ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ПРИБУТКОВОСТІ БАНКІВСЬКОЇ ГРУПИ

  • Леонід Прокопович Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова https://orcid.org/0000-0003-2561-8862
  • Олена Баланенко Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова https://orcid.org/0000-0002-0021-1516
  • Андрій Колодка Національний університет оборони України імені Івана Черняховського https://orcid.org/0000-0002-6843-4724
Ключові слова: прибутковість, банківська група, регресія, баггинг, машинне вчення

Анотація

Стаття присвячена актуальній проблемі підвищення достовірності оцінювання рівня прибутковості на прикладі банківської групи. Показано, що більшість розроблених раніше моделей прогнозування рівня прибутковості засновані на лінійній регресії, без їх порівняння з нелінійними моделями. У роботі був проаналізований характер існуючої залежності рівня прибутковості банківської групи від показників двох учасників даної групи. Побудовано комплекс однофакторних регресійних моделей рівня прибутковості банківської групи з використанням показників кожного учасника групи. З метою підвищення якості отриманих моделей було вирішено використовувати методу машинного вчення. Як такий метод був обраний баггинг, який дозволив запропонувати двохфакторну модель оцінювання рівня прибутковості банківської групи.

Посилання

Амбарчян М. Регресійна модель рівня прибутковості банківської групи. Вісник КНТЕУ. 2013. № 2. С. 84–97. URL: https://knutd.edu.ua/publications/pdf/Ukrainian_editions/Abramchan20150907.pdf

ВандерПлас Дж. Python для сложных задач: наука о данных и машинное обучение. СПб. : Питер, 2018.

Духновська Л.М., Павлов В.С. Прибутковість підприємства: сутність та ефективність управління. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. № 17, ч. 1. С. 100–103. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/17_1_2018ua/24.pdf (дата звернення: 25.01.2022).

Єпіфанова І.Ю., Гуменюк В.С. Прибутковість підприємства: сучасні підходи до визначення сутності. Економіка і суспільство. 2016. № 3. С. 189–192. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/3_ukr/33.pdf (дата звернення: 25.01.2022).

Ковальчук Н.О. Аналіз динаміки рівня прибутковості підприємств України в умовах викликів сьогодення. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. № 2(19). С. 151–156. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/19_2019/25.pdf

Оксенюк Т.М. Фактори підвищення прибутковості підприємства: еволюційний аспект. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. № 13, ч. 3. С. 16–19. URL: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_13/87.pdf

Сисоєва І.М. Прогнозування прибутку підприємства в залежності від методів облікової політики. Економіка та держава. 2010. № 10. С. 93–94. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/10_2010/26.pdf

Стригуль Л.С., Тур Г.Є., Нгуєн Т.М.Х. Ефективність та прибутковість: теоретичний аспект. Інфраструктура ринку. 2019. № 36. С. 287–292. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/36_2019_ukr/47.pdf

Шапран Є.М., Сергієнко О.А., Білоцерківський О.Б. Прогнозування прибутковості підприємства ресторанного бізнесу та чинників впливу на його фінансові показники. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2020. № 30. С. 218–223. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/30_2020ua/44.pdf

Ambarchian, M. (2013) Rehresiina model rivnia prybutkovosti bankivskoi hrupy [Regression model of the level of profitability of the banking group]. Visnyk KNTEU, no 2, pp. 84–97. Retrieved from: https://knutd.edu.ua/publications/pdf/Ukrainian_editions/Abramchan20150907.pdf (in Ukrainian)

VanderPlas, J. (2018) Python dlia slozhnыkh zadach: nauka o dannыkh y mashynnoe obuchenye [Python Data Science Handbook: Essential Tools for Working with Data]. SPb.: Pyter. (in Russian)

Dukhnovska, L.M., & Pavlov, V.S. (2018) Prybutkovist pidpryiemstva: sutnist ta efektyvnist upravlinnia [Profitability of the enterprise: the essence and efficiency of management]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, no 17, ch. 1, pp. 100–103. Retrieved from: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/17_1_2018ua/24.pdf (in Ukrainian)

Yepifanova, I.Yu., & Humeniuk, V.S. (2016) Prybutkovist pidpryiemstva: suchasni pidkhody do vyznachennia sutnosti [Profitability of the enterprise: modern approaches to determining the essence]. Ekonomika i suspilstvo, no 3, pp. 189-192. Retrieved from: https://economyandsociety.in.ua/journals/3_ukr/33.pdf (in Ukrainian)

Kovalchuk, N.O. (2019) Analiz dynamiky rivnia prybutkovosti pidpryiemstv Ukrainy v umovakh vyklykiv sohodennia [Analysis of the dynamics of the level of profitability of Ukrainian enterprises in the face of current challenges]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, no 2(19), pp. 151–156. Retrieved from: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/19_2019/25.pdf (in Ukrainian)

Okseniuk, T.M. (2015) Faktory pidvyshchennia prybutkovosti pidpryiemstva: evoliutsiinyi aspekt [Factors of increasing the profitability of the enterprise: the evolutionary aspect]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, no 13, ch. 3, pp. 16–19. Retrieved from: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_13/87.pdf (in Ukrainian)

Sysoieva, I.M. (2010) Prohnozuvannia prybutku pidpryiemstva v zalezhnosti vid metodiv oblikovoi polityky [Profit forecasting of the enterprise depending on accounting policy methods]. Ekonomika ta derzhava, no 10, pp. 93–94. Retrieved from: http://www.economy.in.ua/pdf/10_2010/26.pdf (in Ukrainian)

Stryhul, L.S., Tur, H.Ye., & Nhuien, T.M.Kh. (2019) Efektyvnist ta prybutkovist: teoretychnyi aspekt [Efficiency and profitability: theoretical aspect]. Infrastruktura rynku, no 36, pp. 287–292. Retrieved from: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/36_2019_ukr/47.pdf (in Ukrainian)

Shapran, Ye.M., Serhiienko, O.A., & Bilotserkivskyi, O.B. (2020) Prohnozuvannia prybutkovosti pidpryiemstva restorannoho biznesu ta chynnykiv vplyvu na yoho finansovi pokaznyky [Forecasting the profitability of the restaurant business and factors of influence on its financial indicators]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, no 30, pp. 218–223. Retrieved from: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/30_2020ua/44.pdf (in Ukrainian)

Переглядів статті: 100
Завантажень PDF: 87
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Прокопович, Л., Баланенко, О., & Колодка, А. (2021). ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ПРИБУТКОВОСТІ БАНКІВСЬКОЇ ГРУПИ. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-78
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають