АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ МОЛОКА

  • Степан Поперечний Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького https://orcid.org/0000-0001-8018-023X
  • Оксана Саламін Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького https://orcid.org/0000-0001-5388-3247
Ключові слова: мінімальна закупівельна ціна, вертикальні маркетингові системи, державна підтримка сільського господарства, конкурентоспроможність продукції, розміри суб’єктів господарювання

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням розвитку сфери виробництва і переробки молока. Аналізуються причини стійких тенденцій скорочення поголів’я корів і зменшення обсягів виробництва молока. Досліджено причини неналежної результативності державної економічної політики та прямої державної фінансової підтримки у даній сфері. Показано, що така підтримка здійснювалась без визначених стратегічних цілей розвитку галузі. Не забезпечувало подолання монопольних тенденцій у сфері закупівель молока впровадження мінімальних закупівельних цін. Після впровадження таких цін багато молокопереробних підприємств відмовлялись від закупівель молока і призупиняли виробництво, що призводило до скорочення попиту на молоко, подальшого зниження цін і скорочення поголів’я корів. Пропонується державну підтримку спрямовувати на створення і розвиток вертикальних маркетингових систем, у яких автоматично без державного втручання формуються прийнятні ціни, на основі погодження вимог до сировини забезпечується виробництво конкурентоспроможних як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках молочних продуктів.

Посилання

Довгаль О.В. Місце України на світовому ринку молочної продукції. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: «Економічні науки». 2020. № 6. С. 243–249. DOI: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2020-288-6-40

Іщук С.О., Ляховська О.В. Розвиток молокопереробних виробництв у регіонах України: сировинний аспект. Регіональна економіка. 2020. № 1. С. 42–51. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-1-5

Крюкова І.О. Система економічних взаємовідносин між учасниками ринку молока та молокопродуктів України. Український журнал прикладної економіки. 2020. Т. 5. № 3. С. 8–16. DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2020-3-1

Мартусенко І.В., Бойківська Г.М. Особливості розвитку ринку молока та молочних продуктів в Україні. Агросвіт. 2010. № 9. С. 30–35. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/9_2010/8.pdf

Могильна Л.М. Управління якістю продукції на молокопереробному підприємстві під час виходу на зовнішні ринки. Приазовський економічний вісник. 2020. Вип. 1(18). С. 109–113. DOI: https://doi.org/10.32840/2522-4263/2020-1-20

Мороз О.В., Безсмертна О.В., Шварц І.В. Ефективність витрат в логістичній системі молокопереробних підприємств. Інтелект ХХІ. 2018. № 1. С. 96–100. URL: http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2018/2018_1/21.pdf

Пронько Л.М., Колесник Т.В., Самборська О.Ю. Ринок молочної продукції України: стан та перспективи розвитку. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 10. С. 72–81. DOI: https://doi.org/10.37128/2411-4413-2019-10-9

Россоха В.В., Петриченко О.А. Розвиток ринку молока та молокопродукції в Україні. Економіка АПК. 2018. № 8. С. 43–54. URL: http://www.eapk.org.ua/sites/default/files/eapk/2018/08/eapk_2018_8_p_43_54.pdf

Сільське господарство України 2016: Статистичний збірник. Київ: Державна служба статистики України, 2017. 246 с. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/07/Arch

Сільське господарство України 2020: Статистичний збірник. Київ: Державна служба статистики України, 2021. 232 с. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ7_u.htm

Шаповал Б.Ш. Аналіз стану внутрішнього ринку та експорту продукції молочної та м’ясної галузей України. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: «Економічні науки». 2020. № 6. С. 169–173. DOI: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2020-288-6-29

Шпичак О.М. Організаційно-економічні проблеми виробництва молока в Україні та їх вирішення. Економіка АПК. 2021. № 4. С. 24–40. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202104024

Dovhal, O. (2020). Mistse Ukrainy na svitovomu rynku molochnoi produktsii [Ukraine's place in the world dairy market]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: «Ekonomichni nauky», 6, 243–249. DOI: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2020-288-6-40 (in Ukrainian)

Ishchuk, S., & Liakhovska, O. (2020). Rozvytok molokopererobnykh vyrobnytstv u rehionakh Ukrainy: syrovynnyi aspekt [Development of milk processing industries in the regions of Ukraine: raw material aspect]. Rehionalna ekonomika, 1, 42–51. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-1-5 (in Ukrainian)

Kriukova, I. (2020). Systema ekonomichnykh vzaiemovidnosyn mizh uchasnykamy rynku moloka ta molokoproduktiv Ukrainy [The system of economic relations between participants in the market of milk and dairy products of Ukraine]. Ukrainskyi zhurnal prykladnoi ekonomiky, 5(3), 8–16. DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2020-3-1 (in Ukrainian)

Martusenko, I., & Boikivska, H. (2010). Osoblyvosti rozvytku rynku moloka ta molochnykh produktiv v Ukraini [Features of the market of milk and dairy products in Ukraine]. Ahrosvit, 9, 30–35. Retrieved from http://www.agrosvit.info/pdf/9_2010/8.pdf (in Ukrainian)

Mohylna, L. (2020). Upravlinnia yakistiu produktsii na molokopererobnomu pidpryiemstvi pid chas vykhodu na zovnishni rynky [Product quality management at a dairy plant when entering foreign markets]. Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk, 1(18), 109–113. DOI: https://doi.org/10.32840/2522-4263/2020-1-20 (in Ukrainian)

Moroz, O.V., Bezsmertna, O.V., & Shvarts, I.V. (2018). Efektyvnist vytrat v lohistychnii systemi molokopererobnykh pidpryiemstv [Cost efficiency in the logistics system of dairy enterprises]. Intelekt ХХІ, 1, 96–100. Retrieved from http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2018/2018_1/21.pdf (in Ukrainian)

Pronko, L.M., Kolesnyk, T.V., & Samborska, O.Yu. (2019). Rynok molochnoi produktsii Ukrainy: stan ta perspektyvy rozvytku [Dairy market of Ukraine: state and prospects of development]. Ekonomika, finansy, menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky, 10, 72–81. DOI: https://doi.org/10.37128/2411-4413-2019-10-9 (in Ukrainian)

Rossokha, V. & Petrychenko, O. (2018). Rozvytok rynku moloka ta molokoproduktsii v Ukraini [Development of the milk and dairy products market in Ukraine]. Ekonomika APK, 8, 43–54. Retrieved from: http://www.eapk.org.ua/sites/default/files/eapk/2018/08/eapk_2018_8_p_43_54.pdf (in Ukrainian)

Silske hospodarstvo Ukrainy 2016: statystychnyi zbirnyk [Agriculture of Ukraine 2016: Statistical compilation]. (2017). Kyiv, p. 246. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/07/Arch (in Ukrainian)

Silske hospodarstvo Ukrainy 2020: statystychnyi zbirnyk [Agriculture of Ukraine 2020: Statistical compilation]. (2021). Kyiv, p. 232. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ7_u.htm (in Ukrainian)

Shapoval, B. (2020). Analiz stanu vnutrishnoho rynku ta eksportu produktsii molochnoi ta m’iasnoi haluzei Ukrainy [Analysis of the state of the domestic market and exports of dairy and meat industries of Ukraine]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: «Ekonomichni nauky», 6, 169–173. DOI: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2020-288-6-29 (in Ukrainian)

Shpychak, O. (2021). Orhanizatsiino-ekonomichni problemy vyrobnytstva moloka v Ukraini ta yikh vyrishennia [Organizational and economic problems of milk production in Ukraine and their solutions]. Ekonomika APK, 4, 24–40. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202104024 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 406
Завантажень PDF: 227
Опубліковано
2022-03-29
Як цитувати
Поперечний, С., & Саламін, О. (2022). АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ МОЛОКА. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-32
Розділ
МАРКЕТИНГ