ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНИХ КОНФЛІКТІВ

  • Василь Горбачук Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України https://orcid.org/0000-0001-5619-6979
  • Сеїт-Бекір Сулейманов Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України https://orcid.org/0000-0002-7141-6113
  • Людмила Батіг Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України https://orcid.org/0000-0002-8731-8454
Ключові слова: технологія, суперництво, конкуренція, сприйняття, виграш

Анотація

Категорія конфлікту охоплює не лише війну, але й також злочинність, судочинство, трудові спори (зокрема страйки та локаути). Теорія обміну і теорія конфлікту є рівнозначними гілками економічного аналізу: теорія обміну основана на контрактних і взаємних виграшах, а теорія конфлікту − на суперництві за асиметричну перевагу. Заслуговують уваги різноманітні аналітичні варіанти моделювання конфліктної рівноваги, наприклад, для фактичних військових дій чи озброєного мирного співіснування. Можна показати, що вибір між розгортанням і згортанням конфлікту визначається перевагами, можливостями і сприйняттями. Технологію конфлікту можна вважати певним фактором економічної діяльності. Живі істоти скрізь конкурують за засоби для свого існування. Конкуренцію, яка стає достатньо інтенсивною, називають конфліктом, коли суперники намагаються нашкодити, вивести з ладу чи зруйнувати один одного.

Посилання

Cooter R., Marks S., Mnookin R. Bargaining in the shadow of the law. Journal of Legal Studies. 1982. 11 (2). P. 225−251.

Hirshleifer J. Theorizing about conflict. Handbook of defense economics. Vol. 1. K.Hartley, T.Sandler (eds.) North Holland, 1995. P. 163−187.

Горбачук В.М., Руренко О.Г., Ястремський О.І. Військові експорт та імпорт України й сусідніх держав, а також нейтральних континентальних держав ЄС і Швейцарії у 1998–2005 рр. Євроатлантична безпека – нові виклики (29 листопада 2006 р., Київ). Київ: УАЗТ, 2006. С. 23–25.

Горбачук В.М., Чумаков Б.М. Сетевые эффекты юридических услуг. Modelare matematica, optimizare si tehnologii informationale. Part II. Chisinau, Moldova: Academia de transporturi, informatica si comunicatii, 2014. С. 122–132.

Горбачук В.М., Дунаєвський М.С., Сирку А.А., Сулейманов С.-Б. До розробки сучасних конкурсів. Теорія прийняття рішень. Ужгород : УжНУ, 2019. С. 15–16.

Горбачук В.М. Емпіричні питання економіки оборони. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: економічні науки. 2014. Вип. 5. Ч. 1. С. 48–54.

Горбачук В.М. Економіка оборони. Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2014. Т. 19. Вип. 1/1. С. 39–43.

Горбачук В.М., Гаркуша Н.І. Стратегія узагальненого лідерства у розв’язанні класичного парадоксу для симетричної дуополії. PDMU-2007 (17–22 вересня 2007 р., Новий Світ, Україна). Київ : КНУ ім. Т. Шевченка, 2007. С. 50–52.

Gorbachuk V.M. The mixed strategy of cooperation and generalized leadership for outputs of symmetric duopoly. Journal of Automation and Information Sciences. 2007. V. 39. № 7. P. 68–74.

Gorbachuk V.M. The prisoner’s dilemma solved for a symmetric duopoly. XII international scientific Kravchuk conference (15–17 May, 2008). V. II. Kyiv: National Technical University of Ukraine «KPI», 2008. P. 47.

Горбачук В.М. Досконалі рівноваги підігор. Обчислювальна та прикладна математика. Київ : КНУ імені Т. Шевченка, 2013. С. 98–101.

Dixit A. Strategic behavior in contests. American Economic Review. 1987. 77 (5). P. 891−898.

Baik K.H., Shogren J.F. Strategic behavior in contests: comment. American Economic Review. 1992. 82 (1). P. 359−362.

Горбачук В.М., Сирку А.А., Сулейманов С.-Б. Теорія організації конкурсів. Комп’ютерна математика. 2019. № 1. С. 38–48.

Gorbachuk V.M. Equilibria of international public goods. Education and science and their role in social and industrial progress of society. Kyiv: Alexander von Humboldt Foundation, 2014. P. 13–14.

Горбачук В.М. Моделювання рівноваг в альянсах спільного громадського продукту. Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2014. Т. 19. Вип. 2/6. С. 161–164.

Горбачук В.М. Альянси чистого і спільного громадського продукту. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: економічні науки. 2014. Вип. 6. Ч. 1. С. 46–51.

Kreps D.M., Milgrom P., Roberts J., Wilson R. Rational cooperation in the finitely repeated Prisoner’s Dilemma. Journal of Economic Theory. 1982. 27 (2). P. 245−252.

Wolfson M. Notes on economic warfare. Conflict Management and Peace Science. 1985. 8 (2). P. 1−19.

Горбачук В.М., Макаренко О.С. Особливості прийняття рішень людиною для розв’язання складних міждисциплінарних проблем. Системні дослідження та інформаційні технології. 2017. № 3. С. 73–87.

Hamilton W.D. The genetical evolution of social behavior. II. Journal of Theoretical Biology. 1964. 7 (1). P. 17−52.

Daly M., Wilson M. Homicide. Hawthorne, NY: Aldine de Gruyter, 1988. 328 p.

Горбачук В.М., Макаренко О.С. Нейрофізіологія прийняття рішень людиною. VII Конгрес Українського товариства нейронаук. Київ : Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України, 2017. С. 82.

Горбачук В.М., Сирку А.А., Сулейманов С.-Б. Ірраціональність і раціональність у прийнятті рішень. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2017. Вип. 2 (08). Ч. 2. С. 132–136

Wittman D. How a war ends: a rational model approach. Journal of Conflict Resolution. 1979. 23 (4). P. 743−763.

Hirshleifer J. The dark side of the force. Economic Inquiry. 1994. 32 (1). P. 1−10.

Hirshleifer J. Conflict and rent-seeking success functions: ratio vs. difference models of relative success. Public Choice. 1989. 63 (2). P. 101−112.

Cooter R., Marks S., Mnookin R. (1982) Bargaining in the shadow of the law. Journal of Legal Studies, vol. 11 (2), pp. 225−251.

Hirshleifer J. (1995) Theorizing about conflict. Handbook of defense economics. Vol. 1. K. Hartley, T. Sandler (eds.) North Holland, pp. 163−187.

Gorbachuk V.M., Rurenko O.H., Yastremskyi O.I. (2006) Viiskovi eksport ta import Ukrainy y susidnikh derzhav, a takozh neitralnykh kontynentalnykh derzhav YeS i Shveitsarii u 1998–2005 rr. [Military exports and imports of Ukraine and neighboring countries, as well as neutral continental states of the EU and Switzerland in 1998-2005]. Yevroatlantychna bezpeka – novi vyklyky (29 lystopada 2006 r., Kyiv). Kyiv: UAZT, pp. 23–25. (in Ukrainian)

Gorbachuk V.M., Chumakov B.M. (2014) Setevye jeffekty juridicheskih uslug [Network effects of judicial services]. Modelare matematica, optimizare si tehnologii informationale. Part II. Chisinau, Moldova: Academia de transporturi, informatica si comunicatii, pp. 122–132. (in Russian)

Gorbachuk V.M., Dunaievskyi M.S., Syrku A.A., Suleimanov S.-B. (2019) Do rozrobky suchasnykh konkursiv [To development of modern contests]. Teoriia pryiniattia rishen. Uzhhorod: UzhNU, pp. 15–16. (in Ukrainian)

Gorbachuk V.M. (2014) Empirychni pytannia ekonomiky oborony [Empirical issues of defense economics]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: ekonomichni nauky, vol. 5, part 1, pp. 48–54. (in Ukrainian)

Gorbachuk V.M. (2014) Ekonomika oborony [Defense economics]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomika, tom 19, vol. 1/1, pp. 39–43. (in Ukrainian)

Gorbachuk V.M., Garkusha N.I. (2007) Stratehiia uzahalnenoho liderstva u rozviazanni klasychnoho paradoksu dlia symetrychnoi duopolii [A strategy of generalized leadership in solving the classical paradox for a symmetric duopoly]. PDMU-2007 (17–22 veresnia 2007 r., Novyi Svit, Ukraina). Kyiv: KNU im. T.Shevchenka, pp. 50–52. (In Ukrainian)

Gorbachuk V.M. (2007) The mixed strategy of cooperation and generalized leadership for outputs of symmetric duopoly. Journal of Automation and Information Sciences, vol. 39, № 7, pp. 68–74.

Gorbachuk V.M. (2008) The prisoner’s dilemma solved for a symmetric duopoly. XII international scientific Kravchuk conference (15–17 May, 2008). V. II. Kyiv: National Technical University of Ukraine «KPI», p. 47.

Gorbachuk V.M. (2013) Doskonali rivnovahy pidihor [Subgame perfect equilibria]. Obchysliuvalna ta prykladna matematyka. Kyiv: KNU imeni T. Shevchenka, pp. 98–101. (in Ukrainian)

Dixit A. (1987) Strategic behavior in contests. American Economic Review, vol. 77 (5), pp. 891−898.

Baik K.H., Shogren J.F. (1992) Strategic behavior in contests: comment. American Economic Review, vol. 82 (1), pp. 359−362.

Gorbachuk V.M., Syrku A.A., Suleimanov S.-B. (2019) Teoriia orhanizatsii konkursiv [Theory for organization of contests]. Kompiuterna matematyka, vol. 1, pp. 38–48. (in Ukrainian)

Gorbachuk V.M. (2014) Equilibria of international public goods. Education and science and their role in social and industrial progress of society. Kyiv: Alexander von Humboldt Foundation, pp. 13–14.

Gorbachuk V.M. (2014) Modeliuvannia rivnovah v aliansakh spilnoho hromadskoho produktu [Modeling of equilibria in alliances of common public product]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomika, tom 19, vol. 2/6, pp. 161–164. (in Ukrainian)

Gorbachuk V.M. (2014) Aliansy chystoho i spilnoho hromadskoho produktu [Alliances of pure and joint public product]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: ekonomichni nauky, vol. 6, part 1, pp. 46–51. (in Ukrainian)

Kreps D.M., Milgrom P., Roberts J., Wilson R. (1982) Rational cooperation in the finitely repeated Prisoner’s Dilemma. Journal of Economic Theory, vol. 27 (2), pp. 245−252.

Wolfson M. (1985) Notes on economic warfare. Conflict Management and Peace Science, vol. 8 (2), pp. 1−19.

Gorbachuk V.M., Makarenko O.S. (2017) Osoblyvosti pryiniattia rishen liudynoiu dlia rozviazannia skladnykh mizhdystsyplinarnykh problem [The features of human decision making for complex interdisciplinary problems solution], Systemni doslidzhennia ta informatsiini tekhnolohii, vol. 3, pp. 73–87. (in Ukrainian)

Hamilton W.D. (1964) The genetical evolution of social behavior. II. Journal of Theoretical Biology, vol. 7 (1), pp. 17−52.

Daly M., Wilson M. (1988) Homicide. Hawthorne, NY: Aldine de Gruyter, 328 p.

Gorbachuk V.M., Makarenko O.S. (2017) Neirofiziolohiia pryiniattia rishen liudynoiu [Neurophysiology of human decision making]. VII Konhres Ukrainskoho tovarystva neironauk. Kyiv: Instytut fiziolohii im. O.O.Bohomoltsia NAN Ukrainy, p. 82. (in Ukrainian)

Gorbachuk V.M., Syrku A.A., Suleimanov S.-B. (2017) Irratsionalnist i ratsionalnist u pryiniatti rishen [Irrationality and rationality in decision making]. Ekonomichnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii, vol. 2 (08), part 2, pp. 132–136. (in Ukrainian)

Wittman D. (1979) How a war ends: a rational model approach. Journal of Conflict Resolution, vol. 23 (4), pp. 743−763.

Hirshleifer J. (1994) The dark side of the force. Economic Inquiry, 32 (1), pp. 1−10.

Hirshleifer J. (1989) Conflict and rent-seeking success functions: ratio vs. difference models of relative success. Public Choice, 63 (2), pp. 101−112.

Переглядів статті: 164
Завантажень PDF: 99
Опубліковано
2022-04-26
Як цитувати
Горбачук, В., Сулейманов, С.-Б., & Батіг, Л. (2022). ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНИХ КОНФЛІКТІВ. Економіка та суспільство, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-1