ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

  • Богдан Засадний Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: бухгалтерський облік, фінансова звітність, МСФЗ, Директива ЄС, нормативне регулювання бухгалтерського обліку, євроінтеграція

Анотація

У статті обґрунтовано перспективи подальшого розвитку системи бухгалтерського обліку і звітності в Україні в умовах євроінтеграційних процесів. На основі критичного аналізу міжнародного досвіду застосування МСФЗ визначено основні підходи до їх імплементації у практичне використання суб’єктами господарювання в Україні. Визначено основні проблеми повноцінного застосування МСФЗ при формування фінансової звітності, а також обґрунтовано майбутні тенденції розвитку системи бухгалтерського обліку і звітності в умовах європейської інтеграції України.

Посилання

Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом від 30.11.2015р. №72/14-612/1-2980 [Електронний ресурс] // Верховна Рада України : [сайт]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011

Величко О., Голов С., Зубілевич С. та ін. Регулювання у сфері бухгалтерського обліку та аудиту в ЄС та перспективи адаптації законодавства країни. Київ : «АРТ – МЕДІА». 2005. 584 с.

Голов С.Ф. Вдосконалення бухгалтерського обліку і звітності в Україні в контексті євроінтеграції // Бухгалтерський облік і аудит. №1. 2014. С. 3-17.

Гура Н.О. Імплементація Директиви 2013/34/ЄС в Україні з урахуванням міжнародного досвіду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Серія «Економіка». Випуск 10 (175). 2015. С. 6−10.

Яцунська О. С. Процес упровадження МСФЗ в Україні // Бізнесінформ. №3. 2016. С. 173–182.

Analysing the use of IFRS Standards. April, 2018. [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.ifrs.org/use-around-the-world/use-of-ifrs-standards-by-jurisdiction/#analysis

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» прийнятий Верховною Радою України від 16.07.1999р. №996-ХIV [Електронний ресурс] // Верховна Рада України : [сайт]. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні» від 24.10.2007 р. №911-р. [Електронний ресурс] // Верховна Рада України : [сайт]. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/911-2007-%D1%80

Ловінська Л. Г. Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток бухгалтерського обліку та звітності в Україні // Фінанси України. 2014. № 9. С. 21–30.

Uhoda pro asociaciyu mizh Ukrainoyu ta Evropeyskym Soyuzom vid 30.11.2015r. №72/14-612/1-2980 [Elektronnyy resurs] // Verkhovna Rada Ukrayiny : [sayt]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011

Velychko O., Holov S., Zubilevych S. ta in. (2005). Rehulyuvannya u sferi bukhhalterskoho obliku ta audytu v ES ta perspektyvy adaptatsiyi zakonodavstva krayiny. Kyiv : «ART – MEDIA». 584 p.

Holov S.F. (2014).Vdoskonalennya bukhhaltersʹkoho obliku i zvitnosti v Ukrayini v konteksti yevrointehratsiyi // Bukhhalterskyy oblik i audyt. №1. P. 3-17.

Hura N.O. (2015). Implementatsiya Dyrektyvy 2013/34/ES v Ukrayini z urakhuvannyam mizhnarodnoho dosvidu // Visnyk Kyyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Seriya «Ekonomika». Vypusk 10 (175). P. 6−10.

Yatsunska O. S. (2016). Protses uprovadzhennya MSFZ v Ukrayini // Biznesinform. №3. P. 173–182.

Analysing the use of IFRS Standards. April (2018). [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.ifrs.org/use-around-the-world/use-of-ifrs-standards-by-jurisdiction/#analysis

Zakon Ukrayiny «Pro bukhhalterskyy oblik ta finansovu zvitnist v Ukrayini» pryynyatyy Verkhovnoyu Radoyu Ukrayiny vid 16.07.1999r. №996-V [Elektronnyy resurs] // Verkhovna Rada Ukrayiny : [sayt]. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14

Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny «Pro skhvalennya Stratehiyi zastosuvannya Mizhnarodnykh standartiv finansovoyi zvitnosti v Ukrayini» vid 24.10.2007 r. №911-r. [Elektronnyy resurs] // Verkhovna Rada Ukrayiny : [sayt]. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/911-2007-%D1%80

Lovinska L. H. (2014). Vplyv yevrointehratsiynykh protsesiv na rozvytok bukhhaltersʹkoho obliku ta zvitnosti v Ukrayini // Finansy Ukrayiny. № 9. P. 21–30.

Переглядів статті: 236
Завантажень PDF: 142
Опубліковано
2019-12-25
Як цитувати
Засадний, Б. (2019). ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. Економіка та суспільство, (20). вилучено із http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1178
Розділ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ