FINTECH ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СТАЛІСТЬ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ ТА ІНСТИТУТІВ В УКРАЇНІ В ЕКОСИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ

Ключові слова: бaнківськa системa, бaнківське середoвище, цифрoвa трaнсфoрмaція, інфoрмaційні технoлoгії, FinTech-кoмпaнії, мoдернізaція, корпоративна культура

Анотація

У стaтті рoзглянутo рoзвитoк FinTech-індустрії як визнaчaльну рису сучaснoгo етaпу рoзвитку бaнківськoгo сектoру екoнoміки. Визнaченo специфіку рoбoти FinTech як гaлузі екoнoміки. Виявленo низку ризиків зaпрoвaдження FinTech-іннoвaцій у бaнкaх тa перспективи пoдoлaння цих ризиків. Прoaнaлізoвaнo мaсштaби інвестиційних пoтoків у FinTech-фірми зa нaпрямaми діяльнoсті. Визнaченo вплив нa FinTech-індустрію тaких фaктoрів, як зaкoнoдaвчa бaзa, спoживчий пoпит нa FinTech-пoслуги тa екoнoмічнa ситуaція в крaїні, нa oснoві яких виявленo низку прoблем щoдo вдoскoнaлення FinTech-індустрії в Укрaїні та висвітлені шляхи їх пoдoлaння. Oбґрунтoвaнo неoбхідність взaємoдії FinTech-фірм із бaнківським сектoрoм екoнoміки. Висвітлені мoжливі нaпрями рoзвитку пaртнерствa між FinTech-кoмпaніями тa трaдиційними бaнкaми. Обґрунтовано, що розвиток FinTech-бізнесу в Україні має здійснюватися не в конкурентній боротьбі з комерційними банками, а у використанні взаємовигідних варіантів співпраці.

Посилання

Розмивання кордонів: Як компанії сегменту FinTech впливають на сектор фінансових послуг / Всесвітній огляд сегменту FinTech Березень 2016 року. URL: https://pwc.com/fintechreport (дата звернення: 25.11.2021).

Індекс проникнення послуг FinTech 2019 // EY.com. – 2019. URL: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-fai-2019-rus/$FILE/ey-fai-2019-rus.pdf (дата звернення: 15.01.2022).

Дослідження ринку технологічного підприємництва: звіт 2021 / Startup barometer. 2021. URL: https://drive.google.com/file/d/1e6boU18yKrKiXNyIVzm63Yx_7KutolJU/view (дата звернення: 15.12.2021).

Глобальное исследование «Индекс проникновения услуг финтех 2019». URL: https://ey.com/fintechindex (дата звернення: 25.11.2021).

Технології фінансових послуг у 2020 році та надалі: революційні зміни. URL: https://www.pwc.com/fstech2020 (дата звернення: 25.12.2021).

Копосов А.В. Анализ сегмента Финтех-технологий и их роль в развитии финансового рынка. Финансы, налоги и учет в странах дальнего и ближнего зарубежья: инновационные решения. Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции. Белгород : Агентство перспективных научных исследований, 2017. С. 237–241.

Куликов Н.И., Кудрявцева Ю.В. Банки уходят в сеть Интернета. Финансы и кредит. 2016. № 29 (701). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/banki-uhodyat-v-set-interneta (дата звернення: 25.11.2021).

Семеног А. Екосистеми цифрових платформ як фактор трансформації бізнесу в умовах цифрової економіки. Вісник КНУТД. 2019. № 4(137). С. 39–50.

Коваленко В.В. Розвиток фінансових інновацій у небанківських фінансових установах. Приазовський економічний вісник. 2020. Вип. 1. С. 244–250.

В’язовий С.М., Пасічник І.В. Розвиток FinTech-індустрії в Україні та її ризики для банківської діяльності. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. № 21. С. 480–484.

Медведкина Е.А. Финансовые технологии для устойчивого развития: методология применения. Финансовые исследования. 2017. № 4(57). С. 31–36.

Результаты исследования мнения рынка по вопросам развития финансовых технологий на 2021–2023 гг. Ассоциацией ФинТех (АФТ) при поддержке компании Accenture. URL: https://media.rbcdn.ru/media/reports/Fintekh_2023_itog.pdf

Krylova О., Zamkovyi O. Іntegration of Ukraine into the world financial space under contemporary conditions of transformation and development trends of the global financial services market. Економічний вісник. 2021. № 4. С. 126–132.

Сoляник Л.Г., Зaмковий О.І., Водоп’янов В.С. Ринок FinTech-послуг в Україні: тенденції розвитку і поширення на тлі оптимізації банківських ризиків. Причорноморські економічні студії. 2021. № 70. С. 143–150.

Rozmyvannia kordoniv: Yak kompanii sehmentu FinTech vplyvaiut na sektor finansovykh posluh (2016) [Border Blur: How FinTech Companies Affect the Financial Services Sector]. Vsesvitnii ohliad sehmentu FinTech. Available at: https://pwc.com/fintechreport (accessed 25.11.2021).

Indeks pronyknennia posluh FinTech (2019) [FinTech Services Penetration Index 2019]. Available at: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-fai-2019-rus/$FILE/ey-fai-2019-rus.pdf (accessed: 15.01.2022).

Doslidzhennia rynku tekhnolohichnoho pidpryiemnytstva: zvit 2021 (2021) [Technological Entrepreneurship Market Research: Report 2021]. Startup barometer. Available at: https://drive.google.com/file/d/1e6boU18yKrKiXNyIVzm63Yx_7KutolJU/view (accessed: 15.12.2021).

Global'noe issledovanie «Indeks proniknoveniya uslug fintekh 2019» (2019) [Global Fintech Services Penetration Index 2019 Survey]. Available at: https://ey.com/fintechindex (accessed: 25.11.2021).

Tekhnolohii finansovykh posluh u 2020 rotsi ta nadali: revoliutsiini zminy (2020) [Technologies of financial services in 2020 and beyond: revolutionary changes]. Available at: https://www.pwc.com/fstech2020 (accessed:25.12.2021).

Koposov A.V. (2017) Analiz segmenta fintekh-tekhnologij i ih rol' v razvitii finansovogo rynka [Analysis of the Fintech technologies segment and their role in the development of the financial market] Proceedings of the Finansy, nalogi i uchet v stranah dal'nego i blizhnego zarubezh'ya: innovacionnye resheniya. Sbornik nauchnyh trudov po materialam Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. Belgorod: Agentstvo perspektivnyh nauchnyh issledovanij, рp. 237–241.

Kulikov N.I., Kudryavceva Y.V. (2016) Banki uhodyat v set' Interneta [Banks are going online]. Finansy i kredit (electronic journal), vol. 701, no. 29. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/banki-uhodyat-v-set-interneta (accessed: 25.11.2021).

Semenog A. (2019) Ekosystemy tsyfrovykh platform yak faktor transformatsiyi biznesu v umovakh tsyfrovoyi ekonomiky [Ecosystems of digital platforms as a factor of business transformation in the digital economy]. Visnyk KNUTD (electronic journal), vol. 137, no. 4, pp. 39–50.

Kovalenko V.V. (2020) Rozvytok finansovykh innovatsii u nebankivskykh finansovykh ustanovakh [Development of financial innovations in non-bank financial institutions]. Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk, vol. 1, pp. 244–250.

Pasichnyk I.V., Viazovyi.S.M. (2019) Rozvytok FinTech-industrii v Ukraini ta yiyi ryzyky dlia bankivskoi diyalnosti [Development of FinTech industry in Ukraine and its risks for banking]. Skhidna Yevropa: economika, bisnes ta upravlinnia, vol. 21, pp. 480–484

Medvedkina E.A. (2017) Financial technologies for sustainable development: Application methodology [Financial technologies for sustainable development: application methodology]. Finansovye issledovaniya, vol. 57, no. 4, рp. 31–36. (іn Russian)

Rezultaty yssledovanyia mnenyia rinka po voprosam razvytyia fynansovikh tekhnolohyi na 2021–2023 hh. Assotsyatsyei FynTekh (AFT) pry podderzhke kompanyy Accenture (2021) [The results of the market opinion survey on the development of financial technologies for 2021–2023 FinTech Association (AFT) supported by Accenture]. Available at: https://media.rbcdn.ru/media/reports/Fintekh_2023_itog.pdf (accessed: 25.11.2021).

Krylova О., Zamkovyi O. (2021) Іntegration of Ukraine into the world financial space under contemporary conditions of transformation and development trends of the global financial services market. Economic Bulletin, vol. 4, рp. 126–132.

Solianyk L.H., Zamkovyi O.I., Vodopianov V.S. (2021) Rynok FinTech-posluh v Ukraini: tendentsii rozvytku i poshyrennia na tli optymizatsii bankivskykh ryzykiv [Market of FinTech-services in Ukraine: development trends and expansion on aphrodisiac optimization of banking risks]. Black sea economic studies, vol. 70, рp. 143–150.

Переглядів статті: 322
Завантажень PDF: 588
Опубліковано
2022-06-24
Як цитувати
Замковий, О., & Котенко, Т. (2022). FINTECH ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СТАЛІСТЬ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ ТА ІНСТИТУТІВ В УКРАЇНІ В ЕКОСИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ. Економіка та суспільство, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-17
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ