ЗБЕРЕЖЕННЯ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Ключові слова: життєздатність підприємства, будівельна галузь, потенціал виживання, внутрішня сталість

Анотація

В статті розглянуті наслідки збройної агресії в Україні: втрати виробничих потужностей, значної площі сільськогосподарських угідь, руйнування інфраструктури, скорочення чисельності робочої сили. Досліджено роль будівельних підприємств в інфраструктурному забезпеченні національного господарства, підтримці обороноспроможності країни та у поствоєнному відновленні та відбудові економіки, що обумовлює пріоритетність збереження їх життєздатності. Проаналізовано результати соціологічних досліджень щодо чинників впливу на ведення бізнесу в Україні. Розглянуто сутність терміну «потенціал виживання» стосовно діяльності підприємства в умовах надзвичайної ситуації. Зазначено, що здатність підприємства до виживання формується як підсумок зовнішньої, внутрішньої та успадкованої сталості. Визначено управлінські проблеми, що перешкоджають реалізації програми забезпечення сталості підприємства. Обґрунтовано головні пріоритети державної підтримки життєздатності підприємств в сучасних умовах.

Посилання

Національний банк України. Звіт про фінансову стабільність. Грудень 2022 року. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSR_2022-H2.pdf?v=4 (дата звернення 22.12.2022)

Центр Разумков. URL: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia (дата звернення 27.12.2022)

Ковалевська А.В. Конспект лекцій з дисципліни «Антикризове управління підприємством» / А.В. Ковалевська; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2016. 140 с.

Портер М. Стратегія конкуренції і методика аналізу галузей і діяльності конкурентів : навч. посіб. Київ : Основи, 2007. 451 с.

Данилишин Б. Як відновлювати економіку після війни. Програмна відбудова Боснії та Герцеговини: уроки для України. Блог Богдана Данилишина. URL: https://lb.ua/blog/bogdan_danylysyn/510994_yak_vidnovlyuvati_ekonomiku_pislya.html (дата звернення 20.12.2022)

Natsionalnyi bank Ukrainy. Zvit pro finansovu stabilnist. Hruden 2022 roku. Available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSR_2022-H2.pdf?v=4 (accessed 22 December 2022)

Tsentr Razumkov. Available at: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia (accessed 27 December 2022)

Kovalevska, A.V. (2016) Konspekt lektsii z dystsypliny «Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom» Kharkiv: KhNUMH im. O.M. Beketova. [in Ukrainian]

Porter, M. (2007) Stratehiya konkurentsiyi i metodyka analizu haluzey i diyalʹnosti konkurentiv [Competition strategy and methods of analysis of industries and activities of competitors]. Kyiv: Fundamentals. [in Ukrainian]

Danylyshyn, B. Yak vidnovliuvaty ekonomiku pislia viiny. Prohramna vidbudova Bosnii ta Hertsehovyny: uroky dlia Ukrainy. Bloh Bohdana Danylyshyna. Available at: https://lb.ua/blog/bogdan_danylysyn/510994_yak_vidnovlyuvati_ekonomiku_pislya.html (accessed 20 December 2022)

Переглядів статті: 70
Завантажень PDF: 61
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Ракицька, С., Жусь, О., & Крецул, М. (2023). ЗБЕРЕЖЕННЯ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-89
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ