ОСОБЛИВОСТІ ВІРУСНОГО МАРКЕТИНГУ, БЕНЧМАРКІНГУ ТА СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМКІВ НА РИНКУ

Ключові слова: вірусний маркетинг, бенчмаркінг, соціально відповідальний маркетинг, ринок, потреба, споживач

Анотація

У статті проаналізовано основні проблеми та аспекти розвитку сучасного ринкового простору. Акцентується головна увага на одних із ключових важелів ринку, зокрема вірусний маркетинг, бенчмаркінг та соціально відповідальний маркетинг. Розглянуто їх ключові відмінності та характерні особливості. Чимале значення у статті відводиться також і самому простору для ринкових процесів – власне самому ринку. Пріоритети статті визначаються також на споживчих потребах, задоволення яких є важливим завданням сфери ринкових відносин. В змісті наукової статті акцентується увага на ролі ринку та маркетингу у суспільстві. Вплив їх на переважну більшість життєвих процесів соціуму. У якості головної особи виступає споживач. Приділяється увага його потребам та формуванню їх у контексті сучасних ринкових відносин. Ключові поняття статті розглядаються під важливим кутом загальної структури ринку. Дається детальна характеристика кожного із них. Визначається вплив їх на загальну, стратегічну позицію підприємств на ринку. Механізм дії кожного із згаданих складових маркетингу характеризується як незалежна та сучасна ланка.

Посилання

Бєлкін І.В. Елементи конкурентоспроможності і їх роль в маркетингу. Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Сучасність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив». Київ, 2013. С. 4–7.

Бублик М.І. Бенчмаркінг як спосіб одержання конкурентних переваг. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19.5. С. 136–139.

Зеленко О.O. Соціально-відповідальний маркетинг як невід’ємна складова соціальної відповідальності бізнесу. Економічний простір. 2009. № 19. C. 118–123.

Йона Берґер. Заразливий. Психологія вірусного маркетингу. Чому товари та ідеї стають популярними. Київ : Наш Формат, 2015. 200 с.

Коваленко О.В. Сутність та особливості бенчмаркінгу в антикризовому управлінні підприємством. Механізм регулювання економіки. 2009. № 3. С. 140–145.

Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент. Ф. Котлер, К.Л. Келлер. 12 изд. Санкт-Петербург : Питер. 2008. С. 816.

Лютікова М.В. Бенчмаркінг як інструмент підвищення прибутковості та конкурентоспроможності підприємства. URL: http://www.rusnauka.com/33_NIEK_2008/Economics/37138.doc.

Орлов П. Проблеми підвищення соціальної відповідальності маркетингу та конкурентоспроможності продукції. Маркетинг в Україні. 2010. № 2. С. 25–31.

Хамідова А. стимулювання реалізації соціально-відповідального маркетингу підприємств. Маркетинг в Україні. 2010. № 3. С. 64–67.

Чубала А. Соцiальна відповідальність як інструмент побудови іміджу підприємства. Маркетинг в Укрaїні. 2010. № 4. С. 56–60.

Jeffrey Rayport. The Virus of marketing. 1996.

Belkin I.V. (2013) Elements of competitiveness and their role in marketing. International scientific-practical Internet conference "Modernity, science, time. Interaction and interaction". Kyiv. Р. 4–7.

Bagel M.I. (2009) Benchmarking as a way to gain competitive advantage. Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine. № 19.5. P. 136–139.

Zelenko O.O. (2009) Social and marketing marketing as an integral part of corporate social responsibility. Economic space. № 19. Р. 118–123.

Jonah Berger (2015) Contagious. Psychology of viral marketing. Why products and ideas are becoming popular. Kyiv: Our Format, 200 р.

Kovalenko O.V. (2009) The essence and features of benchmarking in crisis management. The mechanism of economic regulation. № 3. Р. 140–145.

Kotler F. (2008) Marketing Management. 12 ed. St. Petersburg: Peter. Р. 816.

Lyutikova M.V. Benchmarking as a tool to increase the profitability and competitiveness of the enterprise. Access mode: http://www.rusnauka.com/33_NIEK_2008/Economics/37138.doc.

Orlov P. (2010) Problems of increasing the social responsibility of marketing and product competitiveness. Marketing in Ukraine. № 2. P. 25–31.

Khamidova A. (2010) Stimulating the implementation of socially responsible marketing of enterprises. Marketing in Ukraine. № 3. P. 64–67.

Chubala A. (2010) Social responsibility as a tool for building the image of the enterprise. Marketing in Ukraine. № 4. P. 56–60.

Jeffrey Rayport. The Virus of marketing. 1996.

Переглядів статті: 203
Завантажень PDF: 214
Опубліковано
2022-03-29
Як цитувати
Бєлкін, І. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ВІРУСНОГО МАРКЕТИНГУ, БЕНЧМАРКІНГУ ТА СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМКІВ НА РИНКУ. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-39
Розділ
МАРКЕТИНГ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають