АУДИТ В СИСТЕМІ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА УКРАЇНИ

Ключові слова: аграрне підприємництво, аудит, фінансово-екологічний аудит, охорона земель, проблеми

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням функціонування фінансово-екологічного аудиту в аграрних підприємствах України. Проведено аналіз та охарактеризовано основні моменти необхідності створення фінансово-екологічного аудиту та визначення послідовності методів його функціонування в аграрних підприємствах України. Запропоновано етапи з виділенням основних моментів функціонування фінансово-екологічного аудиту, що є актуальним на даний момент Приділено увагу питанням охорони навколишнього середовища та раціонального використання земель. Використано комплексний підхід до оцінки природоохоронної функції аграрних підприємств, який забезпечує достатню обґрунтованість низки практичних рекомендацій щодо удосконалення діючого організаційно-економічного механізму фінансово-екологічного аудиту. Отримані результати дослідження рекомендуються для впровадження у всіх формуваннях аграрного підприємництва.

Посилання

Дорош Н.І., Маліновська Д.К. Фінансово-екологічний аудит: сутність та методичні засади. Агросвіт. 2016. № 22. С. 8–13.

Купалова Г.І. Формування ефективної системи екологічного менеджменту та аудиту. Вісник університету банківської справи Національного банку України. 2019. № 1 (10). С. 48–54.

Михайлов М.Г. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу : навч. пос. Київ : Центр уч. літератури, 2008. 320 с.

Павлов О.І., Хвесик М.А., Юрчишин В.В. та ін. Сталий розвиток та безпека агропродовольчої сфери України в умовах глобалізації викликів : монографія. Одеса : Астропринт, 2012. 760 с.

Шевчук В.Я. Екологічний аудит : монографія. Київ : Вища школа, 2000. 344 с.

Dorosh N.І., Malіnovs'ka D.K. (2016) Fіnansovo-ekologіchnij audit: sutnіst' ta metodichnі zasadi [Financial and environmental audit: essence and methodological principles]. Agrosvіt. № 22. S. 8–13.

Kupalova G.І. (2019) Formuvannya efektivnoi sistemi ekologіchnogo menedzhmentu ta auditu [Formation of an effective system of environmental management and audit]. Vіsnik unіversitetu bankіvskoi spravi Nacіonalnogo banku Ukraini. № 1 (10). S. 48–54.

Mikhailov M.G., Poliatykina L.I., Slavkova O.P. (2008) Orhanizatsiia bukhhalterskoho obliku na pidpryiemstvakh maloho biznesu [Organization of accounting in small business enterprises]. Kyiv : Tsentr uch. Literatury.

Pavlov O.I., Khvesyk M.A., Yurchyshyn V.V. ta in. (2012) Stalyi rozvytok ta bezpeka ahroprodovolchoi sfery Ukrainy v umovakh hlobalizatsii vyklykiv: monohrafiia [Sustainable development and security agro sector of Ukraine under globalization challenges: monograph]. Odessa: Astroprint, 760 s.

Shevchuk V.Ya. (2000) Ekologіchnij audit: monografіya [Ecological audit: monograph]. Kyiv: Vishcha shkola, 344 s.

Переглядів статті: 210
Завантажень PDF: 150
Опубліковано
2022-01-25
Як цитувати
Полятикіна, Л. (2022). АУДИТ В СИСТЕМІ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (35). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-7
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ