АНАЛІЗ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ФІНАНСІАЛІЗАЦІЇ

Ключові слова: фінансіалізація, економічна система, фінансовий капіталізм, структурні зміни в національній економіці, фінансова інтеграція, вартісно-орієнтоване управління

Анотація

Статтю присвячено дослідженню еволюції підходів в іноземній та вітчизняній фаховій літературі до феномену фінансіалізації та його економічної природи. Окреслено основні прояви цього явища на мікро- (зміна цілей корпоративного управління компаніями та структури їхніх акціонерів, каналів акумулювання доходів економічних агентів, рівня їхніх запозичень з фінансового сектора), мезо- (зміна сегментної, суб’єктної структури фінансового ринку, рівня його міжнародної інтегрованості, стійкості до збурень, поява нових фінансових інструментів) та макрорівні (зміна функціонального розподілу доходів, галузевої структури національної економіки та рівня її схильності до фінансово-економічних криз). У статті також висвітлено наявні в економічній науці класифікації підходів до природи фінансіалізації, визначено їхні основні слабини та сформовано власну концепцію щодо систематизації підходів учених-економістів до генези цього явища.

Посилання

Ben Fine. Financialization from a Marxist Perspective. International Journal of Political Economy, vol. 42, no. 4, Winter 2013–14, pp. 47–66. URL: https://www.researchgate.net/profile/Ben_Fine/publication/270251014_Financialization_from_a_Marxist_Perspective/links/588617dba6fdcc6b7919103e/Financialization-from-a-Marxist-Perspective.pdf

John Bellamy Foster. The Financialization of Capitalism. Monthly Review Magazine. April 2007 (Volume 58, Number 11). URL: https://monthlyreview.org/2007/04/01/the-financialization-of-capitalism/

John Bellamy Foster. The Financialization of Accumulation. Monthly Review Magazine. October 2010 (Volume 62, Number 5). URL: https://monthlyreview.org/2010/10/01/the-financialization-of-accumulation/#en104

Orhangazi, Ö. Financialization and the US Economy. Northampton, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2008. 176 p. URL: https://www.elgaronline.com/view/9781847205940.00010.xml

Stockhammer, E. Financialization and the Global Economy. Political Economy Research Institute. University of Massachusetts Amherst. Working Paper. 2010, № 240. 17 p. URL: https://peri.umass.edu/fileadmin/pdf/working_papers/working_papers_201-250/WP240.pdf

Greta R. Krippner, The Financialization of the American Economy, Socio-economic Review 3, no. 2 (2005), pp. 173–208. URL: http://www.hr.fudan.edu.cn/_upload/article/b5/5e/e816d9f3439c946642016999bf90/b40e0f40-6867-43e0-83c5-5c1107dbe24e.pdf

Arrighi, G. The Long Twentieth Century: Money, Power, and the Origins of Our Times. London: Verso, 1994. 400 p. URL: https://books.google.co.ck/books?id=j9UrMQAACAAJ&printsec=frontcover&hl=uk&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q=financialization&f=false

Harry Magdoff and Paul M. Sweezy, Economic History As It Happened, Vol. IV/ Stagnation and the Financial Explosion (New York: Monthly Review Press, 1987), URL: https://monthlyreview.org/product/stagnation_and_the_financial_explosion__economic_history_as_it_happened_vol_iv/

William Milberg (2008) Shifting sources and uses of profits: sustaining US financialization with global value chains, Economy and Society, 37:3, pp. 420-451, DOI: 10.1080/03085140802172706. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03085140802172706?scroll=top&needAccess=true

Gerald A. Epstein, “Introduction,” in Epstein, ed., Financialization and the World Economy (Northampton, MA: Edward Elgar, 2005), 1. URL: https://www.worldcat.org/title/financialization-and-the-worldeconomy/oclc/269373448

Palley, Thomas I., Financialization: What it is and Why it Matters. Levy Economics Institute Working Paper No. 525. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID1077923_code803290.pdf?abstractid=1077923&mirid=1

Batt, R. The Impact of Financialization on Management and Employment Outcomes. 20th Annual John Lovett Memorial Lecture (April, 2012). Ireland: University of Limerick, 2012. 29 p. URL: https://www.yumpu.com/en/document/read/12087229/20th-annual-john-lovett-memorial-lecture/3

Eugenia Correa, Gregorio Vidal & Wesley Marshall (2012) Financialization in Mexico: trajectory and limits, Journal of Post Keynesian Economics, 35:2, pp. 255-275, DOI: 10.2753/PKE0160-347735020. URL: https://www.researchgate.net/publication/260162218_Financialization_in_Mexico_Trajectory_and_limits

Лукьянов В.С. Финансиализация как проявление глобализационной трансформации. Актуальні проблеми економіки. 2013. № 4 (142). С. 15–23.

Осик Ю.И. Деглобализация мировой экономики как следствие ее финансиализации. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2014. № 1–2. С. 202–205. URL: https://applied-research.ru/ru/article/view?id=4625

Щепочкина Н.А. Особенности унификации стандартов регулирования мирового финансового рынка. Конференция «Ломоносов», 2011. URL: http://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2011/1410/13300_1890.pdf

van der Zwan, Natascha. (2014). Making Sense of Financialization. Socio-Economic Review. 12. 99–129. DOI: https://doi.org/10.1093/ser/mwt020. URL: https://www.researchgate.net/publication/274049273_Making_Sense_of_Financialization

Корнєєв М.В. Методологічні засади оцінювання та регулювання дисбалансів руху фінансових ресурсів в економіці України: дисертація на здобуття ступеня доктора наук: 08.00.08. Українська академія банківської справи. Суми, 2015. 516 с. URL: https://uabs.sumdu.edu.ua/images/stories/docs/2133/Dissert_Korneyev.pdf

Ben Fine. Financialization from a Marxist Perspective. International Journal of Political Economy, vol. 42, no. 4, Winter 2013–14, pp. 47–66. Available at: https://www.researchgate.net/profile/Ben_Fine/publication/270251014_Financialization_from_a_Marxist_Perspective/links/588617dba6fdcc6b7919103e/Financialization-from-a-Marxist-Perspective.pdf

John Bellamy Foster. The Financialization of Capitalism. Monthly Review Magazine. April 2007 (Volume 58, Number 11). Available at: https://monthlyreview.org/2007/04/01/the-financialization-of-capitalism/

John Bellamy Foster. The Financialization of Accumulation. Monthly Review Magazine. October 2010 (Volume 62, Number 5). Available at: https://monthlyreview.org/2010/10/01/the-financialization-of-accumulation/#en104

Orhangazi, Ö. Financialization and the US Economy. Northampton, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2008. 176 p. Available at: https://www.elgaronline.com/view/9781847205940.00010.xml

Stockhammer, E. Financialization and the Global Economy. Political Economy Research Institute. University of Massachusetts Amherst. Working Paper. 2010, № 240. 17 p. Available at:

https://peri.umass.edu/fileadmin/pdf/working_papers/working_papers_201-250/WP240.pdf

Greta R. Krippner, The Financialization of the American Economy, Socio-economic Review 3, no. 2 (2005), pp. 173–208. Available at: http://www.hr.fudan.edu.cn/_upload/article/b5/5e/e816d9f3439c946642016999bf90/b40e0f40-6867-43e0-83c5-5c1107dbe24e.pdf

Arrighi, G. The Long Twentieth Century: Money, Power, and the Origins of Our Times. London: Verso, 1994. 400 p. Available at: https://books.google.co.ck/books?id=j9UrMQAACAAJ&printsec=frontcover&hl=uk&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q=financialization&f=false

Harry Magdoff and Paul M. Sweezy, Economic History As It Happened, Vol. IV/ Stagnation and the Financial Explosion (New York: Monthly Review Press, 1987), available at:

https://monthlyreview.org/product/stagnation_and_the_financial_explosion__economic_history_as_it_happened_vol_iv/

William Milberg (2008) Shifting sources and uses of profits: sustaining US financialization with global value chains, Economy and Society, 37:3, pp. 420-451, DOI: 10.1080/03085140802172706. Available at: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03085140802172706?scroll=top&needAccess=true

Gerald A. Epstein, “Introduction,” in Epstein, ed., Financialization and the World Economy (Northampton, MA: Edward Elgar, 2005), 1. Available at: https://www.worldcat.org/title/financialization-and-the-worldeconomy/oclc/269373448

Palley, Thomas I., Financialization: What it is and Why it Matters. Levy Economics Institute Working Paper No. 525. Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID1077923_code803290.pdf?abstractid=1077923&mirid=1

Batt, R. The Impact of Financialization on Management and Employment Outcomes. 20th Annual John Lovett Memorial Lecture (April, 2012). Ireland: University of Limerick, 2012. 29 p. Available at: https://www.yumpu.com/en/document/read/12087229/20th-annual-john-lovett-memorial-lecture/3

Eugenia Correa, Gregorio Vidal & Wesley Marshall (2012) Financialization in Mexico: trajectory and limits, Journal of Post Keynesian Economics, 35:2, pp. 255-275, DOI: 10.2753/PKE0160-347735020. Available at: https://www.researchgate.net/publication/260162218_Financialization_in_Mexico_Trajectory_and_limits

Lukianov V.S. (2013) Finansializatsia kak proiavlenie globalizatsionnoy transformatsii [Financialization as a manifestation of globalization transformation]. Aktualni problemy ekonomiky. № 4 (142), pp. 15–23.

Osik Y.I. (2014) Dehlobalyzatsyia myrovoi эkonomiki kak sledstvie ee fynansializatsii [Deglobalization of the world economy as a consequence of its financialization]. Mezhdunarodnyi zhurnal prykladnykh y fundamentalnykh issledovaniy. № 1–2, pp. 202–205. Available at: https://applied-research.ru/ru/article/view?id=4625

Shchepochkina N.A. (2011) Osobennosti unifikatsyy standartov rehulyrovanyia mirovoho finansovoho rynka [Features of unification of the world financial market regulation standards]. Lomonosov Conference. Available at: http://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2011/1410/13300_1890.pdf

van der Zwan, Natascha (2014) Making Sense of Financialization. Socio-Economic Review. 12. 99–129. DOI: https://doi.org/10.1093/ser/mwt020. Available at: https://www.researchgate.net/publication/274049273_Making_Sense_of_Financialization

Kornieiev M.V. (2015) Metodolohichni zasady otsiniuvannia ta rehuliuvannia dysbalansiv rukhu finansovykh resursiv v ekonomitsi Ukrainy [Methodological bases of estimation and regulation of financial resources movement imbalances in economy of Ukraine]. Doctor’s thesis. Kyiv. Available at: https://uabs.sumdu.edu.ua/images/stories/docs/2133/Dissert_Korneyev.pdf

Переглядів статті: 189
Завантажень PDF: 240
Опубліковано
2022-03-29
Як цитувати
Богач, Ю. (2022). АНАЛІЗ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ФІНАНСІАЛІЗАЦІЇ. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-41
Розділ
ЕКОНОМІКА