ВИКОРИСТАННЯ ЕКСПЕРТНОГО МЕТОДУ ДЛЯ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕСТОРАННИХ ЗАКЛАДІВ У ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРІ

  • Вікторія Дружиніна Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Ключові слова: ресторанний заклад, туризм, конкурентоспроможність, місцевий ринок, експертний метод, коефіцієнт конкордації

Анотація

У статті висвітлено сутність, зміст, переваги та недоліки методів визначення конкурентоспроможності закладів ресторанного господарства в туристичній сфері діяльності. Обґрунтовано, що визначення рівня конкурентоспроможності має відбуватися на основі комплексного аналізу із застосуванням теоретичних і емпіричних методів; розроблено алгоритм визначення оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства ресторанного господарства на місцевому рівні. Пропонується й апробується методика визначення ступеня узгодженості думок експертів на основі коефіцієнта конкордації, який приймає значення від 0 до 1. Чим більше значення коефіцієнта конкордації, тим більший ступінь узгодженості думок експертів. За допомогою розрахунку коефіцієнта конкордації визначена середня узгодженість думок експертів. Визначено пріоритетні властивості (асортимент страв, місцезнаходження та цінова політика) ресторанного підприємства, що є базою дослідження.

Посилання

Дружиніна В.В., Труніна І.М., Сосновська Ю.Р. Моніторинг місцевого ринку ресторанних послуг. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2016. № 4. Т. 1. С. 65–69.

Портер М.Е. Стратегія конкуренції. К.: Основи. 1997. 390 с.

Chorlian J., Sum V. Training and the firm’s competitiveness: a survey of practitioners. Addleton Academic Publishers. 2014. № 9. С. 11–26.

Маренич А., Астахова И. Управление конкурентоспособностью предприятия. Бизнес Информ. 1996. № 5. С. 23–27.

Иванов Ю.Б. Конкурентоспособность предприятия: оценка, диагностика, стратегия. Харьков: ХНЭУ, 2004. 256 с.

Труніна І.М., Сущенко О.А. Дослідження конкурентних переваг суб’єктів підприємницької діяльності в умовах глобалізації. Часопис економічних реформ. 2015. № 3. С. 43–49.

Оберемчук В.Ф. Конкуренція: поняття, аналіз, стратегія. Стратегія економічного розвитку України. 2001. Вип. 5. С. 211–217.

Загорянська О.Л. Проблеми становлення конкурентоспроможності машинобудівних підприємств в сучасних умовах розвитку. Ефективна економіка. 2011. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=607.

Сакун Л.М. Методика оцінки показників результативності виробничо-збутової діяльності машинобудівних підприємств. Вісник Житомирського державного технологічного університету. 2009. № 4 (50). С. 146–149.

Подлепіна П.О., Поп О. М. Підвищення конкурентоспроможності підприємств індустрії гостинності. Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети: матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна. 2010. С. 214–216.

Михайлова Н.В. Критерії та показники оцінки конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства на рівні оперативного управління. Збірник наукових праць ХДУХТ «Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг». 2008. Випуск 2(8), Ч. 2. С. 310–317.

Дружиніна В.В., Труніна І.М. До питання класифікації чинників конкурентоспроможності суб’єктів підприємницької діяльності готельно-ресторанної. International scientific conference “The development of international competitiveness: state, regional,enterprice”, December 16th , 2016. Part 1. (Lisbon, Portugal, December 16th, 2016). Part 1. Lisbon, 2016. S. 120–123.

Дружиніна В.В., Троцько Л.Л. Оцінка конкурентоспроможності закладів ресторанного господарства. Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічний розвиток країн: досвід та перспективи», 30–31 травня 2014 р., м. Львів. 128 с. С. 21–24.

Леонт’єва Ю.Ю., Рудакова К.А. Дослідження можливості використання існуючих методів оцінки конкурентоспроможності для готельних підприємств. Науково-технічний збірник. 2012. № 102. С. 499–503.

Шарко В.В. Конкурентоспроможність підприємства: методи оцінки, стратегії підвищення. Науковий вісник Мукачівського державного університету. 2015. С. 120–126. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdue_2015_2%282%29__24

Журан О.А. Умови формування характеристик конкурентоспроможності підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук «економіка, організація і управління підприємствами». Одеса. 2006. 20 с. URL: https://bit.ly/2t6f6sB

Лазаренко А.А. Методы оценки конкурентоспособности. Молодой ученый. 2014. № 1. С. 374–377.

Поляничкин Ю.А. Методы оценки конкурентоспособности предприятий. Бизнес в законе. 2012. № 3. С. 191–194.

Сущность метода экспертных оценок. URL: https://studfiles.net/preview/1669809/.

Druzhynina V.V., Trunina I. M., Sosnovska Yu.R. (2016). Monitorynh mistsevoho rynku restorannykh posluh [Monitoring of local market of restaurant services]. Herald of Khmelnytsky National University. Economic sciences, vol. 1, no 4, pp. 65–69.

Porter M.E. (1997) Stratehiia konkurentsii [Competition Strategy]. K.: Osnovy. (in Ukrainian)

Chorlian J. Training and the firm’s competitiveness: a survey of practitioners / J. Chorlian, V. Sum. // Addleton Academic Publishers. 2014. № 9. P. 11–26.

Marenich A., Astakhova I. (1996) Upravlenie konkurentosposobnost'yu predpriyatiya [Management of the enterprise's competitiveness]. Business Inform, no. 5, pp. 23–27.

Ivanov Yu.B. (2004) Konkurentosposobnost' predpriyatiya: otsenka, diagnostika, strategiya [Competitiveness of the enterprise: assessment, diagnostics, strategy]. Kharkov: KhNEU. (in Ukrainian)

Trunina I.M., Sushchenko O.A. (2015) Doslidzhennia konkurentnykh perevah subiektiv pidpryiemnytskoi diialnosti v umovakh hlobalizatsii [Research of competitive advantages of business entities under the conditions of globalization]. The Journal of Economic Reforms, no. 3, pp. 43–49.

Oberemchuk V.F. (2001) Konkurentsiia: poniattia, analiz, stratehiia [Competition: concept, analysis, strategy]. Strategy of Economic Development of Ukraine, vol. 5, pp. 211–217.

Zahorianska O.L. (2011) Problemy stanovlennia konkurentospromozhnosti mashynobudivnykh pidpryiemstv v suchasnykh umovakh rozvytku [Problems of becoming the competitiveness of machine-building enterprises in modern conditions of development]. Efektyvna ekonomika (electronic joirnal), no. 6. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=607.

Sakun L.M. (2009) Metodyka otsinky pokaznykiv rezultatyvnosti vyrobnycho-zbutovoi diialnosti mashynobudivnykh pidpryiemstv [Method of estimation of performance indicators of production and sales activity of machine-building enterprises]. Herald of the Zhytomyr State Technological University, vol. 4 (50), pp. 146–149.

Podlepina P.O., Pop O.M. (2010) Pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstv industrii hostynnosti [Increasing the competitiveness of hospitality industry enterprises]. Proceeding of the Turystychnyi biznes: svitovi tendentsii ta natsionalni priorytety (Ukrainian, Kharkiv, KhNU imeni V.N. Karazina, 2010), Kh.: KhNU, pp. 214–216.

Mykhailova N.V. (2008) Kryterii ta pokaznyky otsinky konkurentospromozhnosti pidpryiemstv restorannoho hospodarstva na rivni operatyvnoho upravlinnia [Criterions and indicators of competitiveness assessment of enterprises of restaurant economy at the level of operational management]. Proceeding of the Zbirnyk naukovykh prats KhDUKhT «Ekonomichna stratehiia i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh» (Ukrainian, Kharkiv, 2008), Kh.: KhDUKhT, pp. 310–317.

Druzhynina V.V., Trunina I.M. (2016) Do pytannia klasyfikatsii chynnykiv konkurentospromozhnosti subiektiv pidpryiemnytskoi diialnosti hotelno-restorannoi [On the classification of factors of competitiveness of subjects of entrepreneurial activity of the hotel and restaurant sector]. Proceeding of the The development of international competitiveness: state, regional,enterprice (Portugal, Lisbon, December 16th, 2016), Lisbon, pp. 120–123.

Druzhynina V.V., Trotsko L.L. (2014) Otsinka konkurentospromozhnosti zakladiv restorannoho hospodarstva [The assessment of the competitiveness of restaurants]. Proceeding of the Sotsialno-ekonomichnyi rozvytok krain: dosvid ta perspektyvy (Ukrainian, Lviv, May 30–31, 2014), Lviv, pp. 21–24.

Leontieva Yu.Yu., Rudakova K.A. (2012) Doslidzhennia mozhlyvosti vykorystannia isnuiuchykh metodiv otsinky konkurentospromozhnosti dlia hotelnykh pidpryiemstv [Investigation of the Possibility of Using Existing Competitiveness Assessment Methods for Hospitality Companies]. Scientific and technical collection, no. 102, pp. 499–503.

Sharko V.V. (2015) Konkurentospromozhnist pidpryiemstva: metody otsinky, stratehii pidvyshchennia [Competitiveness of the enterprise: methods of estimation, strategy of increase]. Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu [Scientific Herald of Mukachevo State University] (electronic joirnal). no.2, pp. 120–126. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdue_2015_2%282%29__24

Zhuran O. A. (2006) Umovy formuvannia kharakterystyk konkurentospromozhnosti pidpryiemstv [Conditions for the formation of the characteristics of competitiveness of enterprises] (PhD Thesis), Odesa: Odessa National Academy of telecommunications of O.S. Popov.

Lazarenko A.A. (2014) Metody otsenki konkurentosposobnosti [Methods of evaluation of competitiveness]. Young Scientist , no. 1, pp. 374–377.

Polyanichkin Yu.A. (2012) Metody otsenki konkurentosposobnosti predpriyatiy [Methods for assessing the competitiveness of enterprises]. Business in the law, no. 3, pp. 191–194.

Sushchnost' metoda ekspertnykh otsenok (2015) Institute of Service and Entrepreneurship DGTU.

Переглядів статті: 273
Завантажень PDF: 403
Опубліковано
2019-12-25
Як цитувати
Дружиніна, В. (2019). ВИКОРИСТАННЯ ЕКСПЕРТНОГО МЕТОДУ ДЛЯ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕСТОРАННИХ ЗАКЛАДІВ У ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРІ. Економіка та суспільство, (20). вилучено із http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/11
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ