СУТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ ТА СУЧАСНИЙ СТАН АВІАЦІЙНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

  • Ірина Аберніхіна Інститут промислових та бізнес технологій Українського державного університету науки і технологій https://orcid.org/0000-0003-0692-1276
Ключові слова: авіаперевезення, авіаційне страхування, особливості авіаційного страхування, комплекс авіаційних ризиків, стан розвитку галузі

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням визначення сутності категорії «авіаційне страхування». Обґрунтовано, що особливості даного виду страхування пов’язані зі специфічними ризиками, які можуть спричинити катастрофічні для компанії наслідки зі значними збитками внаслідок їх кумулятивного характеру. Проаналізовано та узагальнено сутність поняття «авіаційне страхування» у наукових публікаціях. Доведено, що авіаційне страхування включає комплекс ризиків, що відносяться до кількох галузей страхування. Проаналізовано та зроблено висновок, що страхування авіаційних ризиків в Україні характеризується значною кількістю ліцензованих страховиків, яка є завеликою на нинішньому етапі розвитку авіаційного страхування в нашій країні. Запропоновано, з метою захисту інтересів і страхувальників, і страховиків обмежити їх кількість на державному рівні з урахуванням економічної доцільності та рівня розвитку авіаційного страхування.

Посилання

Страхування авіаційних ризиків. Aon. Better Decisions – Commercial Risk – Health – Reinsurance – Wealth. Aon. URL: https://www.aon.com/ukraine/solutions/risk-insurance-solutions/aviation-risk-insurance.jsp (дата звернення: 12.05.2022).

Заєць О. М. Глобалізація міжнародних економічних відносин та її вплив на інститут обов’язкового авіаційного страхування ризиків в Україні. URL: https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/31643/1/Заєць%20О.М..pdf (дата звернення: 11.05.2022).

Звіт про діяльність Державної авіаційної служби України за 2021 рік. Київ, 2022. 20 с. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik-2018/zvit2021/zvit-derjavia-2021.pdf (дата звернення: 11.05.2022).

Балабанова Г. Авіаційне страхування як чинник розвитку авіаційної галузі України у світовому господарстві. URL: https://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/53172/1/Балабанова%20Г.П.%20авіаційне%20страхування.pdf (дата звернення: 10.05.2022).

Про страхування : Закон України від 18.11.2021 р. № 1909-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1909-20#Text (дата звернення: 11.05.2022).

Страхові поняття та терміни. Страхова компанія "Еталон". URL: http://www.etalon.ua/help_client/terms/ (дата звернення: 12.05.2022).

Світлична О. Сучасний стан та перспективи розвитку авіаційного страхування в Україні. Вісник соціально-економічних досліджень. 2012. № 1. С. 351–360.

Слободянюк О.В., Орлов В.М. Авіаційне страхування: теоретичний аспект. Abstracts ІІ International scientific-practical conference «FINANCE: THEORY AND PRACTICE» : Зб. наук. пр., м. Київ. Київ, 2021. С. 165–168.

Герасименко І.М., Задерака Д.М. Сучасний стан та проблеми розвитку авіаційного страхування в Україні. Abstracts ІІ International scientific-practical conference «FINANCE: THEORY AND PRACTICE» : Зб. наук. пр., м. Київ. Київ, 2021. С. 147–149.

Гаврилішин А. Правове регулювання авіастрахування в Україні. Сучасне право в епоху соціальних змін : Матеріали ХІ Міжнар. науково-практ. конф., м. Київ, 26 лют. 2021 р. С. 226–228.

Рейтинг страхових компаній України – ТОП 100 – Фориншурер. Фориншурер – страхование в Украине. Новости страхования. Рейтинг страховых компаний. URL: https://forinsurer.com/ratings/nonlife (дата звернення: 12.05.2022).

Авіа КАСКО – рейтинг страхових компаній України за 9 місяців 2021 р. – ТОП 100 – фориншурер. Фориншурер – страхование в Украине. Новости страхования. Рейтинг страховых компаний. URL: https://forinsurer.com/ratings/nonlife/21/9/50 (дата звернення: 12.05.2022).

Strakhuvannia aviatsiinykh ryzykiv [Aviation risk insurance]. Retrieved from 6https://www.aon.com/ukraine/solutions/risk-insurance-solutions/aviation-risk-insurance.jsp.

Zaiets O.M. (n.d.). Hlobalizatsiia mizhnarodnykh ekonomichnykh vidnosyn ta yii vplyv na instytut oboviazkovoho aviatsiinoho strakhuvannia ryzykiv v Ukraini [Globalization of international economic relations and its impact on the institution of compulsory aviation risk insurance in Ukraine]. Retrieved from: https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/31643/1/Заєць%20О.М..pdf (in Ukrainian)

Zvit pro diialnist Derzhavnoi aviatsiinoi sluzhby Ukrainy za 2021 rik [Report on the activities of the State Aviation Service of Ukraine for 2021]. Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik-2018/zvit2021/zvit-derjavia-2021.pdf.

Balabanova H. (n.d.). Aviatsiine strakhuvannia yak chynnyk rozvytku aviatsiinoi haluzi Ukrainy u svitovomu hospodarstvi [Aviation insurance as a factor in the development of the aviation industry of Ukraine in the world economy]. Retrieved from: https://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/53172/1/Балабанова%20Г.П.%20авіаційне%20страхування.pdf (in Ukrainian)

Pro strakhuvannia : Zakon Ukrainy (2021). [Law of Ukraine on November 18, 2021 № 1909-IX]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1909-20#Text

Strakhovi poniattia ta terminy [Insurance Concepts and Terms]. Retrieved from: http://www.etalon.ua/help_client/terms/.

Svitlychna O. (2012) Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku aviatsiinoho strakhuvannia v ukraini [Current state and prospects of aviation insurance development in Ukraine]. Socio-Economic Research Bulletin, 1, 351–360. Retrieved from: http://vsed.oneu.edu.ua/files/full/1_44_2012/351-360.pdf (in Ukrainian)

Slobodianiuk O.V., Orlov V.M. (2021) Aviatsiine strakhuvannia: teoretychnyi aspekt [Aviation insurance: theoretical aspect]. Abstracts ІІ International scientific-practical conference «FINANCE: THEORY AND PRACTICE» (Kyiv, 2021) (pp. 165–168). (in Ukrainian)

Herasymenko I.M., Zaderaka D.M. (2021) Suchasnyi stan ta problemy rozvytku aviatsiinoho strakhuvannia v Ukraini. [Current state and problems of aviation insurance development in Ukraine]. Abstracts ІІ International scientific-practical conference «FINANCE: THEORY AND PRACTICE» (Kyiv, 2021) (pp. 147–149). (in Ukrainian)

Havrylishyn A. (2021) Pravove rehuliuvannia aviastrakhuvannia v Ukraini [Legal regulation of aviation insurance in Ukraine]. Suchasne pravo v epokhu sotsialnykh zmin : Materialy KhI Mizhnar. naukovo-prakt. konf. – XІ International Scientific Conference «MODERN LAW IN THE ERA OF SOCIAL TRANSFORMATION» (Kyiv, February 26 th, 2021) (pp. 226–228) (in Ukrainian)

Reitynh strakhovykh kompanii Ukrainy [Rating of insurance companies of Ukraine]. Retrieved from: https://forinsurer.com/ratings/nonlife.

Avya KASKO – reitynh strakhovykh kompanii ukrainy za 9 mesiatsev 2021 h. [Avia CASCO – rating of insurance companies of Ukraine for 9 months of 2021]. Retrieved from: https://forinsurer.com/ratings/nonlife/21/9/50.

Переглядів статті: 224
Завантажень PDF: 178
Опубліковано
2022-04-26
Як цитувати
Аберніхіна, І. (2022). СУТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ ТА СУЧАСНИЙ СТАН АВІАЦІЙНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-8
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ