ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТІЙКОГО ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Ключові слова: децентралізація, бюджет, території, доходи, виконання бюджету, бюджетна політика, фінансування

Анотація

У статті розглянуто сутність і складові децентралізації. Досліджено реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Проаналізовано формування місцевих бюджетів України на сучасному етапі в розрізі основних її елементів. Встановлено, що однією з центральних проблем забезпечення бюджетної децентралізації є впорядкування джерел формування місцевих бюджетів та ефективності використання фінансових ресурсів. Наведено функції органів місцевої влади при виконанні своїх повноважень у формуванні та виконанні бюджету. Визначені зміни щодо доходів місцевих бюджетів у 2021 році. Проаналізовано склад доходів та видатків територіальної громади області. На основі проведеного аналізу визначено основні напрями покращення фінансування розвитку територіальних громад.

Посилання

Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 436-IV. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/43615/print1386081478712879

Довідка щодо стану виконання місцевих бюджетів. Виконання доходів місцевих бюджетів за 2021 рік. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_2021_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83(1).pdf

Дребот Н.П., Семеген І.Б. Реформа децентралізації в Україні: поточний стан та перспективи розвитку. Науковий вісник НЛТУ України. 2019. т. 29, № 4. С. 24–27.

Луніна І., Серебрянська Д. Декларації та реалії бюджетної децентралізації. Дзеркало тижня. № 43. 2015. URL: http://gazeta.dt.ua/finances

Марчак Д., Маркуц Ю., Задорожня Л. Бюджетний барометр. 2021. № 12. URL: https://voxukraine.org/byudzhetnyj-barometr-12-gruden-2021-roku/

Онищенко В. Місцеві бюджети 2021: які доходи й видатки. URL: https://www.budgetnyk.com.ua/article/129-mstsev-byudjeti-2021-yak-dohodi-y-vidatki

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин: Закон України від 28 грудня 2014 року № 79-VIII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/79-19

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи: Закон України від 28 грудня 2014 року № 71-VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/71-19

Про співробітництво територіальних громад: Закон України від 17 червня 2014 року № 1508-VII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1508-18

Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 року № 333-р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-р

Раделицький Ю. Проблеми наповнення місцевих бюджетів в Україні в контексті фінансової децентралізації. Світ фінансів. 2017. № 2 (51). С. 29–41.

Стащук О.В. Бюджетна ефективність територій в умовах децентралізації. Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2021. № 1(25). С. 98–104.

Шевченко О. Бюджетно-фінансова децентралізація у контексті підвищення ефективності управління регіонами. URL: http://old.niss.gov.ua/Monitor/april08/9.ht

Gospodarskyj kodeks Ukrayiny: Zakon Ukrayiny [Economic Code of Ukraine: Law of Ukraine] vid 16.01.2003 r. № 436-IV. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15/print1386081478712879

Dovidka shhodo stanu vykonannya miscevyx byudzhetiv. Vykonannya doxodiv miscevyx byudzhetiv za 2021 rik [Information on the status of local budgets. Execution of local budget revenues for 2021]. Available at: https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_2021_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83(1).pdf

Drebot, N.P. & Semegen I.B. (2019) Reforma decentralizaciyi v ukrayini: potochnyj stan ta perspektyvy rozvytku [Decentralization reform in Ukraine: current status and prospects. Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine] Naukovyj visnyk NLTU Ukrayiny – Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, 29, 4, 2427. (in Ukrainian)

Lunina, I. & Serebryanska, D. (2015) Deklaraciyi ta realiyi byudzhetnoyi decentralizaciyi [Declarations and realities of budget decentralization. Mirror of the week]. Dzerkalo tyzhnya - Mirror of the week, 43, Retrieved from: http://gazeta.dt.ua/finances (in Ukrainian)

Marchak, D., Markucz, Yu., & Zadorozhnya, L. (2021) Ekonomika. [Eсonomics. Budget barometer]. Byudzhetnyj barometr – Budget barometer, 12 Retrieved from: https://voxukraine.org/byudzhetnyj-barometr-12-gruden-2021-roku/ (in Ukrainian)

Onyshhenko, V. Miscevi byudzhety 2021: yaki doxody j vydatky. [Local budgets 2021: what revenues and expenditures]. Retrieved from: https://www.budgetnyk.com.ua/article/129-mstsev-byudjeti-2021-yak-dohodi-y-vidatki (in Ukrainian)

Pro vnesennya zmin do Byudzhetnogo kodeksu Ukrayiny shhodo reformy mizhbyudzhetnyx vidnosyn: Zakon Ukrayiny [On Amendments to the Budget Code of Ukraine on the Reform of Intergovernmental Relations: Law of Ukraine] vid 28 grudnya 2014 roku 79-VIII. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/79-19

Pro vnesennya zmin do Podatkovogo kodeksu Ukrayiny ta deyakyx zakonodavchyx aktiv Ukrayiny shhodo podatkovoyi reformy: Zakon Ukrayiny [On Amendments to the Tax Code of Ukraine and Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning Tax Reform: Law of Ukraine] vid 28 grudnya 2014 roku, 71-VIII. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/71-19

Pro spivrobitnycztvo terytorialnyx gromad: Zakon Ukrayiny [On cooperation of territorial communities: Law of Ukraine] vid 17 chervnya 2014 roku, 1508-VII. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1508-18

Pro sxvalennya Koncepciyi reformuvannya miscevogo samovryaduvannya ta terytorialnoyi organizaciyi vlady v Ukrayini: Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny [On approval of the Concept of reforming local self-government and territorial organization of power in Ukraine: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine] vid 1 kvitnya 2014 roku, 333-r. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-r

Radelyczkyj, Yu. (2017) Problemy napovnennya miscevyx byudzhetiv v Ukrayini v konteksti finansovoyi decentralizaciyi [Problems of filling local budgets in Ukraine in the context of financial decentralization.World of Finance]. Svit finansiv – World of Finance, 2 (51), 29–41.

Stashhuk, O.V. (2021) Byudzhetna efektyvnist terytorij v umovax decentralizaciyi [Budget efficiency of territories in the conditions of decentralization. Economic Journal of Volyn National University named after Lesya Ukrainka]. Ekonomichnyj chasopys Volynskogo nacionalnogo universytetu imeni Lesi Ukrayinky – Economic Journal of Volyn National University named after Lesya Ukrainka, 1(25), 98–104.

Shevchenko, O. Byudzhetno-finansova decentralizaciya u konteksti pidvyshhennya efektyvnosti upravlinnya regionamy [Fiscal decentralization in the context of improving the efficiency of regional governance]. Retrieved from: http://old.niss.gov.ua/Monitor/april08/9.ht (in Ukrainian)

Переглядів статті: 284
Завантажень PDF: 330
Опубліковано
2022-03-29
Як цитувати
Польова, О. (2022). ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТІЙКОГО ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-53
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ