ТЕХНОЛОГІЯ БЛОКЧЕЙН В АУДИТІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ

Ключові слова: блокчейн, аудит, аудиторська діяльність, інформація, інформаційні технології

Анотація

У статті розглянуто сутність технології блокчейн, яка являє собою базу даних у якій є можливість перевіряти та передавати інформацію в режимі реального часу. Упровадження елементів блокчейну в аудиторські процедури передбачає: зростання ефективності та інноваційності аудиту, зміну характеру аудиторської перевірки, скорочення часу на її здійснення. Здійснено аналіз перспектив розвитку блокчейн технології в аудиті на основі вітчизняних та зарубіжних наукових публікацій. Досліджено значення такої технології у процесі здійснення аудиторської перевірки. Визначено основні переваги та перспективи впровадження такої технології в аудиторські процедури, відображено основні проблеми і ризики, які можуть виникнути при застосуванні технології блокчейн у процесі проведення аудиту на суб’єктах господарської діяльності.

Посилання

Діджиталізація – це лише початок. URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/didzhytalizaciya-ce-lyshe-pochatok (дата звернення: 20.02.2022).

EY: блокчейн изменит финансовую деятельность компаний. URL: https://jourtify.com/news/blockchain/ey-blokchejn-izmenit-finansovujudejatelnost-kompanij/ (дата звернення: 19.02.2022).

Миронова Н.А., Мукминов В.К. О перспективах технологии блокчейн. Современная экономика: актуальные вопросы, достижения и инновации. Сборник статей XVI Международной научно-практической конференции, 2018. Ч. 2. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32841585 (дата звернення: 20.02.2022).

Одинцова Т.А., Рура О.В. Трансформация бухгалтерского учета в условиях цифровой экономики и информационного общества. Формирование цифровой экономики и промышленности: новые вызовы. 2018. № (1):41–61. DOI: https://doi.org/10.18720/IEP/2018.2/2

Попівняк Ю.М. Технологія блокчейн у бухгалтерському обліку й аудиті: сучасний стан, можливості та перспективи застосування. Економіка, управління та адміністрування. 2019. № 3 (89). С. 137–144.

Спільник І., Палюх М. Бухгалтерський облік в умовах цифрової економіки. Міжнародний науковий журнал. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2019. № 1–2. С. 83–96.

Технология блокчейн произведет революцию и в области аудита. URL: https://www.audit-it.ru/articles/audit/a105/950041.html (дата звернення: 22.02.2022).

Шишкова Н.Л. Перспективи впровадження блокчейну в бухгалтерському обліку. Облік і фінанси. 2018. № 2. С. 61–68.

Employing advanced technologies to transform finance // KPMG Global Insights Pulse Survey Report. – Cambridge : KPMG International Cooperative. 2018. 17 p.

Dіdzhitalіzatsіya – tse lishe pochatok [Digitalization is just the beginning]. Available at: https://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/didzhytalizaciya-ce-lyshe-pochatok (accessed 20 February 2022).

EY: blokcheyn izmenit finansovuyu deyatelnost kompaniy [EY: blockchain will change the financial activities of companies]. Available at: https:// jourtify.com/news/blockchain/ey-blokchejn-izmenit-finansovujudejatelnost-kompanij/ (accessed 19 February 2022).

Mironova N.A., Mukminov V.K. (2018) O perspektivah tehnologii blokcheyn [About the prospects of blockchain technology]. Sovremennaya ekonomika: aktualnyie voprosyi, dostizheniya i innovatsii. Sbornik statey XVI Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=32841585 (accessed 20 February 2022).

Odintsova T.A., Rura O.V. (2018) Transformatsiya buhgalterskogo ucheta v usloviyah tsifrovoy ekonomiki i informatsionnogo obschestva [Transformation of accounting in the conditions of digital economy and information society]. Formirovanie tsifrovoy ekonomiki i promyishlennosti: novyie vyizovyi, (1):41–61. DOI: https://doi.org/10.18720/IEP/2018.2/2

Popivnyak Yu. M. (2019) Tehnologiya blokcheyn u buhgalterskomu obliku y auditi: suchasniy stan, mozhlivosti ta perspektivi zastosuvannya [Blockchain technology in accounting and auditing: current status, opportunities and prospects for application]. Ekonomika, upravlinnya ta administruvannya, 3 (89), 137–144.

Spіlnik I., Palyuh M. (2019) Buhgalterskiy oblіk v umovah tsifrovoi ekonomіki [Accounting in the digital economy]. Mіzhnarodniy naukoviy zhurnal. Institut buhgalterskogo oblIku, kontrol ta analIz v umovah globalіzatsіуi, 1–2, 83–96.

Tehnologiya blokcheyn proizvedet revolyutsiyu i v oblasti audita [Blockchain technology will also revolutionize auditing] Available at: https://www.audit-it.ru/articles/audit/a105/950041.html (accessed 20 February 2022).

Shishkova N. L. (2018) Perspektivi vprovadzhennya blokcheynu v buhgalterskomu obliku [Prospects for the introduction of blockchain in accounting]. Oblik i finansi, 2, 61–68.

Employing advanced technologies to transform finance (2018). KPMG Global Insights Pulse Survey Report. Cambridge. KPMG International Cooperative, 17.

Переглядів статті: 310
Завантажень PDF: 363
Опубліковано
2022-02-22
Як цитувати
Бабінська, С. (2022). ТЕХНОЛОГІЯ БЛОКЧЕЙН В АУДИТІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ. Економіка та суспільство, (36). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-26
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ