ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДУАЛЬНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Ключові слова: економіка вищої школи, навчальний процес, фахові компетенції, освіта, якість освіти, дуальна освіта

Анотація

Багаторічний український досвід переконливо засвідчив, що реформи (де б вони й коли б не відбувалися, хто б їх не започатковував) лише тоді мають пристойні шанси на успіх, коли спираються на надійне інституціональне підґрунтя. Теж саме стосується й модернізації вищої освіти, яка триває без зупинки аж з моменту набуття країною незалежності. Один з красномовних прикладів – безрезультатні, на жаль, спроби поширити на заклади вищої освіти концептуальні принципи дуальної освіти. Здавалося б, вивчили більш-менш ґрунтовно практику її застосування в Німеччині, схвалили розпорядженням Кабінету Міністрів «Концепцію підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти» і зупинилися, ніби й не було позитивних намірів та оптимістичних сподівань. Усвідомлюючи, що проблема потребує якнайшвидшого вирішення, автори поставили собі за мету ініціювати дискусію, наслідком якої стане вихід з глухого кута, у якому опинилися вітчизняні заклади вищої освіти.

Посилання

Марценюк Л.В., Груздєва О.В. Дуальна освіта як засіб ефективного поєднання теорії та практики. Економіка та держава. 2021. № 3. С. 58–65.

Шебанін В.С. Дуальна форма освітньої підготовки висококваліфікованих фахівців для аграрної сфери України. Економіка АПК. 2018. № 7. С. 5–15.

Кравчнко О. Дуальна освіта в Україні: від концепції до практики. Молодий вчений. 2021. № 2. С. 64–69.

Зінченко С.М., Зінченко А.Л. Дуальна освіта як запорука соціального партнерства у професійній підготовці випускників вишів: зарубіжний досвід. Наукові записки, серія: «Педагогічні науки». 2021. № 192. URL: https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/article/view/760

Закон України «Про вищу освіту». Верховна Рада України, 2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text.

Про схвалення Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти: розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 р. № 660-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/660-2018-%D1%80#Text.

Положення про дуальну форму здобуття вищої та фахової перед вищої освіти. Міністерство освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2019/06/25/1 polozhennya-pro-dualnu-formu.docx.

Про затвердження Положення про Державну службу зайнятості. Наказ № 2663 від 16.12.2020 р. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. 2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1305-20#Text.

Положення про порядок організації та проведення дуального навчання у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова. Миколаїв. 2019. URL: https://bit.ly/3HTAHdd.

Ausbildungsverbünde. Betriebear beiteninder Lehrling sausbildung zusammen. URL: https://www.wko.at/service/t/bildung-lehre/Ausbildungsverbuende.html.

Martseniuk L.V., Hruzdieva O.V. (2021) Dualna osvita yak zasib efektyvnoho poiednannia teorii ta praktyky. Ekonomika ta derzhava. № 3. Рр. 58–65.

Shebanin V.S. (2018) Dualna forma osvitnoi pidhotovky vysokokvalifikovanykh fakhivtsiv dlia ahrarnoi sfery Ukrainy. Ekonomika APK. № 7. Рр. 5–15.

Kravchnko O. (2021) Dualna osvita v Ukraini: vid kontseptsii do praktyky. Molodyi vchenyi. № 2. Рр. 64–69.

Zinchenko S.M., Zinchenko A.L. (2021) Dualna osvita yak zaporuka sotsialnoho partnerstva u profesiinii pidhotovtsi vypusknykiv vyshiv: zarubizhnyi dosvid. Naukovi zapysky, seriia: «Pedahohichni nauky». № 192. URL: https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/article/view/760

Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu». Verkhovna Rada Ukrainy, 2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text.

Pro skhvalennia Kontseptsii pidhotovky fakhivtsiv za dualnoiu formoiu zdobuttia osvity: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 19.09.2018, № 660-r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/660-2018-%D1%80#Text.

Polozhennia pro dualnu formu zdobuttia vyshchoi ta fakhovoi pered vyshchoi osvity. Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2019/06/25/1 polozhennya-pro-dualnu-formu.docx.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Derzhavnu sluzhbu zainiatosti. Nakaz № 2663 vid 16.12.2020. Ministerstvo rozvytku ekonomiky, torhivli ta silskoho hospodarstva Ukrainy. 2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1305-20#Text.

Polozhennia pro poriadok orhanizatsii ta provedennia dualnoho navchannia u Natsionalnomu universyteti korablebuduvannia imeni admirala Makarova. Mykolaiv. 2019. URL: https://bit.ly/3HTAHdd.

Ausbildungsverbünde. Betriebear beiteninder Lehrling sausbildung zusammen. URL: https://www.wko.at/service/t/bildung-lehre/Ausbildungsverbuende.html

Переглядів статті: 216
Завантажень PDF: 150
Опубліковано
2022-04-26
Як цитувати
Канаш, О. (2022). ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДУАЛЬНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Економіка та суспільство, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-4
Розділ
ЕКОНОМІКА