ФОРМУВАННЯ ЕКОСИСТЕМИ КОМПАНІЇ ЯК ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ БІЗНЕСУ

Ключові слова: екосистема, бізнес, бізнес-екосистема, компанія, ресурси

Анотація

У статті розглянуто можливості формування нової бізнес-моделі – екосистеми як основи стійкості бізнесу. Виокремлено основні характеристики форми організації бізнесу. Зазначено, що екосистема включає сукупність елементів, які динамічно розвиваються, взаємодіють між собою для досягнення єдиної мети, наведено переваги та недоліки. На формування екосистеми впливає запровадження нових інноваційних знань. Цифровізація просуває ідею розвитку екосистем і дозволяє реалізувати її через використання цифрових платформ. Для виявлення тенденції розвитку необхідні відповідні індикатори розвитку, які підлягають вимірюванню. Аналіз і оцінка функціонування бізнес-екосистеми здійснюється за трьома параметрами: продуктивність, стійкість та інноваційність. Узагальнення параметрів функціонування екосистеми компаніїї та метрики для вимірювання результативності на середньо- та довгострокову перспективу дає можливість простежити чотири основні принципи побудови та організації таких систем: складність, самоорганізація, коеволюція та адаптація.

Посилання

Бистряков І.К. Платформна економіка просторових бізнес-екосистем як інноваційний тренд сталого розвитку. Наука та наукознавство. 2019. № 3(195). С. 3–25. DOI: https://doi.org/10.15407/sofs2019.03.003

Івахненко І.С. Інноваційна екосистема як драйвер економічного розвитку країни. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2019. Вип. 40. С. 137–145.

Котко О.К. Інноваційна екосистема як нова парадигма інноваційного розвитку економіки. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2016. Вип. 7 (1). С. 52–56.

Лановська Г.І. Інноваційна екосистема: сутність та принципи. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 11. С. 257–262. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/11_ukr/43.pdf (дата звернення: 12.03.2022)

Семеног А.Ю. Екосистеми цифрових платформ як фактор трансформації бізнесу в умовах цифрової економіки. Вісник КНУТД. Серія Економічні науки. 2019. № 4 (137). С. 39–50. DOI: https://doi.org/10.30857/2413-0117.2019

Федулова Л.І., Марченко О.С. Інноваційні екосистеми: сутність та методологічні засади формування. Економічна теорія та право. 2015. № 2(21). С. 21–33.

Moore J. F. Predators and Prey: A New Ecology of Competition. Harvard Business Review. 1993. Vol. 71. № 3. Р. 75–86.

Bystryakov I.K., Klynovyy D.V. (2019) Platformna ekonomika prostorovykh biznes-ekosystem yak innovatsiynyy trend staloho rozvytku [Platform economics of spatial business-ecosystems as an innovative trend of sustainable development]. Nauka ta naukoznavstvo, 3(195), 3–25. DOI: https://doi.org/10.15407/sofs2019.03.003 (in Ukrainian)

Ivakhnenko I.S. (2019) Innovative ecosystem as a driver of economic development of the country [Innovatsiina ekosystema yak draiver ekonomichnoho rozvytku krainy]. Ways to increase the efficiency of construction in the formation of market relations, 40, 137–145. (in Ukrainian)

Kotko O.K. (2016) Innovation ecosystem as a new paradigm of economic innovative development [Innovatsiina ekosystema yak nova paradyhma innovatsiinoho rozvytku ekonomiky]. Odessa National University Herald, 7-1 (49), 52–56. (in Ukrainian)

Lanovskaya G.I. (2017) Innovative ecosystem: essence and principles. Economy and society, 11, 257–262. Retrieved from: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/11_ukr/43.pdf (in Ukrainian)

Semenog A. (2019) Ekosystemy tsyfrovykh platform yak faktor transformatsiyi biznesu v umovakh tsyfrovoyi ekonomiky [Digital platform ecosystems as a factor in business transformation in the digital economy]. KNUTD Bulletin, 4(137), 39–50. DOI: https://doi.org/10.30857/2413-0117.2019.4.4 (in Ukrainian)

Fedulova L.I., Marchenko O.S. (2015) Innovative ecosystems: essence and methodological bases of formation [Innovatsiini ekosystemy: sutnist ta metodolohichni zasady formuvannia]. The Collection of Scientific Papers «Economic Theory and Law», 2 (21), 21–33. (in Ukrainian)

Moore J.F. (1993) Predators and Prey: A New Ecology of Competition. Harvard Business Review, 71(3), 75–86.

Переглядів статті: 242
Завантажень PDF: 444
Опубліковано
2022-03-29
Як цитувати
Циганенко, О., Зубко, К., & Самусь, Г. (2022). ФОРМУВАННЯ ЕКОСИСТЕМИ КОМПАНІЇ ЯК ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ БІЗНЕСУ. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-65
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ