АНАЛІЗ БЮДЖЕТНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

Ключові слова: бюджетні інвестиції, місцеві бюджети, капітальні інвестиції, джерела фінансування, інвестиційна діяльність

Анотація

Одним із найважливіших факторів стрімкого економічного розвитку в ринкових умовах є інвестиції. В умовах трансформаційного періоду, нестабільності економічних процесів особливо гостро стає питання формування та ефективного використання інвестиційних ресурсів, оскільки від ефективного державного бюджетного інвестування залежить рівень економічного розвитку регіонів та країни в цілому. Інформаційною базою дослідження стали фахова література, офіційні статистичні дані, дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених. У статті розглянуто сутність поняття «бюджетні інвестиції», а також сформовано власне визначення цього терміну. Проаналізовано динаміку частки капітальних бюджетних інвестицій у ВВП в Україні, проведено аналіз обсягів капітальних інвестицій в Україні та їх структури за джерелами фінансування. За результатами дослідження визначено ключові проблеми. Сформульовано пропозиції, що сприятимуть активізації інноваційної та інвестиційної діяльності в країні.

Посилання

Бліхар М. Правові підходи до визначення поняття «бюджетні інвестиції». Підприємництво, господарство і право. 2020. № 9. С. 100–104.

Затонацька Т.Г. Бюджетні інвестиції в реальний та людський капітал як інструмент впливу на соціально-економічний розвиток країни. Наукові праці НДФІ. 2008. № 1 (42). С. 86–89.

Касич А.О. Вплив бюджетно-податкової політики на інноваційно-інвестиційну активність підприємств. Актуальні проблеми економіки. 2006. № 11 (65). С. 144–151.

Касич А.О., Онищенко О.В. Еволюція наукових підходів до формування облікової політики підприємства. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 2013. Вип. 1/2013 (78). С. 172–181.

Кириленко О.П. Малиняк Б.С. Теорія і практика бюджетних інвестицій : монографія. Тернопіль : Економічна думка, 2007. С. 288.

Кириленко О.П., Максимчук О.С. Капітальні інвестиції з місцевих бюджетів: сучасна практика та перспективи удосконалення. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 2.

Ліснічук О.А., Гавриш В.С. Активізація бюджетних інвестицій, спрямованих на економічний розвиток України. Приазовський економічний вісник. 2018. № 6 (11).

Попель Л.А. Бюджетні інвестиції як складова інвестиції реального сектору економіки. Вісник Хмельницького національного університету. 2011. № 2. С. 205–209.

Glukhova V. The formation of budgetary investment on the development of local territorial communities. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 2015. №3 (92). Частина 2. С. 88–94.

Про бюджетну класифікацію. Наказ міністерства фінансів України № 11 від 14.01.2011 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011201-11#Text

Офіційний веб-сайт Державної казначейської служби України. URL: www.treasury.gov.ua.

Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України. URL: www.ukrstat.gov.ua.

De la Fuente A Fiscal policy and growths in the OECD. CEPR Discussion paper London, 2007, № 1775.

Blikhar M. (2020) Pravovi pidkhody do vyznachennya ponyattya «byudzhetni investytsiyi» [Legal approaches to the definition of "budget investment"]. Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo, no. 9, pp. 100–104.

Zatonatsʹka T.H. (2008) Byudzhetni investytsiyi v realʹnyy ta lyudsʹkyy kapital yak instrument vplyvu na sotsialʹno – ekonomichnyy rozvytok krayiny [Budget investments in real and human capital as a tool to influence the socio-economic development of the country]. Naukovi pratsi NDFI, no. 1 (42), pp. 86–89. (in Ukrainian)

Kasych A.O. (2006) Vplyv biudzhetno-podatkovoi polityky na innovatsiino-investytsiinu aktyvnist pidpryiemstv [The impact of fiscal policy on innovation and investment activity of enterprises]. Aktualni problemy ekonomiky, no. 10, рр. 144–151. (in Ukrainian)

Kasych A.O., Onyshchenko O.V. (2013) Evoliutsiia naukovykh pidkhodiv do formuvannia oblikovoi polityky pidpryiemstva [Evolution of scientific approaches to the formation of enterprise accounting policy]. Visnyk Kremenchutskoho natsionalnoho universytetu imeni Mykhaila Ostrohradskoho, no. 1/2013 (78), рр. 172–181. (in Ukrainian)

Kyrylenko O.P., Malynyak B.S. (2007) Teoriya i praktyka byudzhetnykh investytsiy: monohrafiya [Theory and practice of budget investments]. Ternopilʹ: Ekonomichna dumka. (in Ukrainian)

Kyrylenko O.P., Maksymchuk O.S. (2019) Kapitalʹni investytsiyi z mistsevykh byudzhetiv: suchasna praktyka ta perspektyvy udoskonalennya [Capital investments from local budgets: modern practice and prospects for improvement]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, no. 2. (in Ukrainian)

Lisnichuk O.A., Havrysh V.S. (2018) Aktyvizatsiya byudzhetnykh investytsiy, spryamovanykh na ekonomichnyy rozvytok Ukrayiny [Activation of budget investments aimed at economic development of Ukraine]. Pryazovsʹkyy ekonomichnyy visnyk, no. 6 (11). (in Ukrainian)

Popelʹ L.A. (2011) Byudzhetni investytsiyi yak skladova investytsiyi realʹnoho sektoru ekonomiky [Budget investment as a component of investment in the real sector of the economy]. Visnyk Khmelʹnytsʹkoho natsionalʹnoho universytetu, no 2, pp. 205–209. (in Ukrainian)

Glukhova V. (2015) The formation of budgetary investment on the development of local territorial communities. Visnyk Kremenchutskoho natsionalnoho universytetu imeni Mykhaila Ostrohradskoho, no. 3 (92), part 2, pp. 88–94. (in Ukrainian)

Pro biudzhetnu klasyfikatsiiu. Nakaz ministerstva finansiv Ukrainy.№ 11 vid 14.01.2011 r. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011201-11#Text.

Ofitsiynyy veb-sayt Derzhavnoyi kaznacheysʹkoyi sluzhby Ukrayiny [Official website of the State Treasury Service of Ukraine]. Available at: www.treasury.gov.ua.

Ofitsiynyy veb-sayt Derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrayiny [Official website of the State Statistics Service of Ukraine]. Available at: www.ukrstat.gov.ua.

De la Fuente (2007) A Fiscal policy and growths in the OECD. CEPR Discussion paper London, no. 1775.

Переглядів статті: 380
Завантажень PDF: 303
Опубліковано
2022-01-25
Як цитувати
Касич, А., Глухова, В., & Кравченко, Х. (2022). АНАЛІЗ БЮДЖЕТНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (35). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-36
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ