ОСОБЛИВОСТІ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У СФЕРІ ТУРИЗМУ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Ключові слова: туризм, логістика, військовий конфлікт, безпека, інфраструктура, підготовка персоналу, ризики, кризовий менеджмент, розвиток туризму, Україна

Анотація

Ця стаття присвячена дослідженню особливостей логістичного забезпечення діяльності підприємств у сфері туризму в умовах військового стану в Україні. Розглядаються наслідки введення військового стану на туристичний ринок України, такі як зниження кількості туристів та складнощі з доставкою та розміщенням гостей. Досліджено вплив цих факторів на роботу туристичних підприємств та запропоновано рекомендації щодо їхньої логістичної підготовки. У статті описані основні складові логістичного забезпечення туристичної галузі, такі як транспортування, розміщення, харчування та організація екскурсій. Наведено приклади успішних практик та виклики, з якими стикаються туристичні підприємства в умовах військового стану. Висновок статті полягає в тому, що успішне логістичне забезпечення туристичної галузі в умовах військового стану можливе завдяки попередній підготовці та гнучкому підходу до розв'язання проблем. Ця стаття може бути корисною для менеджерів туристичних підприємств, які прагнуть забезпечити безперебійну роботу своїх компаній в умовах військового стану та для туристів, які бажають отримати інформацію про логістичне забезпечення у таких умовах.

Посилання

Головань А.І. Логістичне забезпечення розвитку туристичної інфраструктури в регіонах. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Економіка. 2018. № 288. С. 23–30. URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Economica/article/view/11321/9914

Гречаник О.В. Логістичне забезпечення діяльності туроператорів в Україні. Туризм і розвиток регіонів. 2020. № 77 (2). С. 65–75. DOI: https://doi.org/10.26906/EiR.2020.2(77)

Закон України «Про туризм» від 15.09.2010 р. № 3245-VI.

Карпенко О.М. Особливості організації логістичної діяльності в умовах військового конфлікту. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2017. № 2. С. 153–163. URL: https://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/2568/1/ПВ-2-2018--верстка-.pdf

Логістична стратегія туристичного підприємства (н.д.). URL: https://studopedia.su/21_133420_logisticheskaya-strategiya-turisticheskogo-predpriyatiya.html

Любченко С.П. Логістичне забезпечення безпеки туристичної індустрії України. Туризм і розвиток регіонів. 2016. № 59(4). С. 29–34. DOI: https://doi.org/10.26906/EiR.2016.4(59)

Сікора, В.І. Логістичне забезпечення туристичної галузі в умовах кризового менеджменту. Економіка. Фінанси. Право. 2018. № 10(1). С. 53–58. URL: http://efp.in.ua/uk/journal-item/237

Яковенко, І.О. Методика оцінювання ризиків у логістиці туризму. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Економічна. 2019. № 51. С. 101–107. DOI: https://doi.org/10.26565/2311-2379-2019-96

Golovan A.I. (2018) Lohistychne zabezpechennia rozvytku turystychnoi infrastruktury v rehionakh [Logistics support for the development of tourism infrastructure in the regions]. Scientific Bulletin of the National University of Bioresources and Nature Management of Ukraine. Series: Economics, vol. 288, pp. 23–30. Available at: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Economica/article/view/11321/9914 [in Ukrainian]

Grechanyk O.V. (2020) Lohistychne zabezpechennia diialnosti turoperatoriv v Ukraini [Logistics support of tour operators in Ukraine]. Tourism and regional development, vol. 77 (2), pp. 65–75. DOI: https://doi.org/10.26906/EiR.2020.2(77) [in Ukrainian]

Law of Ukraine «On Tourism» dated September 15, 2010 No. 3245-VI.

Karpenko O.M. (2017) Osoblyvosti orhanizatsii lohistychnoi diialnosti v umovakh viiskovoho konfliktu [Peculiarities of the organization of logistics activities in the conditions of a military conflict]. Scientific Bulletin of E.O. Lviv State University of Internal Affairs, vol. 2, pp. 153–163. Available at: https://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/2568/1/ПВ-2-2018--верстка-.pdf [in Ukrainian]

Lohistychna stratehiia turystychnoho pidpryiemstva [Logistics strategy of a tourist enterprise]. Available at: https://studopedia.su/21_133420_logisticheskaya-strategiya-turisticheskogo-predpriyatiya.html

Lyubchenko S.P. (2016) Lohistychne zabezpechennia bezpeky turystychnoi industrii Ukrainy [Logistics security of the tourism industry of Ukraine]. Tourism and regional development, vol. 59(4), pp. 29–34. DOI: https://doi.org/10.26906/EiR.2016.4(59) [in Ukrainian]

Sikora V.I. (2018) Lohistychne zabezpechennia turystychnoi haluzi v umovakh kryzovoho menedzhmentu [Logistics support of the tourism industry in the context of crisis management]. Economy. Finances. Law, vol. 10(1), pp. 53–58. Available at: http://efp.in.ua/uk/journal-item/237 [in Ukrainian]

Yakovenko I.O. (2019) Metodyka otsiniuvannia ryzykiv u lohistytsi turyzmu [Risk assessment methodology in tourism logistics]. Bulletin of Kharkiv National University named after V.N. Karazin. Series: Economic, vol. 51, pp. 101–107. DOI: https://doi.org/10.26565/2311-2379-2019-96 [in Ukrainian]

Переглядів статті: 93
Завантажень PDF: 91
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Ковальчук, О., Кравченко, В., & Качмар, Р. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У СФЕРІ ТУРИЗМУ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-14
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають