ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ СХЕМ ІМПОРТУ ЗАМОРОЖЕНОЇ РИБИ В УКРАЇНУ

Ключові слова: імпорт, логістичний сервіс, ланцюги постачань, транспортування замороженої риби, регіональний центр дистрибуції

Анотація

Стаття присвячена актуальним проблемам визначення оптимальних схем імпорту делікатного товару, до яких відносяться заморожена риба та інші морепродукти. Було приділено увагу питанням специфіки логістичного сервісу при доставки різними видами транспорту. Зазначено, що організація системи постачання такого продукту як морожена риба вимагає спеціального підходу до вибору місць та засобів для транспортування, а також витримки найбільш коротким за часом транзитом для збереження найдовшого споживчого терміну зберігання. В аналізованій проектній ситуації було розраховано два варіанти доставки морепродуктів до України з Норвегії та запропоновано до розгляду дві схеми з використанням судна-контейнеровозу у рефрижераторних контейнерах та порому у рефрижераторних напівпричепах. У результаті розрахунків було обрано оптимальний варіант транспортування за критерієм швидкості доставки.

Посилання

Ільченко Н.Б. Логістичні стратегії в торгівлі : монографія. Київ : КНТЕУ, 2016. 432 с.

Постан М.Я. Экономико-математические модели смешанных перевозок : монография. Одесса : Астропринт, 2006. 376 с.

Ткаченко А.М. Логістичне управління вантажоперевезеннями : монографія. Запоріжжя : вид-во Зап. держ. інж. акад., 2010. 248 с.

Фалович В.А. Нові виклики у розвитку ланцюгів поставок. Вісник Приазовського державного технічного університету. 2013. № 25. С. 47м54.

Хэндфилд Р.Б., Эрнест Л. Реорганизация цепей поставок. Создание интегрированных систем формирования ценности: пер. с англ. Москва : Вильямс, 2003. 841 с.

Саєнсус М. А. Аналіз ринку «холодної логістики» в Україні: проблемі і перспективі розвитку. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Вип. 20, ч. 3. С. 18–22.

Імпорт риби та морепродуктів. Практичні поради. URL: https://uifsa.ua/news/news-of-ukraine/import-of-fish-and-seafood-practical-tips

Ilchenko N. (2016) Logistychni strategiyi v torgivli Logistics strategies in trade [Logistics strategies in trade]. monografiya [a monograph]. Kyiv: KNTEU. 432 p. (in Ukrainian)

Postan M. (2006) Ekonomyko-matematycheskye modely smeshannih perevozok [Economic and mathematical models of multimodal transport]. monografiya [a monograph]. Odessa: Astroprynt. 376 p. (in Russian)

Tkachenko A. (2010) Logistychne upravlinnya vantazhoperevezennyamy [Logistics management of cargo transportation] monografiya [a monograph]. Zaporizhzhya: vyd-vo Zap. derzh. inzh. akad. 248 p. (in Ukrainian)

Falovych V.A. (2013) Novi vyklyky u rozvytku lancyugiv postavok [New challenges in supply chain development]. Visnyk Pryazovskogo derzhavnogo texnichnogo universytetu, no 25, pp. 47–54.

Xendfyld R.B., Ernest L. (2003) Reorganyzacyya cepej postavok. Sozdanye yntegryrovannyx system formyrovanyya cennosty [Reorganization of supply chains. Creation of integrated value formation systems]. per. s angl. Moskva: Vylyams. 841p. (in Russian)

Sajensus M.A. (2018) [Analiz rynku «kholodnoji loghistyky» v Ukrajini: problemi i perspektyvi rozvytku Analysis of the cold logistics market in Ukraine: problems and prospects of development]. Naukovyj visnyk Uzhghorodsjkogho nacionaljnogho universytetu. Serija: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove ghospodarstvo, no 20, part 3, pp. 18–22.

Import ryby ta moreproduktiv. Praktychni porady [Import of Fish and seafood. Practical tips]. Available at: https://index.minfin.com.ua/ua/banks/stat/count/2018

Переглядів статті: 188
Завантажень PDF: 105
Опубліковано
2022-03-29
Як цитувати
Москвіченко, І., Стаднік, В., & Крисюк, Л. (2022). ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ СХЕМ ІМПОРТУ ЗАМОРОЖЕНОЇ РИБИ В УКРАЇНУ. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-31
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ