ОЦІНКА ПРОЦЕСІВ ТА МАКРОЕКОНОМІЧНИХ НАСЛІДКІВ МІЖНАРОДНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: міжнародна міграція, міжнародний ринок праці, глобальна економіка, міграційні коридори, транскордонні переміщення, вікова і статева структура міжнародних мігрантів

Анотація

Стаття присвячена питанню дослідження поточних тенденцій в сфері міжнародної трудової міграції та визначає перспективні напрямки ефективного її регулювання в межах глобальної економіки. В сучасних глобалізаційних умовах міграційні процеси набувають все більшої ролі у економічному розвитку окремих країн. Було проведено дослідження загальних світових міграційних процесів в контексті формування міжнародної трудової міграції та надано оцінку поточного стану міжнародної трудової міграції. Проведено аналіз нових тенденцій розвитку міжнародного ринку праці і формування міграційних потоків, що дозволило обґрунтувати глобальні виклики і регулювання процесів мiжнapoднoї тpудoвoї мiгpaцiї. Практичне значення роботи пов’язано із розробкою напрямів удосконалення міграційної політики, рекомендаціями щодо спеціальних заходів та дій для швидшого досягнення орієнтирів всеохоплюючого зростання.

Посилання

Бондаревська К. В. Міжнародна міграція робочої сили: стан, проблема, перспективи. Бізнес-Інформ. 2019. № 10. С. 44–49.

Main Tables of Labor market statistics. URL: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/labour_market/earnings/main_tables

Migration and migrant population statistics. URL: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics

Короленко Н. В., Петросян А. А. Міжнародна міграція робочої сили: причини та наслідки. Ефективна економіка. 2021. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8515 (дата звернення: 20.12.2021).

Ушенко Н. В., Покормяк А. С. Міжнародна міграція робочої сили: причинно-наслідковий аналіз. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2018. № 2(42). С. 68–72.

Total number of long-term emigrants from the reporting country during the reference year. URL: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00177&plugin=0

Македон В. В., Валіков В. П., Кошляк Є. Є. Світовий ринок праці в координатах цифрової економіки. Академічний огляд. №1 (52). 2020. С. 91–107.

Makedon, V., Hetman, O., Yemchuk, L., Paranytsia, N., Petrovska, S. Human resource management for secure and sustainable development. Journal of security and sustainability issues. 2019. № 8(3). рр. 345–354.

Makedon V., Mykhailenko O., & Vazov R. Dominants and Features of Growth of the World Market of Robotics. European Journal of Management Issues. 2021. № 29(3). pp. 133–141.

Inclusive growth – a high-employment economy delivering economic, social and territorial cohesion. URL: http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/inclusive-growth/index_en.htm

New Skills for New Jobs. URL: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/125en.pdf

Bondarevs’ka K. (2019) Mizhnarodna migracija robochoji syly: stan, problema, perspectyvy [International labor migration: conditions, problems, perspectives]. Bisnes Inform, no. 10, pp. 44–49.

Main Tables of Labor market statistics. available at: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/labour_market/earnings/main_tables (Accessed 21 Dec 2021).

Migration and migrant population statistics. available at: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics (Accessed 22 Dec 2021).

Korolenko N. and Petrosian A. (2021) Mizhnarodna mihratsiya robochoyi syly: prychyny ta naslidky [International labor migration: causes and consequences]. Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8515 (Accessed 20 Dec 2021).

Ushenko N., Pokormjak A. (2018) Mizhnarodna migracija robochoj syly: prychynno-naslidkovyj analiz [International labor migration: casual relationship]. Mizhnarodnyj naukobij zhurnal “Internauka”, no. 2(42), pp. 68–72.

Total number of long-term emigrants from the reporting country during the reference year. available at: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00177&plugin=0

Makedon V., Valikov V., Koshlyak Y. (2020) Svitovyy rynok pratsi v koordynatakh tsyfrovoyi ekonomiky [The world labor market in the coordinates of the digital economy]. Akademichnyy ohlyad, no. 1(52), pp. 91–107.

Makedon V., Hetman O., Yemchuk L., Paranytsia N., Petrovska S. (2019) Human resource management for secure and sustainable development, Journal of security and sustainability issues, no. 8(3), pp. 345–354.

Makedon V., Mykhailenko O., & Vazov R. (2021) Dominants and Features of Growth of the World Market of Robotics. European Journal of Management Issues, no. 29(3). pp. 133–141.

Inclusive growth – a high-employment economy delivering economic, social and territorial cohesion. available at: http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/inclusive-growth/index_en.htm (Accessed 20 Dec 2021).

New Skills for New Jobs. available at: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/125en.pdf (Accessed 21 Dec 2021).

Переглядів статті: 232
Завантажень PDF: 292
Опубліковано
2022-01-25
Як цитувати
Македон, В. (2022). ОЦІНКА ПРОЦЕСІВ ТА МАКРОЕКОНОМІЧНИХ НАСЛІДКІВ МІЖНАРОДНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, (35). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-6
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ