МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ НАФТОЮ ТА ЇЇ ЦІНОВИЙ МЕХАНІЗМ

Ключові слова: нафта, ціновий нафтовий ланцюг, механізм нафтового ціноутворення, фактори ціноутворення у міжнародній торгівлі нафтою, міжнародна торгівля нафтою, світовий ринок нафти, міжнародна торгівля «паперовою» нафтою, міжнародна торгівля «фізичною» нафтою, нафтові угоди та контракти, світові центри міжнародної торгівлі нафтою, інституціонально-організаційні компоненти міжнародної торгівлі нафтою

Анотація

У даній статті розглянуті питання системи ціноутворення і формування ланцюжка доданої вартості у міжнародній торгівлі нафтою, який включає такі операції як розвідка та розробка нафтових родовищ, транспортування виробництво і продаж продукції для типового нафтогазового комплексу. Проведено узагальнення теоретичних підходів до періодизації розвитку цінового механізму у міжнародній торгівлі нафтою та виділено чотири еволюційні етапи. Доведено, що упродовж всього свого розвитку міжнародна торгівля нафтою поступово трансформувалась з торгівлі «фізичною» нафтою, на торгівлю «паперовою» нафтою – нафтовими контрактами, що привело до значної диверсифікації інструментів міжнародної торгівлі, організаційно-інституціональної структури та формування нового цінового механізму на сучасному етапі.

Посилання

Брагинский О.Б. Нефтегазовый комплекс мира. Москва : Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2006. 640 с.

Волошина С.В., Костакова Л.Д., Логвиненко Н.І. Світовий ринок нафтопродуктів: тенденції розвитку і перспективи для України. Ефективна економіка. 2017. № 12. URL: www.economy.nayka.com.ua.

Цена энергии. Межударный механизмы формирования цен на нефть и газ. Брюссель : Секретариат Энергетической Хартии, 2007. 279 с.

Гальчинський Л.Ю., Веременко І.А. Факторний аналіз формування цін на світовому ринку нафти. Економічний вісник НТУУ «КПІ» : збірник наукових праць. 2009. № 6. С. 421–425. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/8265/1/421-425.pdf

Катюха П.Б. Основы нефтяного бизнеса. Москва : Издательский центр РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2015. 349 с.

Бобылев Ю.Н., Приходько С.В. Дробышевский С.М. Тагор С.В. Факторы формирования цен на нефть. Москва : Институт экономики переходного периода, 2006. 116 с.

Роль нефтяного рынка в мировой финансовой системе. URL: http://www.energystrategy.ru/stat_analit/oil_03.2009.htm

Моргунов Е.В., Чернявский В.С., Александров Д.А., Баранчиков Р.Г. Анализ и прогноз мирового ценообразования на нефть. Проблемы рыночной экономики. 2020. № 2. С. 23–31. DOI: https://doi.org/10.33051/2500-2325-2020-2-23-31

Эволюция системы ценообразования на мировом энергетическом рынке: экономические последствия для России / под ред. О.И. Маликовой, Е.С. Орловой. Москва : Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 2017. 432 с.

Бушуев В.В., Конопляник А.А., Миркин и др. Цены на нефть: анализ, тенденции, прогноз. Москва : ИД «Энергия», 2013. 344 с.

Юр’єва П.Б. Світовий ринок нафти: ключові характеристики та тенденції. Економіка та суспільство. 2018. № 15. С. 85–94. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/15_ukr/14.pdf

Braginskiy O.B. (2006) Neftegazovyy kompleks mira [Oil and gas complex of the world]. Mosсow: Izd-vo «Neft' i gaz». (in Russian)

Voloshyna S.V., Kostakova L.D., Logvynenko N.I. (2017). Svitovyi rynok naftoproduktiv: tendentsii rozvytku i perspektyvy dlia Ukrainy [World oil products market: trends and prospects for Ukraine]. Effective economy, 12. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5998 (in Ukrainian)

Tsena energii. Mezhudarnyy mekhanizmy formirovaniya tsen na neft' i gaz [Energy cost. Inter-shock mechanisms of formation of prices for oil and gas]. (2007). Brussels : Sekretariat Energeticheskoy Khartii. (in Russian)

Ghaljchynsjkyj L.Ju., Veremenko I.A. (2009) Faktornyj analiz formuvannja cin na svitovomu rynku nafty [Factor analysis of price formation on the world oil market]. Ekonomichnyj visnyk NTUU «KPI»: zbirnyk naukovykh pracj, 6, 421–425. Retrieved from: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/8265/1/421-425.pdf (in Ukrainian)

Katyukha P.B. (2015) Osnovy neftyanogo biznesa [Oil business fundamentals]. Mosсow: Izdatel'skiy tsentr RGU nefti i gaza imeni I.M. Gubkina. (in Russian)

Bobylev Yu.N., Prikhod'ko S.V., Drobyshevskiy S.M., Tagor S.V. (2006) Faktory formirovaniya tsen na neft' [Factors in the formation of oil prices]. Moscow : Institut ekonomiki perekhodnogo perioda. (in Russian)

Rol' neftyanogo rynka v mirovoy finansovoy sisteme [The role of the oil market in the global financial system]. Retrieved from: http://www.energystrategy.ru/stat_analit/oil_03.2009.htm (in Russian)

Morgunov E.V., Chernyavskiy V.S., Aleksandrov D.A., Baranchikov R.G. (2020). Analiz i prognoz mirovogo tsenoobrazovaniya na neft' [Analysis and Forecast of World Oil Pricing]. Problemy rynochnoy ekonomiki, 2, 23–24. DOI: https://doi.org/10.33051/2500-2325-2020-2-23-31 (in Russian)

Malikova O.I., Orlova E.S. (2017) Evolyutsiya sistemy tsenoobrazovaniya na mirovom energeticheskom rynke: ekonomicheskie posledstviya dlya Rossii [Evolution of the Pricing System in the Global Energy Market: Economic Implications for Russia]. Moscow: Ekonomicheskiy fakul'tet MGU imeni M.V. Lomonosova. (in Russian)

Bushuev V.V., Konoplyanik A.A., Mirkin et al. (2013). Tseny na neft': analiz, tendentsii, prognoz [Oil prices: analysis, trends, forecast]. Moscow: ID «Energiya». (in Russian)

Jur'jeva P.B. (2018) Svitovyj rynok nafty: kljuchovi kharakterystyky ta tendenciji. Ekonomika ta suspiljstvo, 15, 85–94. Retrieved from: https://economyandsociety.in.ua/journals/15_ukr/14.pdf (in Ukrainian)

Переглядів статті: 271
Завантажень PDF: 590
Опубліковано
2022-03-29
Як цитувати
Юр’єва, П. (2022). МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ НАФТОЮ ТА ЇЇ ЦІНОВИЙ МЕХАНІЗМ. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-17
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ