ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ СТРУКТУРИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

  • Ельмір Гатаулліна Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0003-0082-4627
  • Марина Клименко Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0002-5880-5106
Ключові слова: банківська система, банки, грошові кошти, структура банківської системи, фінансово-кредитна система

Анотація

У статті досліджуються характеристики банківської системи України на сучасному етапі, що викликані різними економічними обставинами. Аналіз стану та перспектив банківської системи у державі свідчить про те, що вона є важливою частиною фінансово-кредитної системи країни та має вплив на соціальні та економічні процеси не лише окремих регіонів, а й держави в цілому. Завдяки стрімкому розвитку українських банків була закладена основа повноцінних ринкових відносин, що по’вязані з рухом грошових коштів, без яких функціонування ринкового господарств неможливо. Активні інтеграційні процеси постійно вносять корективи у структуризацію взаємовідносин банків. Тож структура банківської системи у державі є віддзеркаленням її розвитку, адже якщо система не повноцінно виконує покладені на неї завдання та функції, то однією з найважливіших причин варто називати неефективну її структуру.

Посилання

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо форми створення банків та розміру статутного капіталу» від 14.09.2006. Урядовий кур'єр (№ 185, 2006, 4 жовтня).

Закон України «Про банки і банківську діяльність» №2156-Ш від 21.12.2000. Урядовий кур'єр (№ 8, 2001, 17 січня).

Гура О.Л., Крижановський О.О. Проблеми та перспективи функціонування банківської системи України. Ефективна економіка. 2020. Випуск 5. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.5.52

Кількість структурних підрозділів банків. Сайт Національного Банку України. URL: https://bank.gov.ua/

Кредитні рейтинги позичальників. Національне рейтингове агентство РЮРІК. URL: http://rurik.com.ua

Ксьондз С.М., Степанишена А.П. Сучасний стан банківської системи України. Електронний журнал з економічних наук «Економіка і суспільство. 2016. Випуск № 7. C. 761–766. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/7_ukr/128.pdf

Онищенко Ю.І., Кахович Ю.В. Особливості сучасної структури банківської системи України. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2017. Випуск 24. С. 99–103. URL: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_24/2/24.pdf

Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning the Form of Establishment of Banks and the Amount of Authorized Capital" of September 14, 2006. Government Courier (№ 185, 2006, October 4).

Law of Ukraine "On Banks and Banking" №2156-Ш of 21.12.2000. Government Courier (№ 8, 2001, January 17).

Gura O.L., Kryzhanovsky O.O. (2020) Problems and prospects of functioning of the banking system of Ukraine. Effective Economics. Issue 5. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.5.52

Number of structural subdivisions of banks. Website of the National Bank of Ukraine. Access mode: https://bank.gov.ua/

Credit ratings of borrowers. RURIC National Rating Agency. Access mode: http://rurik.com.ua

Ksyondz S.M., Stepanishena A.P. (2016) The current state of the banking system of Ukraine. Economics and Society. Issue № 7, pp. 761–766. Access mode: https://economyandsociety.in.ua/journals/7_ukr/128.pdf

Onishchenko Y.I., Kakhovich Y.V. (2017) Features of the modern structure of the banking system of Ukraine. Scientific Bulletin of Kherson State University. Issue 24, pp. 99–103. Access mode: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_24/2/24.pdf

Переглядів статті: 471
Завантажень PDF: 807
Опубліковано
2022-03-29
Як цитувати
Гатаулліна, Е., & Клименко, М. (2022). ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ СТРУКТУРИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-27
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ