ВИКЛИКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВОЇ ВАЛЮТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ У КОНТЕКСТІ НОВОЇ ЕВОЛЮЦІЙНОЇ ФОРМИ ГРОШЕЙ В УКРАЇНІ: СВІТОВИЙ ДОСВІД

Ключові слова: цифрові валюти центральних банків, фіатні гроші, міжбанківські розрахунки, банк, е-гривня

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сучасної моделі системи цифрових валют центральних банків (CBDC) з метою визначення найбільш її перспективного національного запровадження у галузі роздрібних платежів, оптових розрахунків та інших фінансових операцій. Автором було проведено SWOT-аналіз CBDC, а саме визначено недоліки та переваги від впровадження цифрової валюти. Також було охарактеризовано етапи та досвід впровадження CBDC у зарубіжних країнах. Розглянуто стан впровадження цифрової валюти центральних банків в Україні, зокрема е-гривні. Та підведено підсумки, що поява цифрових валют центральних банків зумовлена потребою у підвищенні ефективності функціонування грошової та платіжної систем та спрямована на збереження ролі центральних банків як грошових емітентів. Головні переваги цифрових валют для роздрібних платежів полягають у використанні його як високоліквідного, низькоризикового та універсально доступного засобу платежу.

Посилання

Cryptocurrencies and tokens, ECB FXCG update. URL: https://www.ecb.europa.eu/paym/groups/pdf/fxcg/2018/20180906/Item_2a_-_Cryptocurrencies_and_tokens.pdf (дата звернення: 23.04.2022)

Hazik Mohamed. Implementing a Central Bank Issued Digital Currency with Economic Implications Considerations (2020). International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF). Vol. 3, № 1. URL: https://journal.umy.ac.id/index.php/ijief/article/view/7582 (дата звернення: 23.04.2022)

Хуторна М., Запорожець С., Ткаченко Ю. Цифрові валюти центральних банків: світові тренди та перспективи в Україні. Соціальна економіка. 2021. № 61. С. 123–134. DOI: https://doi.org/10.26565/2524-2547-2021-61-12 (дата звернення: 22.04.2022)

Аналітична записка за результатами пілотного проекту із впровадження платформи «Електронна гривня» та електронних грошей Національного банку України (е-гривні). Національний банк України. 2019. URL: https://www.bank.gov.ua/ (дата звернення: 23.04.2022)

Опитування щодо можливості запровадження е-гривні. Національний банк України. URL: https://promo.bank.gov.ua/euah/ (дата звернення: 23.04.2022)

НБУ визначив три напрями використання е-гривні. Фінансовий клуб. URL: https://finclub.net/ua/news/natsbank-obrav-try-varianty-vykorystannia-ehryvni.html (дата звернення: 23.04.2022)

Про платіжні послуги: Закон України від 30.06.2022 р. № 1591-IХ : станом на 25 квіт. 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1591-20#Text (дата звернення: 25.04.2022)

Таскомбанк та фінтех компанія Bitt запускають пілотний проєкт електронних грошей на блокчейні Stellar. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://minfin.com.ua/ua/2021/12/15/77362758/ (дата звернення: 25.04.2022)

Гулей А.І. Цифрова трансформація вітчизняного банківського середовища в умовах розвитку фінтех-екосистеми. Український журнал прикладної економіки. 2019. Т. 4, № 1. С. 6–15. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ujae_2019_4_1_3 (дата звернення: 27.04.2022)

Cryptocurrencies and tokens, ECB FXCG update, Available at: https://www.ecb.europa.eu/paym/groups/pdf/fxcg/2018/20180906/Item_2a_-_Cryptocurrencies_and_tokens.pdf (accessed April 23, 2022)

Hazik Mohamed (2020) Implementing a Central Bank Issued Digital Currency with Economic Implications Considerations. International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF). Vol. 3, no №1. Available at: https://journal.umy.ac.id/index.php/ijief/article/view/7582 (accessed April 23, 2022)

Khutorna M., Zaporozhets S., Tkachenko Yu. (2021) Tsyfrovi valiuty tsentralnykh bankiv: svitovi trendy ta perspektyvy v Ukraini. [Digital currencies of central banks: global trends and prospects in Ukraine]. Sotsialna ekonomik, no (61), p. 123–134. DOI: https://doi.org/10.26565/2524-2547-2021-61-12 (accessed April 22, 2022)

Analitychna zapyska za rezultatamy pilotnoho proektu iz vprovadzhennia platformy «Elektronna hryvnia» ta elektronnykh hroshei Natsionalnoho banku Ukrainy (e-hryvni) (2019). Natsionalnyi bank Ukrainy. Available at: https://www.bank.gov.ua/ (accessed April 23, 2022)

Opytuvannia shchodo mozhlyvosti zaprovadzhennia e-hryvni. Natsionalnyi bank Ukrainy. Available at: https://www.bank.gov.ua/ (accessed April 23, 2022)

NBU vyznachyv try napriamy vykorystannia e-hryvni. Finansovyi klub. Available at: https://finclub.net/ua/news/natsbank-obrav-try-varianty-vykorystannia-ehryvni.html (accessed April 23, 2022)

Pro platizhni posluhy: Zakon Ukrainy vid 30 April 2022. № 1591- IХ. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1591-20#Text (accessed April 25, 2022)

Taskombank ta fintekh kompaniia Bitt zapuskaiut pilotnyi proiekt elektronnykh hroshei na blokcheini Stellar. Ofitsiinyi sait Minsterstva finansiv Ukrainy. Available at: https://minfin.com.ua/ua/2021/12/15/77362758/ (accessed April 25, 2022)

Hulei A. (2019) Tsyfrova transformatsiia vitchyznianoho bankivskoho seredovyshcha v umovakh rozvytku fintekh-ekosystemy. [Digital transformation of the domestic banking environment in the conditions of fintech ecosystem development]. Ukrainskyi zhurnal prykladnoi ekonomiky, vol. 4, № 1, pp. 6–15. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ujae_2019_4_1_3 (accessed April 25, 2022)

Переглядів статті: 434
Завантажень PDF: 424
Опубліковано
2022-03-29
Як цитувати
Рябокінь, М. (2022). ВИКЛИКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВОЇ ВАЛЮТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ У КОНТЕКСТІ НОВОЇ ЕВОЛЮЦІЙНОЇ ФОРМИ ГРОШЕЙ В УКРАЇНІ: СВІТОВИЙ ДОСВІД. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-63
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ