ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ МЕДИЧНОГО КИСНЮ У ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

  • Лідія Безкоровайна Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0002-0423-0626
Ключові слова: заклад охорони здоров’я, комунальне некомерційне підприємство, медичний кисень, киснева станція, тара для кисню, виробництво кисню

Анотація

Стаття присвячена особливостям обліку медичного кисню у закладах охорони здоров’я – комунальних некомерційних підприємствах. На сьогодні заклади мають можливість купувати кисень як за власні кошти, так і за кошти цільового фінансування (з бюджету або від благодійників). Крім того ще одним варіантом є надходження кисню безоплатно шляхом централізованого постачання. Тому, у статті проаналізовано та систематизовано схеми відображення в обліку придбання (отримання) медичного кисню залежно від джерел такого придбання. Визначено особливості обліку тари для кисню, адже тара є обов’язковою складовою для зберігання і транспортування кисню, тому має бути відображена в обліку. Досліджено організацію обліку кисню, який виготовляють у закладах охорони здоров’я з використанням кисневих станцій. Запропоновано порядок формування собівартості кисню під час його виробництва та визначення його вартості для оприбуткування.

Посилання

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій : наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 № 291. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99#Text (дата звернення: 05.05.2022).

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» : наказ Міністерства фінансів України від 20.10.1999 № 246. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99#Text (дата звернення: 05.05.2022).

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» : наказ Міністерства фінансів України від 27.04.2000 № 92. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00#Text (дата звернення: 07.05.2022).

Методичні рекомендації ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я : наказ Міністерства охорони здоров’я України від 09.09.2014 № 635. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0635282-14#Text (дата звернення: 03.05.2022).

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів : наказ Міністерства фінансів України від 30.09.2003 р. № 561. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0561201-03#Text (дата звернення: 07.05.2022).

Instrukcia pro zastosuvannya Planu rahunkiv bukhhalterskoho obliku aktiviv, capital, zobovyazan i hospodarskih operaciy pidpriemstv i orhanizaciy : nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 30.11.1999. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99#Text (accessed 05 May 2022).

Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 9 «Zapasy» : nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 20.10.1999. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99#Text (accessed 05 May 2022).

Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 7 «Osnovni zasoby» : nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 27.04.2000. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00 (accessed 07 May 2022).

Metodichni recomendacii vedennya obliku likarskih zasobiv ta medichnih vyrobiv u zakladah ohorony zdorovya : nakaz Ministerstva ohorony zdorovya Ukrainy vid 09.09.2014. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0635282-14#Text (accessed 03 May 2022).

Metodichni recomendacii z bukhhalterskoho obliku osnovnih zasobiv : nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 30.09.2003. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0561201-03#Text (accessed 07 May 2022).

Переглядів статті: 163
Завантажень PDF: 553
Опубліковано
2022-04-26
Як цитувати
Безкоровайна, Л. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ МЕДИЧНОГО КИСНЮ У ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я. Економіка та суспільство, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-9
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ