СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

Ключові слова: сільські території, людський капітал, компоненти людського капіталу, трудовий потенціал, робоча сила

Анотація

В статті людський капітал розглянуто як узагальнена кількість існуючих характеристик людських ресурсів міських та сільських територій. Ці характеристики ми було оцінено за 5 компонентами: демографічна, соціальна, економічна, культурно-освітня та трудовий потенціал. Вивчаючи демографічну компоненту людського капіталу сільських та міських територій за період незалежності України, потрібно відмітити наступні структурні зміни: 1) Зменшення кількості населення; 2) Збільшення частки населення на міських територіях; 3) Зменшення частки населення віком до 14 років; 4) Збільшення частки населення віком старше 65 років; 5) Перевищення частки жінок. Аналіз соціальної компоненти людського капіталу демонструє, що на сільських територіях кількість осіб пенсійного віку зменшилася, а їх частка поступово збільшується. Економічна компонента людського капіталу демонструє динаміку до поступового зростання. Компонента трудового потенціалу людського капіталу характеризується непропорційним зменшенням робочої сили. В загалом, відповідно до проведеного аналізу всіх компонент, людський капітал як сільських та міських територій знаходиться в задовільному стані.

Посилання

Bollman R.D. Human capital and rural development: what are the linkages? 1999. No 39. 35 p.

Goldin C., Katz L.F. The Incubator of Human Capital: The NBER and the Rise of the Human Capital Paradigm. Cambridge: National Bureau of Economic Research, 2020. No 26909. 26 p.

Аналітична довідка з питань державної політики у галузі освіти. «Фінансово-бюджетна сталість в процесі впровадження «Нової української школи». Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Світовий банк. Вашингтон, 2020. 42 с. URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/585361535952712175/pdf/129687-WP-P166106-Ukrainian-PUBLICB-Education-Policy-Note-UA-2018-07-18-A4-for-INTERNET.pdf (дата звернення: 12.05.2022)

Демографічна та соціальна статистика. Правосуддя та злочинність. Правопорушення (1990-2020) / Державна служба статистики України. URL: https://bit.ly/3uyzMJh (дата звернення: 12.05.2022).

Економічна активність населення України 2020 / Economic Activity of Population in Ukraine 2020 : стат. збірник. Київ : Держстат України, 2021.

Жеребило І.В. Соціальна політика держави як регулятор розвитку соціальної сфери: теоретико-методологічні аспекти. Проблеми економіки. 2020. Вип. 1. С. 283 – 289.

Злочинність в Україні. Електронна енциклопедія Вікіпедія : веб-сайт. URL: https://cutt.ly/qDkHT1T (дата звернення: 12.05.2022).

Природний рух населення України за 2020 рік : стат. збірник. Київ : Держстат України, 2021. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/06/zb_prn_2020.pdf.

Робоча сила України 2020 : стат. збірник. Київ : Держстат України, 2021. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/07/zb_r_s_2020.pdf (дата звернення: 12.05.2022).

Розподіл постійного населення України за статтю та віком на 1 січня 2021 / Resident Population of Ukraine by Sex and Age, as of January 1, 2021 : стат. збірник. Київ : Держстат України, 2021. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/06/zb_rpn21_ue.pdf (дата звернення: 12.05.2022).

Соціальний захист населення України у 2020 році : стат. збірник. Київ : Держстат України, 2021. URL: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/07/zb_szn_2020.pdf (дата звернення: 12.05.2022).

Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів : національна доповідь / за ред. Е.М. Лібанової, М.А. Хвесика. Київ : ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. 776 с.

Статистичний огляд соціально-економічного становища України за 2021 рік : стат. збірник. Київ : Держстат України, 2021. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2022/dop/02/dop_21_u.pdf (дата звернення: 12.05.2022).

Чисельність наявного населення України на 1 січня 2021 року : стат. збірник. Київ : Держстат України, 2021. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/05/zb_chuselnist%202021.pdf (дата звернення: 12.05.2022).

Bollman R.D. (1999) Human capital and rural development: what are the linkages, no. 39, 35 p.

Goldin C., Katz L.F. (2020) The Incubator of Human Capital: The NBER and the Rise of the Human Capital Paradigm. Cambridge: National Bureau of Economic Research, no. 26909, 26 p.

Mizhnarodnyi bank rekonstruktsii ta rozvytku, Svitovyi bank (2020) Analitychna dovidka z pytan derzhavnoi polityky u haluzi osvity. «Finansovo-biudzhetna stalist v protsesi vprovadzhennia «Novoi ukrainskoi shkoly» [Ukraine Education Policy Note : Introducing the New Ukrainian School in a Fiscally Sustainable Manner]. Vashynhton, 42 p. Available at: http://documents.worldbank.org/curated/en/585361535952712175/pdf/129687-WP-P166106-Ukrainian-PUBLICB-Education-Policy-Note-UA-2018-07-18-A4-for-INTERNET.pdf (accessed May 12, 2022). (in Ukrainian)

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2021) Demohrafichna ta sotsialna statystyka. Pravosuddia ta zlochynnist. Pravoporushennia (1990-2020) [Demographic and social statistics. Justice and crime. Offenses (1990-2020)], Kyiv : Derzhstat Ukrainy. Available at: https://bit.ly/3uyzMJh (accessed May 12, 2022). (in Ukrainian)

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2020) Ekonomichna aktyvnist naselennia Ukrainy 2020 [Economic Activity of Population in Ukraine 2020], Kyiv : Derzhstat Ukrainy. (in Ukrainian)

Zherebylo I.V. (2020) Sotsialna polityka derzhavy yak rehuliator rozvytku sotsialnoi sfery: teoretyko-metodolohichni aspekty [Social policy of the state as a regulator of the development of the social sphere: theoretical and methodological aspects]. Problemy ekonomiky, no. 1, pp. 283 – 289. (in Ukrainian)

Zlochynnist v Ukraini. Elektronna entsyklopediia Vikipediia [Crime in Ukraine. Electronic encyclopedia Wikipedia]. Available at: https://cutt.ly/qDkHT1T (accessed May 12, 2022). (in Ukrainian)

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2021) Pryrodnyi rukh naselennia Ukrainy za 2020 rik [Natural movement of the population of Ukraine in 2020], Kyiv : Derzhstat Ukrainy. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/06/zb_prn_2020.pdf (accessed May 12, 2022). (in Ukrainian)

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2021) Robocha syla Ukrainy 2020 [Labor force of Ukraine 2020], Kyiv : Derzhstat Ukrainy. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/07/zb_r_s_2020.pdf (accessed May 12, 2022). (in Ukrainian)

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2021) Rozpodil postiinoho naselennia Ukrainy za stattiu ta vikom na 1 sichnia 2021 [Resident Population of Ukraine by Sex and Age, as of January 1, 2021], Kyiv : Derzhstat Ukrainy. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/06/zb_rpn21_ue.pdf (accessed May 12, 2022). (in Ukrainian)

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2021) Sotsialnyi zakhyst naselennia Ukrainy u 2020 rotsi [Social protection of the population of Ukraine in 2020], Kyiv : Derzhstat Ukrainy. Available at: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/07/zb_szn_2020.pdf (accessed May 12, 2022). (in Ukrainian)

Libanovoi E.M., Khvesyka M.A. (eds.) (2014) Sotsialno-ekonomichnyi potentsial staloho rozvytku Ukrainy ta yii rehioniv [Socio-economic potential of sustainable development of Ukraine and its regions]. natsionalna dopovid [a national report]. Kyiv : DU IEPSR NAN Ukrainy, 776 p. (in Ukrainian)

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2021) Statystychnyi ohliad sotsialno-ekonomichnoho stanovyshcha Ukrainy za 2021 rik [Statistical review of the socio-economic situation in Ukraine in 2021], Kyiv : Derzhstat Ukrainy. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2022/dop/02/dop_21_u.pdf (accessed May 12, 2022). (in Ukrainian)

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2021) Chyselnist naiavnoho naselennia Ukrainy na 1 sichnia 2021 roku [Number of Present Population of Ukraine, as of January 1, 2021], Kyiv : Derzhstat Ukrainy. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/05/zb_chuselnist%202021.pdf (accessed May 12, 2022). (in Ukrainian)

Переглядів статті: 247
Завантажень PDF: 175
Опубліковано
2022-04-26
Як цитувати
Пивовар, П., & Пивовар, А. (2022). СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-13
Розділ
ЕКОНОМІКА