питне водопостачання, національна безпека

Анотація

У статті основна увага акцентується на вирішенні проблем водної безпеки через впровадження комплексу дієвих заходів та інструментів, що сприятимуть раціональному водокористуванню. Авторами систематизовані ризики реалізації базових принципів водної безпеки в контексті показників та ключових пріоритетів реалізації 6 Цілі сталого розвитку та Протоколу про воду та здоров’я в Україні. Виділені ключові компоненти, аналіз яких необхідний для проведення соціально-економічного обґрунтування рівня водної безпеки, запропоновані заходи забезпечення водної безпеки, а також сучасні підходи до водокористування використання, які ґрунтуються на підтримці екологічної безпеки країни, раціональному використанні природних ресурсів, зменшенні забруднення навколишнього середовища та збереженні й відтворенні природного середовища проживання людини.

Посилання

Хвесик М.А., Голян В.А. Раціоналізація водокористування в комунальному господарстві: реалії та перспективи. Економіка та держава. 2008. № 9. С. 39–43. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2008_9_13 (дата звернення: 04.02.2022).

Лобода Н., Козлов М. Оцінка водних ресурсів річок України за середніми статистичними моделями траекторій змін клімату RCP4.5 та RCP8.5 у період 2021–2050 роки. Український гідрометеорологічний журнал. 2020. № 25. C. 93–104.

Загальна теорія здоров’я та здоров’язбереження : колективна монографія / за заг. ред. проф. Ю. Д. Бойчука. Харків : Вид. Рожко С. Г., 2017. 488 с.

Кичко І.І. Макроекономічний механізм фінансування охорони здоров'я. Фінанси України. 2003. № 4. С. 71–77.

Кичко І.І., Холодницька А.В. Раціональне водокористування в контексті забезпечення населення якісною питною водою, збереження здоров’я та тривалості життя. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2021. № 2 (26). С. 7–17.

Авраменко Н.Л., Сагайдак І.С., Чорна Т.М. Економіка водокористування: стан, проблеми, перспективи : монографія. Київ : ТОВ «7БЦ», 2018. 138 с.

Деревяго И.П., Дубенок В.П. Экономические инструменты управления водными ресурсами и объектами и водохозяйственными системами в Республике Беларусь : тематические материалы проекта «Водная инициатива ЕС плюс для Восточного партнерства». Минск : БГТУ, 2019. 304 с.

Цвєткова Г. Протокол про воду і здоров’я як інструмент водної безпеки. 23.03.2020. ECOBUSINESS. Екологія підприємства. 2020. № 2. URL: https://ecolog-ua.com/news/protokol-pro-vodu-i-zdorovya-yak-instrument-vodnoyi-bezpeky.

Цілі сталого розвитку. Глобальний договір ООН в Україні. URL: https://globalcompact.org.ua/pro-nas/tsili-stijkogo-rozvytku/.

Аналітична записка. Аналіз актуальних чинників погіршення якості питного водопостачання в контексті національної безпеки України. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/nacionalna-bezpeka/analiz-aktualnikh-chinnikiv-pogirshennya-yakosti-pitnogo.

Водна ініціатива Європейського Союзу для країн Східного партнерства (ИІЄС+): Результат 1 ENI/2016/372-403. Національні цільові показники до протоколу про воду та здоров’я в Україні та заходи їх досягнення. Україна. UNECE. 2019. 52 c.

Кичко І.І. Соціально-економічні детермінанти особистих потреб. Чернігів : Чернігівський державний технологічний університет, 2013. 333с.

Безрукова Д.А., Джумагазиев А.А., Мясищева А.Б., Шелкова О.А. Качество питьевой воды и заболеваемость атопической патологией у детей и подростков, проживающих в условиях йодного дефицита и антропогенного загрязнения окружающей среды. Экология человека. 2010. № 6. С. 24–29.

Иксанова Т.И., Малышева А.Г., Растянников Е.Г. Гигиеническая оценка комплексного действия хлороформа питьевой воды. Гигиена и санитария. 2006. № 2. С. 8–12.

Khvesyk, M.A., Holyan, V.A. (2008). Ratsionalizatsiya vodokorystuvannya v komunal’nomu hospodarstvi: realiyi ta perspektyvy [Rationalization of water use in public utilities: realities and prospects]. Ekonomika ta derzhava, no. 9, pp. 39–43. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2008_9_13 (accessed 04.02.2022) (in Ukrainian)

Loboda, N., Kozlov, M. (2020). Otsinka vodnykh resursiv richok Ukrayiny za serednimy statystychnymy modelyamy traektoriy zmin klimatu RCP4.5 ta RCP8.5 u period 2021–2050 roky [Estimation of water resources of rivers of Ukraine according to average statistical models of climate change trajectories RCP4.5 and RCP8.5 in the period 2021–2050]. Ukrayins‘kyy hidrometeorolohichnyy zhurnal, no. 25, pp. 93–104. (in Ukrainian)

Boychuk, Yu.D. (Ed.). (2017). Zahalʹna teoriya zdorov’ya ta zdorov’yazberezhennya [General theory of health and health conservation] : collective monograph. Kharkiv: Rozhko S.G., 488 p. (in Ukrainian)

Kychko, I.I. (2003). Makroekonomichnyy mekhanizm finansuvannya okhorony zdorov'ya [Macroeconomic mechanism of health care financing]. Finansy Ukrayiny, no. 4, pp. 71–77. (in Ukrainian)

Kychko, I.I., Kholodnytsʹka, A.V. (2021). Ratsionalʹne vodokorystuvannya v konteksti zabezpechennya naselennya yakisnoyu pytnoyu vodoyu, zberezhennya zdorovya ta tryvalosti zhyttya [Rational water use in the context of providing the population with quality drinking water, maintaining health and life expectancy]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnya, no. 2 (26), pp. 7–17. (in Ukrainian)

Avramenko, N.L., Sahaydak, I.S., Chorna, T.M. (2018). Ekonomika vodokorystuvannya: stan, problemy, perspektyvy [Economics of water use: state, problems, prospects] : monograph. Kyiv: LLC «7BTS», 138 p. (in Ukrainian)

Derevyago, I.P., Dubenok, V.P. (2019). Ekonomicheskiye instrumenty upravleniya vodnymi resursami i ob'yektami i vodokhozyaystvennymi sistemami v Respublike Belarus' [Economic Instruments for the Management of Water Resources and Facilities and Water Management Systems in the Republic of Belarus]. Thematic materials of the project «Vodnaya initsiativa YES plyus dlya Vostochnogo partnerstva». Minsk : BGTU, 304 p. (in Russian)

Tsvyetkova, H. (2020). Protokol pro vodu i zdorov’ya yak instrument vodnoyi bezpeky [Water and Health Protocol as a tool for water safety]. ECOBUSINESS. Ekolohiya pidpryyemstva, no. 2. Retrieved March 23, 2020. Retrieved from: https://ecolog-ua.com/news/protokol-pro-vodu-i-zdorovya-yak-instrument-vodnoyi-bezpeky (in Ukrainian)

Tsili staloho rozvytku. Hlobalʹnyy dohovir OON v Ukrayini [Sustainable development goals. UN Global Compact in Ukraine]. Retrieved from: https://globalcompact.org.ua/pro-nas/tsili-stijkogo-rozvytku/ (in Ukrainian)

Analitychna zapyska. Analiz aktualʹnykh chynnykiv pohirshennya yakosti pytnoho vodopostachannya v konteksti natsionalʹnoyi bezpeky Ukrayiny [Analytical note. Analysis of current factors of deteriorating quality of drinking water supply in the context of national security of Ukraine]. Retrieved from: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/nacionalna-bezpeka/analiz-aktualnikh-chinnikiv-pogirshennya-yakosti-pitnogo (in Ukrainian)

Vodna initsiatyva Yevropeysʹkoho Soyuzu dlya krayin Skhidnoho partnerstva (YIYES+): Rezulʹtat 1 ENI/2016/372-403 [European Union Water Initiative for the Eastern Partnership (ИІЄС+): Result 1 ENI/2016/372-403]. Natsionalʹni tsilʹovi pokaznyky do protokolu pro vodu ta zdorovʺya v Ukrayini ta zakhody yikh dosyahnennya. Ukraine. UNECE, 2019, 52 p.

Kychko, I.I. (2013). Sotsialʹno-ekonomichni determinanty osobystykh potreb [Socio-economic determinants of personal needs]. Chernihiv: Chernihivsʹkyy derzhavnyy tekhnolohichnyy universytet, 333 p. (in Ukrainian)

Bezrukova, D.A., Dzhumagaziyev, A.A., Myasishcheva, A.B., Shelkova, O.A. (2010). Kachestvo pit'yevoy vody i zabolevayemost' atopicheskoy patologiyey u detey i podrostkov, prozhivayushchikh v usloviyakh yodnogo defitsita i antropogennogo zagryazneniya okruzhayushchey sredy [The quality of drinking water and the incidence of atopic pathology in children and adolescents living in conditions of iodine deficiency and anthropogenic environmental pollution]. Ekologiya cheloveka – Human Ecology, no. 6, pp. 24–29. (in Russian)

Iksanova, T.I., Malysheva, A.G., Rastyannikov, Ye.G. (2006). Gigiyenicheskaya otsenka kompleksnogo deystviya khloroforma pit'yevoy vody [Hygienic assessment of the complex action of drinking water chloroform]. Gigiyena i sanitariya – Hygiene and sanitation, no. 2, pp. 8–12. (in Russian)

Переглядів статті: 231
Завантажень PDF: 230
Опубліковано
2022-04-26
Як цитувати
Кичко, І., & Холодницька, А. (2022). СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВОДОКОРИСТУВАННЯ З ДОТРИМАННЯМ ПРИНЦИПІВ ВОДНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-26
Розділ
ЕКОНОМІКА